StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:05-11-2019
Bijgewerkt op:05-11-2019 12:33

Begrotingsraad 4 november 2019

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Nadat de voorzitter om 19.30 uur de vergadering had geopend, werd de agenda vastgesteld.

Hierna kwam het eerste bespreekstuk

Najaarsrapportage Montfoort 2019

De najaarsrapportage 2019 vast te stellen en in te stemmen met;

 • Het beschikbaar stellen van het krediet van € 25.000 voor de cultuurhistorische waarden-kaart Montfoort:
 • Het verhogen van het subsidieplafond voor 2019 met € 20.268, naar € 1.752.766;
 • Het verwerken van de financiële aanpassingen in de begroting 2019 door het vaststellen van de opgenomen begrotingswijziging.

Samenvatting

 • In de najaarsrapportage 2019 wordt verantwoording afgelegd over ontwikkelingen in de eerste acht maanden van 2019. De begroting 2019 liet na het Integraal duurzaam financieel kader een tekort zien van € 568.208.
 • Het negatieve effect van de meicirculaire voor de begroting 2019 was € 63.487. De overige wijzigingen in deze najaarsrapportage 2019 hebben een positief effect van € 133.446 in het lopende begrotingsjaar. Na vaststellen van deze najaarsrapportage 2019 ontstaat een nadeel van € 434.762 in het jaar 2019.

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Hierna volgde de behandeling van de begroting en de meerjarenraming

Programmabegroting Montfoort 2020 en meerjarenraming 2021 t/m 2023

 • Het beschikbaar stellen van de kredieten voor de investeringen
 • Het vaststellen van het subsidieplafond 2020 op € 1.759.761,00
 • Het vaststellen van de mutaties in de reserves.

Financiën

De begroting 2020 sluit met een positief saldo van € 12.929 (waarvan € 95.000 incidenteel).

Het meerjarenbeeld 2021 t/m 2023 geeft achtereenvolgens een saldo van - € 42.486, € 127.912 en

€ 129.496. De septembercirculaire 2019 is niet verwerkt in deze begroting, omdat de circulaire nog niet beschikbaar is.

Er werd gestart met de algemene beschouwingen door de fractievoorzitters van de partijen.

Als eerste kreeg het woord Dhr. Andriessen (VVD)

Hij opende met de ambitieuze plannen verwoord in de Lange termijn agenda. Hij is blij dat Montfoort zijn plek in de regio weer terug aan het halen is. Dit is een fundament voor bestuurbaarheid. Hij spreekt wel zijn zorgen uit over het functioneren van de ODRU, maar is blij dat de wethouder daar druk mee bezig is. Wel dient de handhaving en toezicht aanmerkelijk verbetert te worden. De financiële positie is zorgelijk ook over de langere termijn. Ook de binnenstad van Montfoort verdient een verbetering, zowel qua winkelbedienden, parkeren en leefbaarheid.

Hierna volgde Dhr. Bovens (PAK)

Hij begon met de melding dat er het afgelopen week een circus was in Montfoort met allerlei soorten dieren. Hij vergeleek dit met de diverse invalshoeken die de fracties gebruikten op de gemeentepagina in de IJssel-bode. Riep wederom op tot samenwerking met de oppositie. Met een potsierlijke geuzennaam C4 voegde hij daaraan toe. Noot redactie: Constructieven 4 bestaat uit het CDA, de ChristenUnie, de SGP en Lokaal Montfoort

Toen kreeg mevrouw van Kooten (CDA) het woord:

Zij is kritisch over de begroting en ziet graag een meer realistisch overzicht. Er wordt te weinig op de diverse uitgaven zoals bijv. De bibliotheek. Ook zijn er geen ramingen over woningbouw. Het lijkt wel of alles stil lijkt te liggen. Dit is te lange list om te benoemen, maar wel een groot zorgpunt.

Dhr. Jonkers (LM) nam het woord:

Een begroting vol trots gepresenteerd door dit college. Nog wel een sluitende begroting wel te verstaan zo konden we lezen op de gemeentepagina in de lokale krant van een aantal partijen.

We zijn slechts enkele weken verder en hoe anders is de realiteit. Het lopende jaar 2019 vertoont een gat van meer dan zes ton! De begroting voor 2020 heeft al een tekort van meer dan twee ton!  De effecten van het hoofdlijnenakkoord zijn er niet in meegenomen en tal van financiële risico’s liggen op de loer. Voorzienbare risico’s die we nog op ons af zien komen zoals het nieuwe scholencomplex wat aanzienlijk meer gaat kosten buiten beschouwing worden gelaten. Daarmee geven deze begroting en meerjarenperspectief geen realistisch beeld.

