StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoeken


Stuur dit document naar

Note: Meerdere ontvangers moeten door een comma worden gescheiden

Uw Email adres


Bericht


Menselijke controle: (Vul hier 3417 in).
Om spam tegen te gaan controleren we dit veld op deze waarde.


Geplaatst op:02-06-2021
Bijgewerkt op:02-06-2021 17:16

Raadsvergadering 31 mei en voortzetting 1 juni 2021 (digitaal)

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
  

Nadat eerst de nodige formaliteiten waren afgehandeld, onder anderen het vaststellen van de agenda, kon men beginnen met de voorliggende vier bespreekstukken. De hamerstukken, zoals hieronder aangegeven werden goedgekeurd

Raadsvoorstel Visie Recreatie en Toerisme Montfoort 2021-2024,
Raadsvoorstel Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders en
Raadsvoorstel Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Het eerste stuk ging over: Voorstel

1. Het bestemmingsplan “Benedenkerkweg 1B, Montfoort” ongewijzigd vast te stellen;

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kernboodschap

Het bestemmingsplan “Benedenkerkweg 1B, Montfoort” voorziet in een planologische regeling voor de locatie Benedenkerkweg 1B in Montfoort waar het bedrijf Van der Horst Aanhangwagens BV is gevestigd. De eigenaren van het bedrijf hebben het plan om hun bedrijfsterrein uit te breiden voor extra opslagruimte, een groenstrook rondom het bestaande pand aan te leggen en een vrijstaande woning te bouwen. Dit is uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan dat in procedure is gebracht en nu ter vaststelling aan u wordt voorgelegd.

Het voorstel werd als hamerstuk unaniem aanvaard

Het tweede punt was: Voorstel

1. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20-04-2021 om toe te treden tot de netwerkorganisatie U10 en de alliantie met betrekking tot het Mobiliteitsconvenant.

2. Bij U10 een formeel verzoek tot toetreding in te dienen met als uitgangspunt dat de gemeente Montfoort toetreedt per 1 juli 2021. 

Het voorstel werd met 13 stemmen voor en 2 tegen (LM) aanvaard

Het derde punt was: Voorstel

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Instemmen met de bijgevoegde zienswijze concept Integraal Ruimtelijk Perspectief.

Kernboodschap

U wordt gevraagd in te stemmen met de zienswijze op het concept IRP. Met deze zienswijze wordt de raad in de gelegenheid gesteld aan de voorkant invloed uit te oefenen, alvorens het definitieve IRP ter besluitvorming wordt aangeboden. De zienswijzen van de 16 raden vormen de basis voor het definitief IRP dat medio september wordt aangeboden aan de colleges en door hen ter besluitvorming wordt voorgelegd aan uw raad. Hiermee zijn de komende maanden de raden nogmaals in de gelegenheid om vanuit hun rol en positie aanscherpingen te doen en bij te dragen aan een stevige basis voor besluitvorming in het najaar. Een belangrijk moment waarin de stappen worden gezet tot een gezamenlijk perspectief op de toekomst. Met dit IRP gaan de 16 gemeenten van de Regio Utrecht voor een toekomstbestendige, duurzame, gezonde groei met een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen.

Er volgde een amendement van de VVD en SGP met de navolgende strekking: Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het beslispunt komt te luiden:

In te stemmen met de zienswijze op het concept Integraal Ruimtelijk Perspectief met daarbij de volgende aanpassingen:

Punt 3 (woningbouw, werklocaties en mobiliteit) als volgt aanpassen:

 • eerste bullet, aan het eind van de laatste zin toevoegen: en over het gebrek aan aandacht in het IRP voor versterking van de weginfrastructuur.
 • Bullet toevoegen na laatste bullet: Veel inwoners van Montfoort en Linschoten zijn op de auto aangewezen om zich te kunnen verplaatsen voor hun werk of andere activiteiten. Wij achten het onrealistisch dat dit voor 2040 significant zal verminderen, ondanks inspanningen op het vlak van fiets, OV en deelmobiliteit. We zijn daarom geen voorstander van het stimuleren van een gedragsverandering op het gebied van automobiliteit middels ruimtelijk beleid, omdat inwoners daarmee uit de auto zouden worden ‘gestimuleerd’ zonder dat een volwaardig alternatief voorhanden is. Feit is dat het autobezit in ons land niet eerder zo hoog was als nu. Auto’s worden gelukkig wel steeds duurzamer, met zuinige verbrandingsmotoren en door elektrisch rijden. Dit zal de vraag naar automobiliteit echter nog verder doen stijgen. Dat rechtvaardigt structurele en toekomstgerichte investeringen in de wegeninfrastructuur naast aandacht voor fiets, OV en deelmobiliteit.

