StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:28-05-2019
Bijgewerkt op:31-05-2019 22:32

Raadsvergadering 27 en 28 mei 2019 te Montfoort

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 27 en 28 mei 2019

Nadat de voorzitter de vergadering geopend had volgde een mededeling van de VVD. De heer van Rooijen (VVD) geeft aan na deze vergadering zijn functie als fractievoorzitter neer te leggen. Dhr. Andriessen gaat hem opvolgen.

Hierna ging zij over tot de beëdiging van Dhr. Bezuijen (D66) als nieuw forumlid. Dit vanwege het vertrek van Mevr. Rorije als forumlid.

 

Hierna kon een start worden gemaakt met de bespreekpunten op deze agenda. Het eerste punt is:

Afgifte verklaring van geen bedenkingen ten aanzien van ontwikkeling Liefhovendijk 4 te Linschoten

Te verklaren geen bedenkingen te hebben betreffende de afgifte omgevingsvergunning voor sloop van een droogschuur en een koeienstal en de bouw van een woning op het perceel Liefhovendijk 4.

Het raadsvoorstel werd met 11 voor en 4 tegen (CDA en LM) aangenomen

Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Vaststellen van de zienswijze op de concept visie en uitnodigingskader voor de tijdelijke inrichting van het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop, zoals verwoord in bijgaande brief;

De gemeente Utrecht heeft de polders Rijnenburg en Reijerscop aangewezen als pauze-landschap voor de periode tot 2030. Vanaf 2030 kan er in het gebied mogelijk woningbouw plaatsvinden. De gemeente Utrecht heeft een visie en uitnodigings-kader opgesteld voor de realisatie van het pauze-landschap als een energielandschap. In een participatieproces zijn zes scenario’s opgesteld voor de tijdelijke invulling van het energielandschap. Binnen de visie is het mogelijk om maximaal 227,5 ha zonneveld (indicatief 163 MW) en 11 windturbines (indicatief 44 MW) te realiseren. Daarmee wordt een deel van de energieopgave in de regio UI6 voor de RES duurzaam opgewekt.

Er volgde een amendement van de SGP inhoudende:

In de alinea Energielandschap als belangrijke bouwsteen op pagina 1 de zin te laten vervallen: Wij staan ervoor open om met u in gesprek te gaan over de mogelijkheden om het energielandschap van Reijerscop in een breder perspectief te plaatsen die gemeente overstijgend is.

In de samenvatting op pagina 3 de zin te laten vervallen:

Graag gaan wij met u in gesprek om te onderzoeken of het haalbaar is het zoekgebied voor het energielandschap uit te breiden naar onze gemeente.

Het amendement werd met 5 stemmen voor (SGP, CDA en LM) en 10 tegen verworpen

Het raadsvoorstel werd met 9 stemmen voor (VVD, IBLM, PAK en D66) en 6 stemmen tegen aangenomen

Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 375.000 incl. btw voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne

·         Een extra krediet van € 375.000 beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op het perceel Anne Franklaan 16.

·         De extra kapitaalasten in de begroting 2020 mee te nemen.

·         De eenmalige kosten voor de tijdelijke stalling in de najaarsrapportage 2019 mee te nemen.

Lokaal Montfoort diende twee amendementen in met de navolgende inhoud: 

En daar aan toe te voegen het volgende beslispunt:

Amendement 1:

Het krediet op te nemen in een bestemmingsreserve waarover pas kan worden beschikt zodra de raad is geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen én een concreet tijdspad van aanvang bouw tot ingebruikname kan worden afgegeven.

Het amendement werd met 4 voor (SGP, LM en CU) en 11 tegen verworpen

Amendement 2:

Een vergelijkend onderzoek te verrichten naar de kosten van gas-loos bouwen en een aardgasaansluiting. Daarbij financieel in kaart te brengen de aanschafkosten, afschrijving, terugverdien-model en structurele lasten. De raad hierover te informeren

Het amendement werd met 6 voor (SGP, LM, CDA en CU) en 9 tegen verworpen

 Het raadsvoorstel werd met unaniem aanvaard

 Aanleg fietspad Reijerscop

In te stemmen met de aanleg van fietspad Reijerscop door de provincie Utrecht €15.000,- budget beschikbaar te stellen voor de RO-procedure exclusief onderzoeken, voor het Montfoortse deel van het fietspad en dit opnemen in de voorjaarsnota.

Het raadsvoorstel werd unaniem aanvaard

Het CDA, de VVD en de SGP dienden vervolgens een motie in met de volgende strekking:

“In gesprek te gaan met de provincie welke mogelijkheden er zijn een fietsroute aan te leggen tussen Montfoort en Reijerscop en de raad nog in 2019 te informeren over de uitkomst hiervan”.

De motie werd met 8 stemmen voor (SGP, VVD, CDA, D66 en CU) en 7 tegen aanvaard

Actualisatie Nota reserves en voorzieningen

Vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen 2019 met in achtneming van een aantal op te heffen reserves: Bestemmingsplannen € 19.585; Flankerend beleid € 266.588; Afwaardering activa € 100.000; Grondbedrijfsfunctie € 263.817; Vervanging scholencomplex € 408.268; Natuur en landschap € 12.500; Revitalisering bedrijventerreinen € 200.000.

Het totaal van € 1.270.758, behorende bij bovenstaand punt op te heffen reserves en toe te voegen aan de algemene reserve.

Vaststellen van het instellen van de bestemmingsreserves Duurzaamheid en energie, Mobiliteitsplan en uitvoeringsagenda binnenstad, Omgevingswet, Toekomstbestendig beheer, deze reserves te voeden met ieder een storting van € 100.000, de dekking van € 400.000 te onttrekken uit de algemene reserve.

