StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:30-10-2019
Bijgewerkt op:30-10-2019 15:47

Raadsvergadering 28 oktober 2019

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 28 oktober 2019

Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, de agenda was vastgesteld en de overige zaken zoals de hamerstukken waren afgehandeld, kon begonnen worden met de bespreek-stukken.

Het eerste stuk wat werd behandeld was:

Instemmen de bibliotheekvoorziening per 1 januari 2020 terug te laten keren in Montfoort en Linschoten waarbij de volgende voorwaarden gelden:

1. Bibliotheek-organisatie Het Groene Hart krijgt opdracht operationeel projectleider te zijn voor Het opstarten en inrichten van de hbibliotheekvoorziening op basis van de Montfoortse beleidskaders;

2. Per 1 januari 2020 wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan met bibliotheek-organisatie Het Groene Hart voor de uitvoering van de bibliotheekvoorziening op basis van de Montfoortse beleidskaders;

3. SWOM wordt aangemerkt als geprioriteerd partner voor de uitvoering van de bibliotheekvoorziening voor wat betreft de maatschappelijke vraagstukken;

4. Waar nodig/gewenst voor de uitvoering van de bibliotheekvoorziening wordt partnerschap aangegaan met andere organisaties;

5. Het saldo € 91.480 van de volgende onbenutte posten uit 2019 niet opnemen in de reserve sociaal domein, maar beschikbaar stellen voor de bibliotheekvoorziening in 2020 en 2021; Maatschappelijke begeleiding statushouders, Taalniveau statushouders, Participatie stelpost, Een derde deel van algemene voorzieningen jeugd

6. Voor 2021 en verder worden de volgende budgetten de volgende budgetten in de begroting herschikt ten behoeve van de bibliotheekvoorziening: Participatie stelpost, Een derde deel van de post Algemene voorziening jeugd;

7. De bibliotheekvoorziening wordt medio 2021 geëvalueerd en waar nodig wordt een voorstel gedaan voor een aanpassing in de begroting voor 2022 en verder ten behoeve van de bibliotheekvoorziening;

8. De bibliotheekvoorziening wordt meegenomen in de toekomstige ontwikkeling van project scholencomplex Hofland in Montfoort en de gebiedsontwikkeling rondom De Vaart in Linschoten.

Met betrekking tot dit voorstel werden door de SGP, CDA, CU en LM 2 amendementen ingediend met de navolgende strekking:

Een ambtelijk dan wel onafhankelijk professioneel projectleider krijgt opdracht operationeel projectleider te zijn voor het opstarten en inrichten van de bibliotheekvoorziening met de twee gekozen partners op basis van de Montfoortse beleidskaders.

Dit amendement werd met 6 stemmen voor (indieners) en 9 stemmen tegen verworpen

De bibliotheekvoorziening wordt Q2 2022 geëvalueerd en waar nodig wordt een voorstel gedaan voor een aanpassing in de begroting voor 2023 en verder ten behoeve van de bibliotheekvoorziening;

Dit amendement werd ingetrokken na een korte schorsing

Het voorstel werd met 6 stemmen tegen (CDA, CU, LM en SGP) en 9 stemmen voor aanvaard.

Hierna volgde nog een motie van bovengenoemde partijen met de navolgende inhoud:

Constateren wij

 • Dat er geen concurrentiestelling is geweest maar een eenzijdige keuze is gemaakt voor de uitvoering van de bibliotheekvoorziening Montfoort en Linschoten door het college. Recentelijk zijn twee Limburgse gemeenten bij monde van de minister hiervoor terecht gewezen dat altijd minimaal een tweede offerte dient te worden aangevraagd.
 • Een programma van eisen ontbreekt en niet eerst met de raad is besproken en uitgewerkt.
 • Er geen financiële onderbouwing is uitgewerkt waardoor onduidelijk is of de raming van de kosten in overeenstemming is met de werkelijk te verwachten kosten van inrichting en exploitatie

Overwegende dat:

 • De portefeuillehouder in het forum heeft erkend wél in gesprek is geweest met een tweede partij maar die niet heeft verzocht om een aanbieding te doen. Daarmee loopt de gemeente Montfoort het risico door deze partij juridisch te kunnen worden aangesproken.
 • De portefeuillehouder in het forum heeft erkend dat voor het concept van de bibliotheek wat de gemeente voor ogen heeft door meerdere partijen zou kunnen worden uitgevoerd.
 • Duidelijk is dat andere partijen dit concept tegen aanzienlijk lagere kosten kunnen uitvoeren en dit in de praktijk ook doen en bewezen hebben. (Zie o.a.de gemeente Lopik)
 • De gemeente Montfoort niet in de positie is om financiële risico’s te nemen en de toekomst van de bibliotheek in beide kernen dient te worden gewaarborgd ook als de subsidie na drie jaar vervalt en niet kan worden gegarandeerd dat de geraamde bedragen in de komende jaren aan het Sociaal Domein kunnen worden onttrokken.

Draagt het college op:

 •  Navraag te doen bij het Ministerie en duidelijkheid te verschaffen over de geldigheid van de subsidie als de raad voor een andere partij zou kiezen op basis van het programma van eisen en financiële onderbouwing.
 • Invulling te geven aan de concurrentiestelling door ten minste een offerte aan te vragen aan de partij waarmee eerder is gesproken. En daarmee te voldoen aan de voorschriften van het Ministerie (minimaal twee offertes) én als gevolg daarvan mogelijke juridische consequenties te vermijden.