Het amendement werd met 11 stemmen voor (SGP, CU, LM, VVD, CDA en IBLM) en 4 stemmen tegen aanvaard

Amendement SGP en VVD

Punt 2 (landschappelijke waarde) als volgt aanpassen:

 • Bullets toevoegen na de laatste bullet:
 • Natuurinclusieve landbouw is het belangrijkste onderdeel van nieuwe natuur. Dit willen wij expliciet benoemd zien in het IRP.
 • Voordat er een voorstel wordt gedaan voor nieuwe natuur, moet bij de huidige beheerder worden nagegaan welke activiteiten er nu plaatsvinden om de biodiversiteit te verbeteren.
 • De 4110 hectare die benoemd wordt in het concept IRP voor nieuwe natuur en recreatie moet als laatste onttrokken worden aan de agrarische sector. Alle ideeën moeten in samenspraak en overleg met de agrarische sector opgepakt worden, zodat er echt een plan is om natuurdoelen te halen en de sector en de natuur er beiden op vooruit kunnen gaan.

Het amendement werd met 9 stemmen voor (SGP, CU, LM, VVD) en CDA en 6 stemmen tegen aanvaard

Er volgde ook nog een amendement met de navolgende strekking van het PAK en CDA:

Onder het kopje algemeen de eerste bullit van de zienswijze als volgt aan te passen

 •   Al hoewel wij het voorliggende IRP in hoofdlijnen als positief zien is er nog een weg te gaan waar het gaat om de balans tussen gemeenten en specifiek tussen stadse en plattelandsgemeenten. De gestelde doelen zijn zeer ambitieus en vergen veel van de hele U16. Een van de kernpunten van het programma is het behoud van het groen, daarnaast zijn er ook grote ambities op het gebied van water, natuur, energietransitie en recreatie. Een invulling te geven aan met name deze laatste categorieën zal met name de verantwoordelijkheid zijn van de kleine kernen. Dit vraagt bij deze gemeenten een onevenredig grote inspanning van zowel mankracht (denk aan bv participatie) als financiën. Binnen het IRP is onvoldoende garantie gegeven dat de kleine kernen financieel niet alleen verantwoordelijk gesteld worden om de investeringen te doen die het goed invullen van deze functies vereist.

Het amendement werd met 8 stemmen voor (CU, CDA, PAK, D66 en SGP) en 7 stemmen tegen aanvaard

Het voorstel werd 13 stemmen voor en 2 tegen (LM) aanvaard

Er volgde nog een motie van Lokaal Montfoort en ChristenUnie, inhoudende:

draagt het college op:

ervoor te zorgen dat de Raad – ingaande de Bestuurstafel van september 2021 - tenminste vier weken voorafgaande aan de Bestuurstafel een geannoteerde agenda ontvangt van hetgeen wordt besproken en wat de inbreng van de gemeente Montfoort zal zijn

De motie werd met 4 stemmen voor (SGP, CU en LM) en 11 tegen verworpen

Tweede motie van LM en CU heeft het navolgend verzoek:

draagt het college op:

bij ieder overleg in U10 c.q. U16 verband zich het recht voor te behouden een onwenselijk meerderheidsbesluit van een Bestuurstafel onverbindend te verklaren en geen toezeggingen te doen zonder voorafgaande mandatering door de gemeenteraad in vergadering bijeen

Deze motie werd met 6 stemmen voor (SGP, CU, CDA en LM) en 9 stemmen tegen verworpen

Het laatste punt was: Voorstel

Voorgesteld wordt:

1. Kennis te nemen van de evaluatie Huis van Ervaring 2021

2. De opbouwfase voor het Huis van Ervaring met één jaar te verlengen tot en met 2022.

3. Medio 2022 definitief te beslissen over de structurele inbedding van het Huis van Ervaring

4. Het reeds in de begroting gereserveerde budget van €125.000 voor 2022, hiervoor beschikbaar te stellen.

Samenvatting

Zoals aan uw raad toegezegd Is het Huis van Ervaring geëvalueerd. Vanwege de beperkingen van de corona pandemie is het lastig gebleken om het element ontmoeten tot z’n recht te laten komen. Dat betekent echter niet dat er niets is gebeurd. Om u een goed beeld te geven van behaalde effecten is door bureau MAD impact een impactanalyse uitgevoerd waarbij met partners, gebruikers en

vrijwilligers is gesproken. Uit de analyse blijkt dat, ondanks de beperkingen in het afgelopen jaar, door veel partners het Huis van Ervaring als een positief en kansrijk concept gezien wordt wat meerwaarde kan bieden voor onze inwoners.

