StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:09-10-2018
Bijgewerkt op:09-10-2018 21:00

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Willeskop

Bron: gemeente Montfoort
    

Burgemeester en wethouders van gemeente Montfoort maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

De gemeenteraad van Montfoort heeft bij besluit van 25 september 2018 het bestemmingsplan ‘Willeskop ten noorden van 64-68’ (NL.IMRO.0335.BPWilleskop6468-VG02) gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het op 12 december 2016 vastgestelde bestemmingsplan. Dit ten gevolge van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 25 april 2018 (nr. 201701653/1/R2) op het beroep tegen het eerdere vaststellingsbesluit van 12 december 2016 (bestuurlijke lus).

Achtergrond
Bij besluit van 27 januari 2014 heeft de raad besloten tot gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuw manegecomplex. Bij besluit van 12 december 2016 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Willeskop ten noorden van 64-68’ vastgesteld. Bij besluit van 13 januari 2017 is door het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een manege met beheerderswoning en het maken/veranderen van een uitweg.

Wijzigingen in het bestemmingsplan
Met inachtneming van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 april 2018 is het bestemmingsplan van 12 december 2016 als volgt gewijzigd/gerepareerd.

Artikel 3.3.2 van de planregels is gewijzigd, zodat het voorziet in een planregeling waarbij in geval van (grote) evenementen kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Ter motivering daarvan is een aanvullend verkeersonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is bij het gewijzigde bestemmingsplan gevoegd.
Aan de gronden langs de binnenrijbaan in het noordoosten van het plangebied is de aanduiding “parkeerterrein” toegekend. De verbeelding is hierop aangepast.

“Daghoreca” is geschrapt uit artikel 3.1 onder a van de planregeling. Tevens is de definitie “kantine” zoals bedoeld artikel 1.32 van de planregels gewijzigd, zodat uitbating van de kantine niet alleen niet is toegestaan als zelfstandige horeca maar ook niet in de nachtperiode van 23.00-07.00 uur.

Ook was de aanduiding “parkeerterrein” abusievelijk niet toegekend aan de gehele parkeerstrook gesitueerd op de gronden langs de entree. In aanvulling op de wijzigingen die zijn doorgevoerd ten gevolge van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de aanduiding “parkeerterrein” met het gewijzigde bestemmingsplan ook opgenomen voor die gehele parkeerstrook. De verbeelding is hierop aangepast. 

Het besluit van 25 september 2018 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 oktober 2018 ter inzage tijdens openingstijden in het stadskantoor gemeente Montfoort. Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO. NL.IMRO.0335.BPWilleskop6468-VG02.

Belanghebbenden kunnen met ingang van 10 oktober 2018 gedurende zes weken tegen één of meer van de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 12 december 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan, hoeven  dat niet opnieuw te doen ingevolge artikel 6:19 Awb.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan van 25 september 2018 treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Montfoort, 9 oktober 2018
Burgemeester en Wethouders

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

ONVI

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2019