StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:27-10-2020
Bijgewerkt op:28-10-2020 12:11

Raadsvergadering 26 oktober 2020

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering digitaal op 26 oktober 2020

Nadat een aantal formele zaken werden afgehandeld, kon begonnen worden aan de formele vergadering. Het eerste punt was:

Er werd een extra agendapunt toegevoegd, te weten:

Bekrachtiging geheimhouding stukken aanvullend krediet scholencomplex Hofland

Het is een puur procedureel besluit om ervoor te zorgen dat een bijlage niet openbaar wordt en daarmee wellicht de financiële belangen van de gemeente schaadt.

Punt 7 raadsvoorstel: Op grond van artikel 55, Ie lid Gemeentewet geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van de bijlagen In verband met de bescherming van de financiële belangen van de gemeente als bedoeld in artikel 10, 2e lid aanhef en onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur.

Dit voorstel werd aanvaard, met de aantekening dat de fractie van LM heeft tegengestemd. Er vond geen hoofdelijke stemming plaats.

Het tweede punt was de benoeming van mevrouw van der Horst

Mevrouw E.M. van der Horst toe te laten als commissielid voor Progressief Akkoord.

De fractie van Progressief Akkoord heeft in verband met het vertrek van commissielid de heer P.M. Pennarts de mogelijkheid een commissielid voor te dragen om de ontstane vacature in te vullen.

Progressief Akkoord draagt mevrouw Van der Horst voor om deze plaats in te nemen.

Mevrouw van der Horst werd door burgemeester van Hartskamp beëdigd

Het derde punt was: Huurafspraken in verband met Coronacrisis

1. Intrekking raadsbesluit huurafspraken i.v.m. corona van 28 September 2020.

2. Akkoord te gaan met de aangepaste huur afspraken, in het kader van de corona situatie, zoals toegelicht in het raadsvoorstel.

De gemeente verhuurt drie panden aan lokale ondernemers. Nu zij door de coronacrisis in de problemen komen, hebben wij met hen een regeling voorbereid die moet voorkomen dat ze de huur opzeggen. In dat geval zou de kans op spoedig verhuur in deze periode klein zijn en is de huurderving groter dan het risico van dit voorstel.

Hierover werd een amendement ingediend door LM, Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het raadsbesluit komt te luiden:

In te stemmen met de aangepaste huurafspraken met betrekking tot de huur van drie gemeentelijke panden als gevolg van de coronacrisis en deze verwerken in de Najaarsrapportage met in acht name van de volgende wijzigingen:

  • De regeling eindigt als alle (achterstallige) huur betaald is op uiterlijk 31 december 2029
  • De optie van kwijtschelding bij een openstaand bedrag na 2024 komt te vervallen.
  • Afspraken te maken over een betalingsregeling volgens aangehechte bijlage en deze vast te leggen in een overeenkomst.

Het amendement werd met 9 stemmen tegen en 6 stemmen voor (CDA, LM, CU en SGP) verworpen

Het voorstel werd met 9stemmen voor (PAK, VVD, IBLM en D66) en 6 stemmen tegen aanvaard

Hierna kon de voorzitter om 21.03 uur deze digitale raadsvergadering sluiten

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022