Geconcludeerd wordt dat april 2021 feitelijk te vroeg is om al een definitief beeld te hebben. Om die reden stellen wij u voor om de projectfase van het Huis van Ervaring met een jaar te verlengen.

Het voorstel werd met 13 stemmen voor en 2 tegen (LM) aanvaard

Er volgde nog een motie van de ChristenUnie, CDA, LM met de navolgende strekking:

verzoekt het college:

 • het komende jaar te onderzoeken op welke wijze er een structurele bibliotheekvoorziening kan worden gerealiseerd rekening houdend met het wegvallen van de subsidie van € 100.000,=;
 • daarbij verder te kijken dan het huidige concept van het Huis van Ervaring;
 • alle opties te onderzoeken en mogelijke partijen te betrekken en creatieve oplossingen te bedenken;
 • met mogelijke partijen tot meerjarige afspraken te komen;
 • daarbij rekening te houden met de huidige financiële situatie van de gemeente Montfoort en binnen het huidige budget te zoeken naar een structurele oplossing voor de bibliotheekvoorziening;

  en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd met 6 stemmen voor (SGP, CU, LM, en CDA) en 9 stemmen tegen verworpen

Hierna werd om 23. 27 uur de vergadering geschorst en wordt deze voortgezet op 1 juni

Tot slot nog een aantal moties vreemd aan de orde van de dag:

Motie van de VVD, LM en IBLM

Draagt het college op:

 1. Om, zo mogelijk in RES-verband of met VNG, onderzoek te (laten) doen naar:
 • De mogelijkheden dat lokale overheden individueel dan wel collectief een vergunning kunnen verkrijgen om energieopwekking door een windmolenpark op zee te realiseren, dan wel financieel kunnen participeren in een project met dat doel,
 • De vraag hoe – de mate waarin en de termijn waarop – een dergelijke opwekking in mindering kan komen op de opgave tot energieopwekking van de gemeente en/of de RES,
 • De financiële consequenties van bovenstaande – de mate waarin en de termijn waarop -  voor de gemeente, zowel wat betreft investeringen als wat betreft de opbrengsten.
 1. De gemeenteraad zo spoedig mogelijk te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd 10 stemmen voor en 4 tegen (PAK en D66) aanvaard. Mevr. Langerak (CU) was verhinderd

Motie van de SGP

De raad constaterende dat:

 • In de Multi Criteria-Analyse (MCA) van de Raadsinformatiebrief van 16 maart 2021 het draagvlak is weergegeven van diverse betrokkene stichtingen en verenigingen;
 • De Hockey Vereniging Montfoort in de commissievergadering van 17 mei 2021 heeft verklaard ontstemd te zijn dat hun mening vermeld werd in de MCA zonder dat hen iets gevraagd is;
 • De Hockey ook heeft verklaard dat zij een andere mening hebben dan vermeld is in de MCA;
 • De Stichting Kunstgras Montfoort in genoemde vergadering heeft verklaard niet te begrijpen waarom zij niet zijn meegenomen in het draagvlak meting en de SBSH wel;
 • Er veel kritische zienswijzen zijn ingediend op het voorontwerpbestemmingsplan voor het Scholencomplex, waaronder het voorstel tot bestemmingswijziging van Sport en Rustige Woonwijk naar Gemengd Gebied;
 • Bewoners actiebereid zijn en uit eigen middelen een contra expertise voor de verkeerssituatie hebben gefinancierd;
 • Het draagvlak onder alle betrokkenen eerder afneemt dan toeneemt;
 • De MCA zicht beperkt tot de investeringskosten en geen aandacht geeft aan de impact op de exploitatiekosten over de gehele looptijd;
 • Er onzekerheid is of de kosten voor een veilige verkeersafwikkeling zoals onder andere een rotonde en aanpassingen van sportvoorzieningen zoals bij de Tennis passen binnen het beschikbaar gestelde budget;
 • De aanleg van extra parkeerplaatsen bij de Hofland locatie ten koste gaat van bestaande bomen, struiken en grasbermen wat haaks staat op onze deelname aan het duurzame project ‘Tegels wippen’;

Overwegende dat:

