StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:29-09-2021
Bijgewerkt op:29-09-2021 17:02

Raadsvergadering 27 en 28 september 2021

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

De voorzitter opende deze vergadering, die voor het eerst weer fysiek plaats vond sinds 26 juli 2020, in het stadskantoor met een welkom aan de aanwezigen en de luisteraars.

Nadat alle handelingen, zoals besluitenlijst, vragenuur, ingekomen stukken e.d. waren behandeld, kon begonnen worden met het eerste bespreekstuk.

Toelating commissielid E.P. (Erwin) Verweij namens het CDA.

De heer Verweij legde de eed af.

Het tweede bespreekstuk was de Regionale Energie Strategie (RES

Voorstel

1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 en het college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband.

Kernboodschap

De RES UI6 is een van de dertig Regionale Energie Strategieën die in de afgelopen jaren in Nederland zijn opgesteld. Aanleiding is het Nationaal Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd. De RES is een uitwerking van de landelijke opgave voor de ruimtelijke inpassing van 35 TWh duurzame elektriciteits -opwek op land in 2030. In de RES 1.0 brengen de deelnemende overheden In beeld hoeveel en ook waar zij duurzame elektriciteit denken op te kunnen wekken in 2030 met zonne- en windenergie. Daarnaast is de Regionale Structuur Warmte, waarin de verdeling van bovengemeentelijke warmtebronnen centraal staat, een onderdeel van de RES 1.0.

Het voorstel werd met 5 stemmen voor (PAK, D66 en CU) en 10 stemmen tegen verworpen

Het bespreekstuk was “Toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit”

Dit voorstel inclusief de 4 amendementen werden van de agenda afgevoerd

Het derde bespreekpunt was Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Bouwverordening

Voorstel

1. De Verordening op de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021 vast te stellen.

2. De bevoegdheid voor het benoemen van de leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Montfoort aan het college te delegeren.

3. De Bouwverordening Montfoort 2021 vast te stellen én gelijktijdig de Bouwverordening Montfoort 2012 in te trekken.

Kernboodschap

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Hierdoor is het noodzakelijk om keuzes te maken over de wijze van advisering over omgevingskwaliteit. De gemeente Montfoort beschikt al over een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die wordt ingevuld door MooiSticht.

De Omgevingswet vereist dat de werking van deze commissie bij gemeentelijke verordening juridisch verankerd moet worden. Gelijktijdig dient de Bouwverordening 2012 geactualiseerd te worden om aan te sluiten bij het actuele model van de VNG en het functioneren van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Er volgde een amendement van het CDA en CU:

Ondergetekende(n) stellen voor beslispunt 1 als volgt te wijzigen:

 1. De Verordening op de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021 gewijzigd vast te stellen waardoor artikel 5, lid 2 komt te luiden;
  1. Leden kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd
  2. Het amendement werd unaniem aanvaard

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Het vierde agendapunt was: Vaststellen Bestemmingsplan Waardsedijk 3, 3A en 3B

Voorstel

1. Het bestemmingsplan “Waardsedijk3, 3A en 3B” gewijzigd vast te stellen;

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kernboodschap

Het bestemmingsplan “Waardsedijk3, 3A en 3B" voorziet in een planologische regeling voor twee ontwikkelingen:

• De bestaande bedrijfswoning op Waardsedijk 3 wordt een zelfstandige burgerwoning.

• Het voormalige bedrijfsperceel Waardsedijk 3A/3B krijgt een bestemming voor twee nieuwe vrijstaande woningen.

Hiervoor is een bestemmingsplan voorbereid. Wij stellen voor om dit bestemmingsplan “Waardsedijk 3, 3A en 3B” vast te stellen.

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Het vijfde voorstel was: Laadvisie en locatieplan laadpalen 2021

Voorstel

Voorgesteld wordt de regionale laadvisie overnemen als laadvisie voor Montfoort en kennis te nemen van het locatieplan laadpalen 2021.

Samenvatting

De gemeenten hebben vanuit afspraken uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) de verplichting om een laadvisie en een plaatsingsbeleid op te stellen om de toekomstige vraag naar laadinfrastructuur te voorzien. De realisatie van een landelijke laadinfrastructuur wordt, vanuit de

Provincie Utrecht in regioverband opgepakt. Voor de regio Noordwest Nederland, waar de gemeente

Montfoort onderdeel van is, is een regionale laadvisie geschreven. Voorgesteld wordt deze visie te vast te stellen. De locatieplannen met voorkeurslocaties geven een uitwerking van de visie naar een dekkend netwerk van laadvoorzieningen in onze gemeente.

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Er volgde nog een motie van het CDA en de SGP:

Draagt het college op:

 • Opnieuw in onderhandeling te gaan met de aanbieder met het doel om voor de

   voorzieningen die door de gemeente beschikbaar worden gesteld, o.a. de

   parkeerplaatsen, een passende vergoeding overeen te komen.

