StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:09-11-2021
Bijgewerkt op:09-11-2021 21:31

Verslag begrotingsraad 8 november 2021

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Begrotingsraad 8 november 2021

Als eerste punt wordt het voorstel behandeld wat is uitgesteld op

Voorstel

1. Uitbreidingslocaties De Bleek en Doeldijk als eerste te gaan uitwerken

2. Het participatietraject voor de Bleek en Doeldijk op te starten

3. Uitbreidingslocatie IJsselvreugd als toekomstige woningbouwlocatie vast te leggen.

4. Uitbreidingslocatie Heeswijk-Tiendweg niet verder te onderzoeken voor de woningbouwopgave tot 2030

Kernboodschap Er zijn 4 potentiële uitbreidingslocaties voor woningbouw benoemd in Montfoort. Voorstel is om uitbreidingslocaties de Bleek en Doeldijk nu te gaan uitwerken en het participatietraject in gang te zetten.

Hiervoor waren 2 amendementen ingediend door:

De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2021

Ondergetekende(n) LM, SGP, CU en CDA stellen het volgende amendement voor waardoor het raadsbesluit als volgt wordt aangepast:

 • Beslispunt 2 wordt: het participatietraject voor de Bleek, Doeldijk en IJsselvreugd op te starten.
 • Beslispunt 3 wordt geschrapt.
 • Beslispunt 4 wordt omgenummerd naar 3.

Toelichting:

Nu de gemeente heeft besloten om 1000 woningen te realiseren vóór 2040 en deze niet allemaal op De Bleek en de Doeldijk kunnen worden gerealiseerd is het zaak ook zo snel mogelijk IJsselvreugd te ontwikkelen en daarmee niet tot 2030 te wachten.

Dit amendement werd met 6 stemmen voor (LM, CDA, CU en SGP) en 8 stemmen tegen ) Dhr.Burgers IBLM was afwezig, verworpen

Het tweede amendement was ook van LM, SGP, CU en CDA

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het raadsbesluit als volgt wordt aangepast:

 • Een beslispunt 5 toe te voegen:

De raad wordt ieder kwartaal geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van de voorgestelde uitbreidingslocaties, de haalbaarheid van de aantallen te bouwen woningen en de differentiatie van deze te bouwen woningen zoals in het woningbouwprogramma is vastgesteld.

Dit amendement werd unaniem aanvaard

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Hierna volgde het begrotingsdebat:

De 8 fractievoorzitters gaven in de “algemene beschouwingen” hun reactie op de voorliggende begroting. Hierna volgden de reacties van het college en eventuele vervolgvragen. Er waren geen moties en amendementen ingediend met betrekking tot deze begroting, vermoedelijk omdat er gemeenteraadsverkiezingen aanstaande zijn.

Voorstel

De raad wordt voorgesteld om:

 1. De Concept basisbegroting staand beleid 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025 vast te stellen;
 2. De kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen zoals opgenomen in Programma 3 en 4 en onderdeel 5.4 Meerjareninvesteringsplan;
 3. Het subsidieplafond 2022 vast te stellen op € 2.174.483, conform 3.8 Subsidieverlening;
 4. De mutaties in de reserves vast te stellen, conform 5.2 Reserves.
 5. De volgende mutaties vast te stellen en te verwerken zijnde de eerste begrotingswijziging 2022:
  1. de mutaties volgend uit de septembercirculaire 2021 vanaf 2022;
  2. het verlagen van het budget Omgevingswet van € 140.000,- vanaf 2023;
  3. het instellen van de stelpost 'ruimte onder het BCF-plafond' van € 110.000,- vanaf 2022;
  4. het instellen van de stelpost '25% extra middelen jeugdhulp' van € 200.000,- aflopend vanaf 2023.

Kernboodschap

Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Concept basisbegroting staand beleid 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025 aan. Hierin zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2023, 2024 en 2025 opgenomen. In de raadsinformatie-brief Septembercirculaire 2021 is de uitkomst van deze circulaire gepresenteerd.

In aansluiting daarop zijn er drie aanpassingen voorgesteld om tot een structureel sluitende begroting 2022 en meerjarenraming te komen. Deze aanpassingen zijn in de beslispunten (5b, c en d) van dit raadsvoorstel en besluit verwerkt en in het addendum van een nadere toelichting voorzien.