Vaststellen begrotingswijziging nota reserves en voorzieningen

In de financiële verordening is opgenomen dat het college elke vier jaar een bijgestelde nota reserves en voorzieningen aanbiedt aan de gemeenteraad. De laatste nota reserves en voorzieningen dateert uit 2009. Tussentijds zijn de reserves en voorzieningen via de reguliere P&C-cyclus wel ter actualisatie aangeboden.

Er werd door de navolgende partijen een amendement ingediend: CDA, CU, LM en SGP

De bestemmingsreserve Sociaal domein terug te brengen naar het saldo van eind 2017 ter hoogte van €897844, = door vanaf 2019 voordelige saldo’s op het gebied van het sociale domein toe te voegen aan de bestemmingsreserve Sociaal domein.

Het amendement werd met 6 stemmen voor en 9 stemmen tegen verworpen

Het raadsvoorstel werd met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen (CU, SGP en LM) aangenomen

Integraal duurzaam financieel kader 2019-2022

Hierbij werd het Integraal duurzaam financieel kader 2019-2022 inclusief een lange termijnagenda ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Het kader bevat een begrotings-doorrekening 2019 en een meerjarenraming 2020 t/m 2022. Deze financiële doorrekening heeft als doel om vanuit een helder financieel perspectief de richting voor de komende jaren te bepalen. Voor de financiële bijstellingen zijn begrotingswijzigingen opgenomen. Dit biedt een overzicht van de voorgenomen beleidsvoorstellen en uitvoeringsplannen die aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd, of waarover de gemeenteraad een informatiebrief ontvangt.

Staande de vergadering dient de SGP een amendement met de volgende strekking:

Toevoegen, de lange termijn agenda in de septemberraad nogmaals voorleggen aan de gemeenteraad. Waarbij wij de plannen kunnen voorzien van prioriteit alvorens deze op te pakken.

Het amendement werd unaniem aanvaard

Het raadsvoorstel werd met 3 stemmen tegen (CU en LM) en 12 stemmen voor aangenomen.

Hierna werd de vergadering om 23.43 uur geschorst en zal dinsdag 28 mei om 20.00 uur worden voortgezet.

De vergadering werd 28 mei door de voorzitter heropent om 20.00 uur. De heren Van Rooijen (VVD), Verkaik (IBLM) en Snoek (PAK) zijn afwezig.

Jaarverslag 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 van de ODRU

Kennis te nemen van het jaarverslag 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 Een zienswijze in te dienen en de ODRU-verzoeken: a. de systematiek van DVO-uren en UVP-uren zodanig te herzien dat de begroting meer overeenstemming krijgt met de werkelijke uren b. de projecten die niet gemeente specifiek zijn via een omslag per inwoner te verdelen.

Het raadsvoorstel werd unaniem aanvaard

Ontwerp-Beleidsplan 2020 - 2023 VRU

Kennisnemen van het Ontwerp-Beleidsplan 2020 - 2023 VRU In te stemmen met de bijgevoegde brief, als reactie van de gemeente Montfoort op het Ontwerp-Beleidsplan 2020 - 2023 van de VRU.

Hierover werd door LM een amendement ingediend met de navolgende strekking:

Het tweede beslispunt van het raadsbesluit aan te passen zodat deze komt te luiden: - In te stemmen met de bijgevoegde brief, als reactie van de gemeente Montfoort op het Ontwerp-Beleidsplan 2020 - 2023 van de VRU, met in acht name van de volgende wijzigingen waardoor de 1e en 2e alinea komen te vervallen en worden vervangen door de navolgende tekst:

“Wij hebben uw Ontwerp-Beleidsplan VRU 2020 - 2023 op 3 april 2019 ontvangen. Het door u aangeboden Ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023 is een zeer compleet en solide plan. Het is mede gebaseerd op het regionaal risicoprofiel en voldoet aan alle wettelijke eisen. De ambities en doelstellingen van de VRU voor de planperiode worden in het plan helder geformuleerd.

De gemeenteraad van Montfoort stemt in met het voorliggende beleidsplan

Het amendement werd unaniem aanvaard

Het raadsvoorstel werd unaniem aanvaard

Startnotitie Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard

·         In te stemmen met de voorliggende startnotitie Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard als richtinggevend uitgangspunt voor de vervolgstappen.

·         Uit te spreken positief te staan tegenover het voortzetten van de samenwerking in verband met de uitdagingen die op onze regio afkomen met de voorgestelde vervolgstappen: Werk toe naar een regionale Omgevingsagenda

Dit agendapunt was een hamerstuk maar het CDA heeft hierover een motie ingediend met de navolgende strekking:

Verzoekt het college om samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden er zorg voor te dragen dat in het Deltaprogramma 2020 een plan met als titel “Ruimte voor de Lange Linschoten”wordt opgenomen.

Het raadsvoorstel werd unaniem aanvaard

De motie werd ingetrokken en komt aan het eind van de vergadering als “motie vreemd aan de orde van de dag” aan het eind van de vergadering terug.

Hierna volgden de 9 hamerstukken en een bos bloemen voor de griffier vanwege zijn vaste aanstelling. De overige punten werden met een enkele op- en of aanmerking goedgekeurd.

Tot slot werd opnieuw de motie van het CDA  zoals opgevoerd

Verzoekt het college om samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden er zorg voor te dragen dat in het waterplan 2020 een plan met als titel “Ruimte voor de Lange Linschoten”wordt opgenomen.

De motie werd unaniem aanvaard

De voorzitter kon hierna de vergadering om 20.50 uur sluiten met een wel thuis.

 

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Goud van Oud


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020