 • Informatie in RIB’s en bijlagen altijd betrouwbaar moet zijn;
 • Verenigingen en stichtingen erop moeten kunnen vertrouwen dat hun mening alleen met hun goedkeuring en op correcte wijze wordt weergegeven;
 • Alle partijen in Montfoort draagvlak en participatie van groot belang vinden;
 • Verzet vanuit de omgeving zodanig stevig en veelomvattend is dat een zeer lange bezwaar- en beroeps- en hoger beroepsprocedure tot en met de Raad van State niet uitgesloten kan worden, wat tot minstens vier jaar vertraging kan leiden;
 • De locatie achter de Sporthal een lagere kans heeft op een zeer lange bezwaar- en beroepsperiode onder meer omdat het perceel niet grenst aan bewoning;
 • Beren op de weg voor deze locatie door nieuwe feiten zijn verdwenen onder andere omdat de oppervlakte van het perceel veel groter is gebleken dan in het raadsvoorstel van december 2020 vermeld staat;
 • De locatie achter de Sporthal toe kan met een lager budget omdat er geen kosten gemaakt hoeven worden voor aanpassingen aan de Tennis en de kosten voor verkeersaanpassingen beperkt van aard en reeds bekend zijn van eerdere adviezen uit de periode 2015 tot 2020;

Spreekt uit dat:

 • Het voor de scholen belangrijk is dat zo spoedig mogelijk nieuwe huisvesting gereed komt en we het risico van langdurige bezwaar- en beroepstermijnen tot een minimum moeten beperken;
 • Alle betrokkenen er bij gebaat zijn dat alle besluitvormingsstukken en bijlagen juist en naar waarheid worden opgesteld;

Draagt het college op:

 • De MCA te updaten door álle betrokken verenigingen en stichtingen actief te laten participeren in het opstellen ervan;
 • In de draagvlak meting van de MCA de afdeling gemeentelijk vastgoedbeheer niet mee te nemen;
 • De MCA vergezeld te doen gaan van een kosten- en een exploitatieoverzicht voor gemeente en betrokken verenigingen en stichtingen;
 • De MCA aan te vullen met aandacht voor groen versus grijs in de buitenruimte;
 • De MCA aan te vullen met het scenario van de Sporthal locatie;
 • De ge-update MCA voor te leggen voorafgaand aan de septembervergadering 2021;

En gaat over tot de orde van dag.

Deze motie werd met 5 stemmen voor (LM, SGP en CDA) en 9 tegen verworpen

Motie van het PAK, VVD en IBLM

Constaterende dat:

 • In de gemeente Montfoort verschillende industriële bedrijven in een woonomgeving staan.
 • Deze bedrijven voor hun woonomgeving negatieve gezondheidseffecten, (milieu)hinder en/of overlast door verkeersaantrekking kunnen veroorzaken.
 • Bedrijven in een woonomgeving soms beperkt worden in hun bedrijfsactiviteiten

Verzoekt het college om:

 • Te onderzoeken welke industriële bedrijven als hinderlijk en/of risicovol voor hun woonomgeving worden ervaren en onder welke voorwaarden verplaatsing naar een (toekomstig) bedrijventerrein mogelijk is.
  en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd met 10 stemmen voor en 4 tegen (CDA en LM) aanvaard

Motie van afkeuring wethouder Koster van Lokaal Montfoort

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat deze wethouder door haar reacties zeer regelmatig irritaties en ergernis opwekt bij inwoners, commissieleden en raadsleden.

Dat deze wethouder onvoldoende begrip toont ten opzichte van andersdenkende personen en groepen.

Dat deze wethouder de met de raad gemaakte afspraken regelmatig niet nakomt zoals overschrijding van termijnen voor schriftelijke vragen of afspraken met commissies.

Dat dit niet bevorderlijk is voor de verhoudingen met de raad en het gemeentebestuur in een negatief daglicht stelt.

Voor toelichting op de motie zie bijgevoegde onderlegger

Roept deze wethouder op, haar houding ten opzichte van de raad, commissieleden en inwoners te verbeteren.

en gaat over tot de orde van de dag.

 Toelichting:

Onderlegger bij motie van afkeuring wethouder Koster.

Onderstaand, niet uitputtend een aantal feiten waarop deze motie is gebaseerd:

 • Algemeen

De frustratie is vooral over het informeren van de raad, onvolledig en soms zelfs onjuist.

Bijvoorbeeld het scholencomplex.

Maar ook de bibliotheek, waarbij de wethouder niet volledig de raad informeert dat de partner Het Groene Hart niet tevreden is met de huidige afspraken. En dat kan ze wel met de raad delen bij een evaluatie.

