StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Clubsupport

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoeken


Stuur dit document naar

Note: Meerdere ontvangers moeten door een comma worden gescheiden

Uw Email adres


Bericht


Menselijke controle: (Vul hier 3417 in).
Om spam tegen te gaan controleren we dit veld op deze waarde.


Geplaatst op:30-09-2020
Bijgewerkt op:30-09-2020 20:51

Raadsvergadering 28 en 29 september 2020

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 28 en 29 september

De voorzitter opent deze vergadering, die wederom in verband met Corona digitaal zal worden gehouden. Tevens is er een vernieuwde werkwijze en worden nu vragen gesteld aan het College. Dit gebeurde voorheen in de forumvergadering. (Nu genaamd commissie)

De navolgende vragen verder gesteld:

 • Dhr. Van Eijk (CDA)stelt een vraag over de Vaart. Wethouder Ten Hagen geeft antwoord
 • Dhr. Herben (LM) stelt ook een vraag over de Vaart. Ook hij wilde weten over de sluiting. Wethouder Ten Hagen zegt dat als dit aan de orde is hij eerst terug zal komen bij raad.

Tweede vraag ging over een handhaving-probleem in Linschoten

 • Dhr.Timmerarends (SGP) meerkosten verbouwing “Oude stadhuis” (restaureren dakkoepel) Wethouder van Wiggen geeft aan dat er een dringende noodzaak aanwezig was. (Houtrot)

Hierna werd nadat er nog een aantal formaliteiten moesten worden vervuld begonnen met de bespreek stukken.

Voorstel

Het bestemmingsplan 'Energietuin Mastwijkerdijk’ gewijzigd vast te stellen

Geen exploitatieplan vast te stellen aangezien de economische uitvoerbaarheid anderszins verzekerd is.

Aanleiding

Op 7 april hebben wij u geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van een energietuin op de voormalige startlocatie aan de Mastwijkerdijk. NV Afvalzorg als eigenaar Is In samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Utrecht (verder NMU) voornemens om op de voormalige stortlocatie aan de Mastwijkerdijk een zonneveld in combinatie met natuur en recreatie te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan heeft de benodigde procedure doorlopen en is nu gereed voor vaststelling.

Het CDA had nog een amendement, wat in eerste termijn werd ingetrokken

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Hierna volgde het punt: openbaar maken pad

Dit punt wordt 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangehouden tot de volgende vergadering

Instemmen met het verzoek tot het openbaar maken van het voetpad onder de opschortende voorwaarde van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de vestiging ervan;

Onttrekken aan de openbaarheid van de doorgang tussen kerk en kerkelijk centrum de

Wingert

Kernboodschap

Door middel van voorgesteld raadsbesluit wordt mogelijk gemaakt de openbare voetgangersverbinding tussen de Hoge Werf en het Kerkplein in Linschoten te verplaatsen naar de tuin ten zuiden van de kerk.

De VVD en IBLM dienden het navolgende amendement in:

In beslispunt 1 de volgende zin “onder de opschortende voorwaarde van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de vestiging ervan” te vervangen door:

“Onder de opschortende voorwaarden van:

 • Een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de vestiging ervan;
 • Dat het pad toegankelijk wordt voor voetgangers, fietsers en mensen die gebruikmaken van een rolstoel, rollator of scootmobiel;
 • Dat het pad voldoende breed wordt voor de genoemde verkeersdeelnemers.”

Aan beslispunt 2 toe te voegen “als aan de voorwaarden van het eerste besluit is voldaan”

De motie werd unaniem aanvaard

Voorstel: huurafspraken in verband met Corona

Instemmen met de aangepaste huurafspraken met betrekking tot de huur van drie gemeentelijke panden als gevolg van de Corona-crisis en deze verwerken in de najaarsrapportage.

Naar aanleiding hiervan volgde een amendement van het CDA, SGP en LM met de navolgende inhoud:

In te stemmen met de aangepaste huurafspraken met betrekking tot de huur van drie gemeentelijke panden als gevolg van de Corona-crisis en deze verwerken in de najaarsrapportage met in acht name van de volgende wijziging, die tijdens de vergadering werd aangepast.

