StartpaginaProgrammeringRSMKerst RadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Kerst Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:29-11-2018
Bijgewerkt op:29-11-2018 21:45

Gewijzigde vaststelling paraplubestemmingsplan ‘Parkeernormen Montfoort’

Bron: gemeente Montfoort
    

Op 29 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het paraplubestemmingsplan ‘Parkeernormen Montfoort’ gewijzigd vastgesteld.

Omschrijving bestemmingsplan
Door wijziging van de Woningwet zijn de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening - om te kunnen toetsen aan de parkeernormen uit de ‘Nota Parkeernormen Montfoort 2015’ - komen te vervallen. Dit betekent dat de dynamische parkeerregeling uit de bouwverordening overgeheveld dient te worden naar ruimtelijke plannen. Om een gemeente-dekkende en uniforme regeling te hebben voor parkeren (en laden en lossen) is het paraplubestemmingsplan ‘Parkeernormen Montfoort’ opgesteld. Dit paraplubestemmingsplan wijzigt de ruimtelijke plannen in de gemeente op dit onderdeel.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan, zoals deze ter inzage heeft gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van actuele jurisprudentie is ambtshalve wel een wijziging doorgevoerd. Het betreft het schrappen van de koppeling van de parkeernormen ten aanzien van het gebruik.

Het paraplubestemmingsplan voorziet niet in een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Het is daarom niet nodig om een exploitatieplan conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Terinzagelegging
Het paraplubestemmingsplan (met de daarbij horende bijlagen) ligt met ingang van 28 november tot en met 8 januari 2019 voor iedereen ter inzage tijdens openingstijden in het stadskantoor gemeente Montfoort. Het volledige bestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie (IDN: NL.IMRO.0335.BPParkeren-VG01). 

Beroep
Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze naar voren te brengen, kunnen met ingang van 28 november 2018 tot en met 8 januari 2019 beroep instellen tegen het besluit tot vaststellen van het paraplubestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan belanghebbenden voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Voorlopige voorziening
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Inwerkingtreding
Het vastgestelde paraplubestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is aangevraagd.

Montfoort, 27 november 2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT

    Meer berichten in deze categorie:
Montfoort gaat akkoord met advies financiële afwikkeling ontvlechting (11-12-2018)
Digitale informatieborden voor Montfoort en Linschoten (06-12-2018)
Knooppunt 50 jaar (04-12-2018)
Raadsvergadering 10 december 2018 (02-12-2018)
Gewijzigde openingstijden Huis van Montfoort (29-11-2018)
Ophalen grof tuinafval donderdag 6 december 2018 (29-11-2018)
Gewijzigde vaststelling paraplubestemmingsplan ‘Parkeernormen Montfoort’ (29-11-2018)
Montfoort beraadt zich op advies financiële afwikkeling ontvlechting (28-11-2018)
Klas 3 Wellantcollege op bezoek bij Holbewoners (23-11-2018)
Stadsmuur hersteld (21-11-2018)
Scholen bedankt! (21-11-2018)
Woonvisie Montfoort (20-11-2018)
Uitstel aanplant beukenboom Kasteelplein (20-11-2018)
Forum Samenleving 27 november 2018 (17-11-2018)
Forum Ruimte 26 november 2018 (17-11-2018)
Week van 19 november bladruimen (17-11-2018)
College trots op basisschoolleerlingen Montfoort en Linschoten (15-11-2018)
Montfoort speelt We-Energy Game (14-11-2018)
Uitgaan met ouders! (12-11-2018)
Burgemeestersontbijt in de gemeente Montfoort (09-11-2018)
Begrotingsraad 5 november 2018 (06-11-2018)
Raadsvergadering 29 oktober 2018 (30-10-2018)
Marc van der Veer gemeentesecretaris Montfoort (30-10-2018)
Eerstgeborene in oktober krijgt bezoek van de burgemeester (30-10-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

Hoograven Traptechniek

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018