Het raadsvoorstel werd unaniem aanvaard

Hiernavolgende nog 2 moties vreemd aan de orde van de dag:

Onderwerp: Handhaving Heeswijk 120 ingediend door PAK, IBLM en SGP

De ondergetekenden, lid van de raad van de gemeente Montfoort,

Constaterende dat:

 • De gemeenteraad op 11 december 2017 heeft ingestemd met de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de Nota van beantwoording van zienswijzen en het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsruimte ten behoeve van een agrarisch loonbedrijf en cultuurtechnisch werk met bijbehorend kantoor en werkplaats op het perceel Heeswijk 120 te Montfoort.
 • Vergunninghouder verantwoordelijk is voor de uitvoering van de vergunning, convenant en overig gemaakte afspraken.
 • Gemeente Montfoort moet toezien op de uitvoering van de vergunning

Deze motie werd met 12 stemmen voor en 2 (LM) tegen aanvaard

De navolgende motie had de navolgende strekking van IBLM

Draagt het College op:

 • Maatregelen te nemen dat deze overlast van vuurwerk en het vliegen van een Drone boven de woonwijken van Montfoort niet meer plaats zal vinden.

En gaat over naar de orde van de dag.

Deze motie werd ingetrokken

Er werd ter vergadering nog een derde motie vreemd ingediend door de VVD, mede ondertekend door LM, PAK, IBLM en CDA.

Constaterende dat,
de locatie van de duivensport op de Julianalaan niet meer actief gebruikt wordt, deze locatie in fase 2 gepland is omdat de duivensportvereniging op deze locatie gevestigd is.

Overwegende dat
De nood voor extra parkeerplaatsen aan de randen van de binnenstad onverminderd hoog is, de locatie vrij is en leeg laten staan is niet goed met het oog op vandalisme
 

Roept het college op:

 • Om te onderzoeken wat er nodig is om de parkeerplaatsen aan te leggen op de locatie van de duivensport bij de Julianalaan, daarbij in kaart te brengen wat de lasten van de aanleg zijn,
 • Het project van fase 2 naar fase 1 te verplaatsen

Met een raadsvoorstel te komen waarin alle benodigde besluiten staan die nodig zijn voor de aanleg van de parkeerplaatsen

Deze motie werd unaniem aanvaard

Hierna kon de voorzitter de vergadering nog op tijd om 22.54 uur sluiten met dank aan de deelnemers en wenst iedereen wel thuis.

 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Meedenkavond 29 februari: bereikbaarheid en veiligheid Linschoten (22-02-2024)
Wie beslist als er sprake is van dementie? 7 maart (21-02-2024)
De toekomst voor dorpshuis De Vaart en Burgemeester de Geusplein (21-02-2024)
Burgemeester sluit units aan Lindeboomsweg in Montfoort (15-02-2024)
Informatieavond '5 redenen om nu te verduurzamen' (14-02-2024)
Extra parkeerplekken moeten Montfoort beter toegankelijk maken voor hulpdiensten (12-02-2024)
12 februari afsluiting inrit naar Hofplein vanaf provinciale weg (12-02-2024)
Werkzaamheden Korte Linschoten Westzijde (09-02-2024)
Werkzaamheden Hofplein afgerond voor carnavalsweekend (08-02-2024)
De winnaars van de Sport Awards (08-02-2024)
Flexwoningen, een versnelde oplossing voor de druk op de woningmarkt (05-02-2024)
Informatieavonden '5 redenen om nu te verduurzamen' (05-02-2024)
Informatieavond bereikbaarheid en veiligheid Linschoten 14 februari (05-02-2024)
Voornemen tot verkoop gronden Hofdijk (05-02-2024)
Agenda raadsvergadering 12 februari 2024 (31-01-2024)
Mensen met dementie moeten anticiperen (23-01-2024)
Mijlpaal: sleutels Kindcentrum Montfoort overgedragen (21-01-2024)
Agenda Raadscommissies 30 januari 2024 (17-01-2024)
Nieuwjaarstoespraak burgemeester Petra van Hartskamp (15-01-2024)
Cyclus afvalapp: altijd de inzameldata bij de hand (11-01-2024)
Politie en boa's voorkomen onlusten in Montfoort tijdens jaarwisseling door goede samenwerking (08-01-2024)
Koninklijke Onderscheiding voor de heer A. Spruit (07-01-2024)
Week van de lieve briefjes 13 t/m 19 januari (04-01-2024)
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 4 januari (03-01-2024)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2024