StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:09-07-2019
Bijgewerkt op:09-07-2019 16:24

Raadsvergadering 8 juli 2019 te Montfoort

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 8 juli 2019

De voorzitter opent deze laatste vergadering voor het zomerreces en heet iedereen van harte welkom.

Hierna worden eerst de navolgende hamerstukken, te weten: Actualisatie grondexploitaties 2019 Jaarrekening 2018 en begroting 2020 BSR, Meerjarenbegroting Ferm Werk 2020-2023, Archiefverordening Montfoort 2019 en Benoeming accountant controlejaren 2019-2022  afgehandeld.Ook de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 mei wordt vastgesteld.

Daarna werd begonnen met de bespreek-stukken.

De Woonvisie 2019 - 2030 Gemeente Montfoort

Een visie geeft inhoud en richting aan ontwikkelingen. In de voorliggende visie specifiek de ontwikkelingen op de woningmarkt in Montfoort. De bevolkingssamenstelling verandert, de economie verandert en de woningmarkt verandert mee. In de voorliggende Woonvisie 2019 - 2030 leggen wij daarom de prioriteiten van het lokale woonbeleid voorde komende jaren vast. Daarmee geeft de woonvisie inhoud en richting aan de Montfoortse ontwikkelingen op de woningmarkt. Tevens vormt de woonvisie de leidraad voor de jaarlijkse cyclus van evaluatie, overleg en bijsturing met de corporaties en de Huurdersvereniging, op basis van de Woningwet 2015. En daarmee de concrete vertaling daarvan in de prestatieafspraken.

De VVD, Inwoners-belangen, D66, SGP, CU en het PAK hebben het navolgende amendement:

De Woonvisie 2019 - 2030 gemeente Montfoort vast te stellen met in acht name van de volgende aanvullingen: 

 • Naast de reeds genoemde bouw van 250 woningen, worden er 180 woningen aan de doelstelling toegevoegd, met als doel om het draagvlak voor voorzieningen zoveel mogelijk overeind te houden.
 • Voor de invulling van het bouwprogramma voor deze 180 woningen zal een verkort (participatie) traject worden gevolgd dat in het vierde kwartaal van 2019 afgerond wordt.
 • De woonvisie zal worden geëvalueerd als deel van de omgevingsvisie en voorafgaand aan de tussentijdse evaluatie van het Ruimtelijk Economisch Programma. 

Het CDA dient het navolgende amendement in:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het beslispunt komt te luiden:

 • Aan bladzijde 9 onder het kopje ‘Aandachtspunten vanuit inwoners en belanghebbenden’ toe te voegen: een punt 7 genaamd “Vrijkomende agrarische bebouwing”.
 • Aan bladzijde 17 bij punt 5 toe te voegen: “Voor wat betreft vrijkomende agrarische bebouwing voert de gemeente het beleid zoals dit is vastgelegd in de provinciale handreiking “Nieuwe functies op vrijkomende agrarische bedrijfspercelen”.

Het amendement van de VVD, Inwoners-belangen, D66, SGP, CU en het PAK werd met 13 stemmen voor 2 tegen (LM) aanvaard

Het amendement van het CDA werd ingetrokken

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Er werd een motie ingediend door het CDA, LM, CU, D66 en SGP met de navolgende strekking:

Overwegende dat: alles in het werk moet worden gesteld in deze raadsperiode om de bouw van woningen te versnellen;

Draagt het college op: 

 • Een actiever grond-, aankoop- en regiebeleid te gaan voeren om de bouw van woningen en appartementen te versnellen binnen de gemeente;
 • Daarover de raad te informeren en in gesprek te gaan voor het einde van dit jaar hoe en op welke wijze daar aan vorm gaat worden gegeven zodat de raad zo snel mogelijk een besluit kan nemen binnen welke kaders dat beleid zal worden uitgevoerd;  

De motie werd met 7 stemmen voor en 8 tegen (coalitie) verworpen

Er volgde nog een motie ingediend door het CDA, LM, CU en SGP met de navolgende strekking:

Constaterende dat; deze woonvisie niet concreet aangeeft hoe, op welke wijze, binnen welke termijn en waar de gemeente die woningen wil realiseren;

Draagt het college op:

 • Samen met de omliggende gemeenten Oudewater en Lopik in gesprek te gaan met de provincie om de woningbehoeftes van deze gemeenten in ZuidWest Utrecht te concretiseren en om te zetten in een plan van aanpak;
 • Dit plan van aanpak voor 1 januari 2020 aan de raad voor te leggen en te bespreken;
 • Het plan van aanpak uit te werken in een overzicht van potentiële bouwlocaties en daarvoor alle noodzakelijke bestuurlijke stappen te nemen die noodzakelijk zijn om tot zo snel mogelijke realisatie te komen en dit proces af te ronden voor het zomerreces van 1 juli 2020;
 • Om kosten te besparen daarvoor geen adviesbureau in te schakelen maar gebruik te maken van eerder in de gemeenteraad besproken plannen, zoals; Zicht op Montfoort en Linschoten van april 1992; Nota Ruimtelijke ontwikkeling van Montfoort 2005 – 2015 (zie documenten en verslag raadsvergadering 9 december 2002) en andere plannen zoals onder andere voorgelegd door de denktank Montforum m.b.t. bebouwing en ontwikkeling van het Pastoor Spaanplein en de mogelijkheden rond omgeving van de Doeldijk