De motie werd met 6 stemmen voor (indieners) en 9 stemmen tegen (IBLM, PAK, VVD en D66) verworpen

Nadat dit onderwerp na ruim anderhalf uur was afgerond kon men over naar het tweede bespreekstuk en wel:

Reconstructie IJsselveld

1. De weg IJsselveld opknappen met een technisch betere maatregel.

2. Deze maatregel af te schrijven in 20 jaar waarbij de verwachte technische levensduur gelijk is aan de afschrijvingsperiode.

3. Het huidige krediet van €180.000 te verhogen tot €370.000; En voor de daar uit voortvloeiende kapitaallasten dekking aan te wijzen in de voorjaarsnota 2020

Het voorstel werd met 13 stemmen voor en 2 tegen (LM) aanvaard

Met betrekking tot dit onderwerp werd door het CDA, CU, LM en SGP een motie met het navolgende verzoek aan het college ingediend:

In overleg met de BIJ, Provincie, bewoners en andere belanghebbenden tot een raadsvoorstel te komen dat tegemoetkomt aan het hiervoor geformuleerde resultaat.

Niet eerder met de aanbestedingsprocedure te starten dan nadat de gemeenteraad hierover is geïnformeerd.

De motie werd ingetrokken door het CDA

Mevrouw van Kooten (CDA) verlaat de vergadering

Het laatste bespreekstuk ging over klimaatdoelen en het voorstel was als volgt:

Beoordelingskader en uitgangspunten-notitie REP

1. In te stemmen met het gebruik van de uitgangs-punten-notitie en het beoordelingskader (voor wat betreft hoofd- en subdoelen) aangaande de REP en de MIRT.

Samenvatting

In het opgave-team REP van de U10 organisatie is gewerkt aan de volgende producten;

Uitgangspunten-notitie. MIRT Onderzoek Metropool-regio Utrecht.

Beoordelingskader MIRT Onderzoek Metropool-regio Utrecht.

Het beoordelingskader is een gezamenlijk kader voor de REP (ruimtelijk economisch programma),

POVI (provinciale omgevingsvisie) en MIRT (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) en bevat hoofddoelen, subdoelen voor de regionale ontwikkeling naar de regio voor gezond stedelijk leven. De uitgangspunten en het beoordelingskader leiden tot de contouren van een integraal ruimtelijk perspectief.

De CU, SGP en LM dienden een amendement in met de navolgende strekking:

Voegt een tweede beslispunt toe aan het raadsbesluit dat luidt:

2. de zienswijze behorende bij het raadsvoorstel onder het kopje ‘Ruimtelijke kwaliteit verhogen’ als volgt aan te vullen:

Als gevolg van de verstedelijkingsopgave en de bouw van woningen zal de behoefte aan recreatieve voorzieningen toenemen, maar ook het behoud van het landschappelijk karakter onder druk komen te staan.

Toevoeging van recreatieve voorzieningen als subdoel waarin het behoud van de landschappelijke kwaliteiten (ruimte voor landbouw en een vitale agrarische sector) in een open gebied als onze gemeente voorop staat, zou recht doen aan de herkenbaarheid.

Het amendement werd met 13 stemmen voor en 1 tegen (D66) aanvaard

Het voorstel werd met 13 stemmen voor en 1 tegen (SGP) aanvaard

Vervolgens dienden het PAK samen met D66 nog een motie in over dit onderwerp met het verzoek aan het college om:

 • Binnen de U16 duidelijk naar voren te brengen dat Montfoort ambitieus is ten aanzien van groen en landschap' en een ruime bijdrage aan toegevoegde waarde wil en kan leveren aan de bovengenoemde benodigde schaal- en kwaliteitssprong.
 • Ter verdere versterking van het behoud van de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Montfoort het subdoel recreatieve voorzieningen, waarin het behoud van de landschappelijke kwaliteiten voor een open gebied als onze gemeente voorop staat, toe te voegen.
 • Binnen de U16 te pleiten voor een evenwichtige benadering van de 5 bouwstenen, waarbij Groen en Landschap gelijkwaardig is aan de bouwstenen Wonen, Werken, Energie en Mobiliteit.
 • Binnen de U16 te pleiten voor grote zorgvuldigheid bij het combineren van functies in het Landschap van de Toekomst in verband met mogelijke tegenstrijdigheid.
 • Binnen de U16 nadrukkelijk aandacht te vragen voor de waarden van natuur en landschap

De motie werd met 11 stemmen voor en 3 tegen (SGP en LM) aanvaard

De VVD, PAK en IBLM dienden tot slot nog een motie in over de evaluatie Ondernemersfonds met het navolgende verzoek aan het college:

 • De geplande evaluatie in het eerste kwartaal van 2020 toe te voegen aan de Lange Termijn Agenda;
 • Ter voorbereiding van de evaluatie samen met een afvaardiging van de raad overleg te voeren met de vereniging ondernemersfonds;
 • Bij de evaluatie zoveel mogelijk individuele ondernemers te betrekken;
 • Bij de evaluatie naast de zaken die zijn benoemd in artikel 7 van de uitvoeringsovereenkomst ook aandacht te besteden aan de gehanteerde transparantie, de samenwerking tussen - en de vertegenwoordiging door – de verschillende deelnemers, de rol van de gemeente in het fonds, de doelmatigheid van de ingezette financiën en het potentieel dit te verbeteren;

 

De motie werd met 10. Stemmen voor en 4 tegen (SGP, LM en CDA) aanvaard

Hierna kon de voorzitter om 23.14 uur de vergadering sluiten, wenste iedereen wel thuis en tot ziens volgende week maandag om 19.30 uur voor de Begrotingsraad.

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022