 • Op 31 december 2022 in overleg met de ondernemers de stand van zaken te bespreken en een evaluatie in te bouwen voor de (nieuwe) raad

Het amendement werd met 1 stem tegen (Dhr. Verkaik, IBLM) en 14 voor aanvaard

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Het volgende agendapunt van deze raadsvergadering is:

Benoem de heer C.L. Jonkers tot voorzitter van de raadscommissie Financiën

Per 1 september 2020 is de door de gemeenteraad op 6 juli 2020 vastgestelde ‘Verordening voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Montfoort’ in werking getreden. Met het vaststellen van deze verordening is er naast de raadscommissies Ruimte en Samenleving een raadscommissie Financiën ingesteld. Voor deze raadscommissie dient een voorzitter te worden benoemd.

De heer Jonkers (Lokaal Montfoort) heeft zich als enige kandidaat hiervoor beschikbaar gesteld.

Het voorstel werd bij acclamatie aangenomen

Het volgende agendapunt is het RES

Ontwerp Regionale Energiestrategie en concept bod voor elektriciteit in het Klimaatakkoord

 • In te stemmen met het regionale concept bod om als regio (UI 6) 1,8 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op te wekken, met daarbij horende randvoorwaarde en disclaimer;
 • In te stemmen met het uitgangspunt “iedereen doet mee en levert een bijdrage”;
 • In te stemmen met de verzending van de ontwerp RES met het concept bod naar het Rijk
 • (Nationaal Programma RES).

Het voorstel werd met 10 stemmen tegen en 5 voor (D66, PAK en Dhr. Jonkers (LM) verworpen. Dhr. Jonkers gaf in een stemverklaring aan dat hij verkeerd gestemd had en dat hij ook “tegen” het voorstel is.

Er volgde nog een motie van VVD, IBLM, LM en SGP met de navolgende inhoud:

Verzoekt het college:

1. een brief toe te voegen aan de Ontwerp RES met het Concept Bod, zoals deze wordt verzonden aan het Nationaal Programma RES en het Rijk, met de volgende verklaring:

“De raad van de gemeente Montfoort erkent dat de gemeente Montfoort ter bestrijding van klimaatverandering een opgave heeft voor duurzame elektriciteit. De raad heeft stappen ondernomen om duurzame energie te bevorderen en staat graag open voor nieuwe stappen in dit kader. De gemeente Montfoort kan evenwel niet instemmen met de Ontwerp RES U-16 om de volgende redenen:

• De Ontwerp RES U-16 bevat voorstellen met een majeure impact op het open landschap en het milieu van het buitengebied. De gevolgen en risico's hiervan blijven onderbelicht.

• De inwoners hebben nauwelijks gelegenheid gehad om te participeren. De Ontwerp RES is ontstaan na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en kiezers hebben zich er bij die verkiezingen dus niet over kunnen uitspreken.

• Het concept bod van 1,8 TWh is te hoog en veel hoger dan de landelijke indicatie van 1,0 TWh voor onze regio.

• De raad is van mening dat er, in afwijking van het klimaatakkoord, ook gekeken moet worden naar andere duurzame opwek technieken buiten wind- en zonne-energie, of zonne-energie voor de opwekking van waterstof.”

2. samen met de U-16 een ontwerp en bijbehorend bod te formuleren waarin alle inwoners van de U16 actief worden betrokken en waarin ook andere duurzame technieken worden meegenomen dan alleen zon en wind.

De motie werd met 10 stemmen voor (SGP, LM, VVD, CDA en IBLM) en 5 stemmen (D66, CU en PAK) tegen aanvaard.

Hierna schorste de voorzitter om 22.55 uur de vergadering en deze werd voortgezet op 29 september om 20.00 uur. (Dhr. Schrijver D66 was afwezig)

Het volgende voorstel is:

De Nota Armoedebeleid Montfoort 2020-2024 vaststellen

Met de vaststelling van de Nota Armoedebeleid Montfoort willen we werk maken van de

Ambitie om duurzaam armoede te verminderen, gevolgen van armoede te beperken en eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. Deze doelstellingen zijn vertaald in acties en instrumenten die reeds in gang zijn gezet en deels nog uitgewerkt worden. Deze nota is in die zin bedoeld als werkdocument. Samen met de in voorbereiding zijnde actualisering van het beleidsplan Gemeentelijke Schuldhulpverlening is de nota

Armoedebeleid onderdeel van het Integraal Beleid Sociaal Domein.