De motie werd met 7 stemmen voor en 8 tegen (coalitie) verworpen

Vaststellen bestemmingsplan “Johan de Ridderlaan ten zuiden van nr. 1”

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het perceel ten zuiden van de woningen aan de Johan de Ridderlaan 1 en 2 in Montfoort. Dit bestemmingsplan voorziet in de

mogelijkheid om tien woningen te bouwen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft, na beoordeling, de benodigde planologische procedure doorlopen en wordt nu ter vaststelling aan u voorgelegd.

Het voorstel werd met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen (CU en LM) aanvaard

Startnotitie binnenstad

Instemmen met volgorde in uitvoering in de binnenstad waarbij allereerst een voorstel wordt voorbereid omtrent de verkeerscirculatie in de binnenstad alvorens een aantal beleids- en uitvoeringstrajecten start en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 20.000.

Op basis van bestaande beleidsstukken en onderzoeken, stellen wij voor eerst een besluit voor te bereiden omtrent de verkeerscirculatie in de binnenstad, voordat gestart wordt met een aantal projecten in de binnenstad. Om tot een gedragen afweging te komen, wordt dit proces in nauwe samenwerking met inwoners vormgegeven.

Lokaal Montfoort heeft samen met de Christenunie en het CDA het navolgende amendement:

De beslispunten van het raadsbesluit aan te passen zodat deze komen te luiden:  

Instemmen met volgorde in uitvoering in de binnenstad waarbij allereerst een voorstel wordt voorbereid omtrent de verkeerscirculatie in de binnenstad alvorens een aantal beleids- en uitvoeringstrajecten start. 

Te vervangen door

 • Het college de raad zo snel mogelijk een uitvoeringsplan en concreet tijdspad voor te laten leggen voor de herbestrating van de binnenstad waarmee vanaf begin 2020 uitvoering wordt gegeven aan het eerder genomen besluit door de gemeenteraad en daarvoor het beschikbaar gestelde krediet van 600.000 euro wat na verrekening van de Lieve Vrouwengracht resteert in te zetten                              

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 20.000.

Te vervangen door:

 • Het college de voorhanden rapporten voor wat betreft de verkeerscirculatie en doorstroming met eigen ambtelijke capaciteit te laten gebruiken voor het zo snel mogelijk vaststellen van werkelijke knelpunten en daar met de raad over in gesprek te gaan. De parkeerproblematiek benaderen vanuit het eerder opgestelde inventarisatie-model door de beleidsmedewerker van de gemeente in samenspraak met winkeliersvereniging, politie en hulpdiensten en alle voorgenomen uitbreidingen van parkeercapaciteit (oude busstation) voorlopig on hold te zetten.  

Het amendement werd met 7 stemmen voor en 8 stemmen tegen (coalitie) verworpen

Het voorstel werd met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen (CU, LM en CDA) aanvaard

Het CDA en Inwoners-belangen hebben een motie met de navolgende strekking:

Constaterende dat: 

 • De gemeente Montfoort in het verleden diverse onderzoeken omtrent verkeerscirculatie en verkeersveiligheid heeft uitgevoerd;
 • Eerder al een visie binnenstad 2030 is aangenomen waarin veel aandacht aan het verkeer, verkeerscirculatie en parkeren is besteed;
 • In het coalitieakkoord op hoofdlijnen op het gebied van verkeer staat: “In de historische kernen is de auto te gast, winkelstraten en gebieden worden autoluw”

Verzoekt het college: 

 • Om een welles/ nietes discussie te voorkomen als eerste in overleg met alle directbetrokkenen vast te stellen wanneer er sprake is van een binnenstad die “autoluw” is, zoals in het coalitieakkoord staat;
 • Aan de slag te gaan met het inventariseren van de plannen en voorstellen die er in de loop der jaren zijn gemaakt respectievelijk zijn gedaan;
 • De raad zo spoedig mogelijk te informeren over een plan van aanpak;

De motie van CDA en Inwoners-belangen werd ingetrokken

Het Pak, Inwoners-belangen en de VVD hebben de navolgende motie:

 • De verbetering van de leefbaarheid van de binnenstad van groot belang is en geen onnodig vertraging kan en mag oplopen; 
 • De afronding van het verkeerscirculatieplan nu gepland is voor de eerste helft van 2020;
 • De verkeerscirculatieplannen voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op bestaande plannen (zoals Visie binnenstad); 
 • Gezien al het voorwerk dat in eerder stadium al uitgevoerd is, de uitvoering van de plannen sneller kunnen;

Verzoekt het college: 

 • Het tijdspad in de ‘Startnotitie Binnenstad’ te verkorten en de besluitvorming nog in 2019 te laten plaatsvinden;