 • Scholencomplex

Heel simpel voorbeeld waar niemand om heen kan: de RIB van 25 maart – VOBP Scholencomplex

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Montfoort&id=da42253a-422e-4f4f-807f-32071d13a656

Het ter inzage leggen van het voorontwerp voor inspraak vanuit belanghebbenden geeft ons de kans aandachtspunten op te halen waar we rekening mee kunnen houden bij het verder concreet maken van het plan. Tevens geeft dit ons een extra mogelijkheid om het plan aan belanghebbenden toe te lichten. Tijdens deze inzageperiode van begin april tot half mei zal ook een interactief participatietraject georganiseerd worden op het gebied van verkeer, parkeren en ruimtelijke kwaliteit. We zijn bezig om uit te zoeken in welke vorm dit het beste kan worden vormgegeven.

 • Bibliotheek

De tegenstellingen in haar antwoorden in de commissie Samenleving van 18 mei jongstleden, waarbij in het begin duidelijk werd aangegeven, dat de Regio-bibliotheek een groter contract wil, wat later werd ontkend. Bijgaand de YouTube link van deze bespreking:

https://www.youtube.com/watch?v=leIpB_phzLw

 • RES

In diverse besprekingen werd aangegeven dat o.a. participatie van inwoners van groot belang is voor voldoende draagvlak. Na heel veel druk vanuit de raad kwam er op het laatste moment een enquete die inwoners konden invullen. Maar er zijn nog legio andere punten, waarbij de wethouder de mening van de raad gewoon negeert.

 • Schriftelijk vragen

Ondanks herhaalde dringende verzoeken aan de griffier om de tijdslijn van 15 dagen te hanteren, worden vragen of veel te laat of onvoldoende beantwoord. Elementaire vragen die van groot belang zijn worden in zijn geheel niet beantwoord.

 • Communicatie met inwoners
 • Brieven van inwoners die niet of na 6 maanden worden beantwoord
 • Uitlatingen zoals bij het interview tussen bewoners en wethouder, zoals
 • Als je wilt rellen, is er altijd iets om te rellen"

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2162889/montfoorters-boos-op-gemeente-vanwege-nieuw-scholencomplex-in-de-wijk-ons-is-niets-gevraagd.html

 • Als er tijdens een werkbezoek gevraagd wordt wat ze aan drugsoverlast doet, reageert met “ach overal gebeurt wel wat”

Dit is een limitatieve opsomming, uiteraard zijn er nog veel meer punten

Deze motie werd met 10 stemmen tegen en 4 stemmen voor (LM, SGP en Mevr. Van Kooten CDA) verworpen

Hierna kon de voorzitter rond de klok van 22.00 uur deze vergadering sluiten.

 

 

 

 

 

  Meer berichten in deze categorie:
Doe mee met de Nationale Klimaatweek! Klimaatburgemeester(s) in gemeente Montfoort gezocht (10-07-2024)
Deelproject De Hof Montfoort feestelijk geopend (09-07-2024)
Groot onderhoud brug Laan van Rapijnen afgerond (04-07-2024)
Nieuwe regels voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering (04-07-2024)
Tijdelijk spoedaanvragen reisdocumenten niet mogelijk (19 en 22 juli) (01-07-2024)
Groot onderhoud M.A. Reinaldaweg (N204) tussen Montfoort en Linschoten (25-06-2024)
Tijdelijke afsluiting N228 zondag 30 juni (25-06-2024)
Gemeente Montfoort verleent omgevingsvergunning aan bedrijf aan Cattenbroekerdijk (25-06-2024)
Toeristische Informatiepunten beter zichtbaar (24-06-2024)
Gratis OV voor ouderen (24-06-2024)
Raadsvergadering 8 juli 2024 (24-06-2024)
Mogelijkheden voor leegstaande boerderijen (20-06-2024)
Last onder dwangsom voor jonge drugsdealer (20-06-2024)
Geef inbrekers geen kans, voorkom woninginbraak (20-06-2024)
Onthulling nieuw wandelboekje met mooie wandelroutes door onze gemeente Montfoort (20-06-2024)
De zomer komt eraan (18-06-2024)
Berichten over uw buurt (17-06-2024)
Toeristische informatiepunten (13-06-2024)
GGD zoekt jongeren uit Montfoort en Linschoten (10-06-2024)
Een positief jaarresultaat over 2023 voor gemeente Montfoort (07-06-2024)
Steungezinnen Montfoort van start (06-06-2024)
Hollandsche IJsselpad (05-06-2024)
commissaris van de Koningin op werkbezoek in Montfoort (05-06-2024)
6 juni verkiezingen Europees Parlement (05-06-2024)
Raadscommissie vergaderingen (05-06-2024)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2024