Dhr. Verkaik (IBLM) nam als 5de fractievoorzitter het woord:

Hij vindt het een kwetsbare financiële begroting en spreekt zijn dank uit voor het inzichtelijk maken van deze stukken. Hij spreekt zijn zorg uit over het beheersen van de kosten in het sociale domein. Hij roept op tot betaalbare woningen voor iedereen en ging in op de diverse woonvormen en invulling hiervan. Hij ziet hiervan graag een integraal plan. Wel is hij zeer kritisch over de bureaucratische ODRU. Verder moet er meer worden gedaan aan preventie voor jongeren. Ook de historische binnenstad verdient meer aandacht. Hij sluit af met het credo “lusten hoog -lasten laag”.

Mevrouw Langerak (CU) sprak haar waardering uit voor de inzet van de ambtenaren in het afgelopen jaar. Wel heeft zij een groot aantal zorgpunten, zo worden de middelen voor de bibliotheek uit het sociale domein onttrokken en is zorgelijk voor onze inwoners. Zij is dan ook niet enthousiast over deze begroting. Zo zijn de effecten uit de Lange termijnagenda voor de begroting nog steeds niet zichtbaar. Zij hoopt in ieder geval een helderder beeld te krijgen, vooral over de lokale lasten.

Hierna kreeg de SGP vertegenwoordigd door de heer Timmerarends het woord. Hij ging vooral in op de financiële situatie en benoemde een aantal punten die steeds meer kostenverhogend zijn. Ook het doorschuiven van posten naar 2020 (bijvoorbeeld reconstructie IJsselveld) een vertekend beeld. De realiteit is dus niet positief maar negatief. Roept de raad op om de motie “Gemeentefonds” te ondersteunen. Ook roept hij op tot een actief grondbeleid en duidelijke overwegingen bij zowel mee- als tegenvallers. Deze moeten goed opgevangen worden.

Tot slot kreeg de heer Schrijvers (D66) het woord. Hij sprak van een broze maar evenwichtige begroting. Hij memoreert ook aan de sluiting van de Vlinderhof/ Bloesemhof. Ook vraag hij aandacht voor de stijgende kostenanalyse de afvalstoffenheffing.

 • Hierna volgde in eerste termijn de discussie tussen de partijen.
 • Het college vroeg een schorsing aan om de betogen en de vragen te inventariseren en te beantwoorden na de schorsing.
 • Hierna volgde een debat in tweede termijn.

De voorliggende begroting werd met 12 stemmen voor en 3 tegen (CU en LM) aanvaard

Er volgde nog een motie van LM, CDA, CU, SGP, VVD en IBLM met betrekking tot de ontwikkelingen gemeentefonds met de navolgende strekking:

Vraagt het college bij de VNG en het Rijk te bevorderen dat:

• de bijdrage aan het Gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met de verwachtingen en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan;

• het "trap op, trap af"-systeem zodanig aan te passen dat er minder grote en minder frequente schommelingen zijn in de Algemene Uitkering via het Gemeentefonds;

• de extra kosten van de gemeenten in verband met onder meer de invoering van de Omgevingswet voldoende te compenseren;

Verzoekt de griffie op:

• een afschrift van deze motie te versturen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk-relaties, aan alle fracties van de Tweede Kamer der Staten Generaal en aan de VNG, alsmede aan de griffie van de vaste kamercommissie BZK van de Tweede Kamer

De motie werd unaniem aanvaard

Na een heftige discussie die vooral gericht was op de sluiting van de Vlinderhof/ Bloesemhof dient de heer Timmerarends (SGP) een motie in. Nadat de wethouder heeft gereageerd, deelt hij mee de motie aan te houden tot de raadsvergadering van december.

Ook werd er door de heer Jonkers (LM) een motie van Wantrouwen ingediend ten opzichte van wethouder Rensen. Aan deze motie lagen diverse redenen ten grondslag, zoals te weten

Tevens dienen wij een motie van wantrouwen in tegen de wethouder Rensen. Het niet informeren van de raad over de gang van zaken bij de Bloesemhof en Vlinderhof wat nog in 2015 juist is uitgebreid en het onjuist informeren van de raad over het opzeggen van het contract met SION in het “Doe Mee Huis” zijn ook mede gezien het onprofessionele optreden naar meerdere raadsleden in de laatste raadsvergadering de grondslag hiervoor.

Ook deze motie werd aangehouden in afwachting van de antwoorden die wethouder Rensen zal verstrekken.

Hierna kon de voorzitter om 22.45 uur deze begrotingsraad sluiten en wenste iedereen wel thuis.

 

 

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022