De motie werd na een toezegging van de wethouder dat het niet dit jaar, maar wel snel zal gebeuren ingetrokken

Jaarstukken 2018

 • De jaarrekening 2018 van de gemeente Montfoort vast te stellen met als resultaat € 966.317 voor bestemming en verdeling;
 • Aan de reserve Sociaal Domein € 243.998 (WMO + Jeugd) toe te voegen;
 • Een viertal budgetoverhevelingen vast te stellen met een totaalbudget van € 94.900, gespecificeerd als volgt:
 • Aangegane verplichting wet milieubeheer, € 11.000;
 • Omgevingswet, € 15.900;
 • Woonvisie, € 23.000;
 • Verbouwing stadskantoor, € 45.000;
 • Het overschot op de bijdrage UW Samenwerking van € 325.000 (exclusief € 100.000 huisvesting) te bestemmen voor de doorloop van de ontvlechting en liquidatie van UW Samenwerking in 2019.
 • Het resultaat na bestemming van de jaarrekening 2018 van€ 302.419 te storten in de algemene reserve.

De Christenunie dient samen met Lokaal Montfoort, CDA en SGP het navolgende amendement in:

 • Het instellen van een bestemmingsreserve “bestemmingsplannen Woonvisie2019-2030” en daaraan toe te voegen een bedrag van € 40.000, = Vervolgens Beslispunt 5 te wijzigen in beslispunt 6.

Het amendement werd met 6 voor en 9 tegen (VVD, IBLM, PAK en D66) verworpen

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Ontwerpbegroting begroting GGD 2020

Volgens de procedure vastgelegd in de van toepassing zijnde gemeenschappelijke regeling stelt het Algemeen Bestuur van de GGDrU de ontwerpbegroting 2020 in haar vergadering van 26 juni 2019 vast. Voordat hiertoe wordt overgegaan krijgt u de gelegenheid om - desgewenst - uw zienswijze hierover kenbaar te maken. Omdat de begroting is opgesteld conform de door u en de overige  gemeenten vastgestelde kadernota 2020 stellen wij u voor geen zienswijze in te dienen.

Het voorstel werd unaniem aanvaard

De Christenunie dient samen met het CDA, LM en SGP een motie in:

Wijzigt het besluit behorende bij het raadsvoorstel als volgt: 

 • Punt 3: Aanvullende maatwerk-afspraken te maken met de GGDrU zodat het Meldpunt Niet Acuut in Montfoort in stand blijft voor mensen met verward gedrag vanaf 2020.

De motie werd ook unaniem aanvaard

Tot slot van deze raadsvergadering voor het zomerreces werden er nog 2 moties ingediend met de navolgende strekking:

Namens de VVD, Christenunie, CDA, Inwoners-belangen en het PAK over asbest-daken

Het raadsvoorstel ‘Asbest-daken-verbod’ tijdens de forumvergadering van 13 mei j.l. is aangehouden in afwachting van de plenaire behandeling en stemming in de Eerste Kamer over wetsvoorstel ‘Verwijdering asbest en asbesthoudende producten’; In het raadsvoorstel de aanname wordt gedaan dat het vanaf 31 december 2024 niet meer toegestaan is een dak, waarin asbest is verwerkt, in bezit te hebben; De Eerste Kamer genoemd wetsvoorstel op 4 juni j.l. heeft verworpen, waarmee het bezit van een asbest-dak na 31 december 2024 toch toegestaan blijft, 

Verzoekt het college:

Het raadsvoorstel ‘Asbest-daken-verbod’ in samenspraak met LTO zodanig aan te passen dat de gemeente effectief aanstuurt op een structurele en risico-gerichte sanering van asbest-daken, zonder daarbij een einddatum voor volledige sanering te noemen, en dit in de eerstvolgende cyclus aan de raad aan te bieden; de raad over de voortgang van de sanering van asbest-daken in onze gemeente jaarlijks op de hoogte te brengen.

De motie werd met 13 stemmen voor en 2 tegen (LM) aanvaard

Namens Lokaal Montfoort en het CDA een motie over het brugwachtershuisje:

Het brugwachtershuisje bij de IJsselbrug nogal wat achterstallig onderhoud vertoont; 

Verzoekt het college: 

De vaarweg-beheerder te wijzen op de mogelijkheid het huisje op te laten knappen door de leerlingen van het Wellantcollege in het kader van praktijkuren. (Daar is in het verleden ook sprake van geweest maar door de vorige vaarweg-beheerder nooit actie op ondernomen); Met het Wellantcollege en de vaarwegbeheerder daarover in gesprek te gaan en de mogelijkheden te bezien om te komen tot een plan van aanpak en een tijdspad waarin de werkzaamheden kunnen worden gerealiseerd; daarbij ook het schilderen van de IJsselbrug in mee te nemen;

De motie werd unaniem aanvaard

De voorzitter sloot de vergadering om 23.18 uur met dank aan iedereen voor de inbreng en wenst eenieder een hele fijne vakantie en een tot ziens na het zomerreces.

 

 

 

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Middag mix


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020