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Er volgde nog een motie van de SGP, CU, LM, CDA, PAK en VVD met de navolgende strekking:

Verzoekt het college:

 • In navolging van meerdere gemeenten in Nederland door het Nibud regelmatig (het eerste onderzoek over 2 jaar) een Minima-effectrapportage uit te laten voeren om de effecten van het gevoerde beleid te meten;
 • De uitkomsten van de Minima-effectenrapportages te delen met de Raad;

Hierna volgde nog drie moties “Vreemd aan de orde”

Ingediend door VVD, IBLM, SGP, LM, CU, CDA en het PAK:

Constaterende dat

 • Zeer veel gemeenten in ons land vanwege financiële tekorten hun begroting niet meer op een redelijke manier sluitend kunnen krijgen;
 • Deze situatie zich ook voordoet in Montfoort;
 • Beslissingen genomen door de rijksoverheid ten grondslag liggen aan grote tekorten op de gemeentebegrotingen, waaronder kortingen in de gemeentelijke bijdrage, opschalingskorting en abonnementstarief WMO
 • Er onder de leiding van de gemeente Zoetermeer een breed gedragen actie is opgezet onder de naam ‘Raden in Verzet’ om duidelijk te maken dat hier voor veel gemeenten onwerkbare situatie ontstaan is;

Overwegende dat

 • Gemeenteraadsleden zich ten volle inzetten om hun gemeente zo goed mogelijk te besturen, ieder vanuit zijn eigen idealen, maar dat het niet de taak van het bestuur van een gemeente is om de eigen gemeente kapot te bezuinigen;
 • De gemeenten op de kortst mogelijke termijn structureel meer financiële armslag nodig hebben, vanwege genoemde oorzaken;
 • Ondanks uitvoerig overleg, noch bij de minister noch bij (een meerderheid van) de Tweede Kamer voldoende duidelijk is geworden hoe urgent de problematiek van de gemeenten op het moment is
 • Gemeente Zoetermeer namens Raden in Verzet om die reden op de ALV van de VNG een motie heeft ingediend, die de VNG de mogelijkheid geeft om stevige maatregelen te nemen als het overleg over de financiële positie van de gemeenten onvoldoende oplevert.

Spreekt uit dat de raad van de gemeente Montfoort

 • De actie Raden in Verzet alsmede de namens hen ingediende motie op de ALV van de VNG ondersteunt

Deze motie werd unaniem aanvaard

De tweede motie is van: PAK, VVD en IBLM

Spreekt uit dat:

 • Het voormalige P&R terrein geen blijvend karakter krijgt;
 • De kosten van de herinrichting van het terrein niet ten laste van de gemeente Montfoort mogen komen.

Verzoekt het college:

 • Te realiseren dat de verantwoordelijke partij het voormalige P&R-terrein aan de Lage Kade (langs de A12) binnen een jaar herinricht zodat het weer aan de oorspronkelijke bestemming voldoet;
 • Over de voortgang binnen een half jaar aan de raad een terugkoppeling via een raadsinformatiebrief te zenden.

Deze motie werd unaniem aanvaard

De laatste motie was van de VVD en LM met het navolgende verzoek:

Roept het college op

 • De horeca ruimte te geven om ook na 1 oktober ruime terrassen te hebben
 • De horeca toestaan ondersteunende materialen te gebruiken voor het winterterras zoals parasols, terrasverwarming en tenten. Hierbij moet oog zijn voor milieuvriendelijkheid.
 • Verwarmingselementen verlichtingsbronnen dienen te voldoen aan de NEN-EN veiligheidsnormen. Deze moeten verder beveiligd zijn tegen vallen en omstoten.
 • Deze ruimte te geven tot maximaal 24:00 uur.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd met 13 stemmen voor en 1 tegen (SGP) aanvaard

Hierna kon de voorzitter om 21.17 uur deze digitale raadsvergadering sluiten.

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Clubsupport

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop muziek


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022