 • Deze overeenkomst voor de duur van maximaal 10 jaar af te sluiten.

Deze motie werd met 2 stemmen tegen (D66 en CU) en 13 stemmen voor aanvaard

Het zesde voorstel was de Erfgoednota 2021

Voorstel

Vaststellen Erfgoednota Montfoort 2021,

Kernboodschap

De beleidsnota Monumentenzorg 2010-2015 is verouderd. Met de erfgoed nota Montfoort 2021 wordt de koers inzake erfgoed en monumentenzorg opnieuw vastgesteld.

Lokaal Montfoort diende het navolgende amendement in:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor een beslispunt wordt toegevoegd aan het besluit dat luidt:

In het raadsvoorstel onder het kopje financiën de tekst aan te vullen met: “Jaarlijks is er € 2000 beschikbaar als monumentensubsidie” en dit met ingang van het subsidiejaar 2023 te verhogen naar € 10.000; om vervolgens de zinsnede “de eigenaar van een gemeentelijk monument kan 1 keer in de 5 jaar een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente” te schrappen.

Het amendement werd met 2 stemmen voor (LM) en 13 stemmen tegen verworpen

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Hierna werd de vergadering geschorst en wordt 28 september voortgezet

20.00 uur de voorzitter heropend de vergadering

Punt 7 was het raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Zandweg 11

Voorstel

1. Het bestemmingsplan “Nieuwe Zandweg 11 ” met bijbehorende stukken ongewijzigd vast te stellen;

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kernboodschap

Het bestemmingsplan “Nieuwe Zandweg 11” voorziet in een planologische regeling voor het gebied naast de begraafplaats in Linschoten, tussen de Nieuwe Zandweg en de kerk. Het bestemmingsplan biedt het planologische kader voor de bouw van een (pastorie)woning aan de Nieuwe Zandweg en het verplaatsen van de uitbreidingslocatie van de begraafplaats en wordt ter vaststelling aan u voorgelegd.

Het voorstel werd met 12 stemmen voor en 3 tegen (Burgers IBLM en LM) aanvaard. (De heer Schrijver tekent aan tegen te zijn)

Het achtste agendapunt was: Kredietaanvraag parkeren Oost

Voorstel

1. Ten behoeve van het aanleggen van 30 parkeerplaatsen ten oosten van de binnenstad, een krediet van €180.000 beschikbaar te stellen.

2. Hiervoor een uitname van €80.000 uit het parkeerfonds te doen.

Kernboodschap

Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van een 30tal parkeerplaatsen ten oosten van de binnenstad, verspreid over twee locaties: de Joop Westerweelstraat en de Heeswijkerpoort.

Het voorstel werd met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen (LM en D66) aanvaard

Het negende en laatste reguliere agendapunt was: Woonwagenbeleid

Voorstel

1. Het woonwagenbeleid 2021 gemeente Montfoort vast te stellen, waaronder het realiseren van

12 nieuwe woonwagenstandplaatsen binnen tien jaar.

Kernboodschap

Op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) en op grond van onze eigen Grondwet heeft de gemeente een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat binnen een redelijke termijn voldoende huisvesting beschikbaar is voor onder meer woonwagenzoekende bewoners. Om de specifieke woonbehoeften van woonwagenbewoners te faciliteren en beschermen dient een gemeente een woonwagenbeleid vast te stellen. Het voorliggend woonwagenbeleid maakt deel uit van de woonvisie en stelt het college in staat om vanuit een vastgesteld beleidskader: eenduidig te reageren op woonwensen van woonwagenbewoners uit Montfoort en daarbuiten; tegemoet te komen aan de woonbehoefte van de huidige woonwagenzoekende bewoners uit de gemeente Montfoort:

Binnen acht tot tien jaar het aantal woonwagenstandplaatsen met 12 uit te breiden;

De nieuwe standplaatsen toe te wijzen.

Voorliggend woonwagenbeleid is een lokale uitwerking van de richtlijnen van de minister.

Het voorstel werd met 6 stemmen voor (IBLM, PAK, en D66) en 9 stemmen tegen verworpen

Hierna volgden nog een aantal moties Vreemd aan de orde:

Motie Lokaal Montfoort

Constaterende dat:

 • De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten het tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks; - Als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen; - Wenselijk zou zijn om de leeftijdsgrens voor het borstonderzoek te verlagen van 50 naar 35 jaar; - Het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de raden als primaire volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politieke signaalfunctie hebben.

Draagt het college op:

Er bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast   

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd unaniem aanvaard

Motie Inwonersbelangen en het PAK:

Draagt het college op:

 • In collegiaal overleg met voornoemde gemeenten en de daar gegeneerde kennis de juridische werkwijze en procedure te onderzoeken om in overeenkomsten met projectontwikkelaars een compensatieregeling op te nemen in het geval het niet mogelijk is om 30% sociale woningbouw te realiseren, en in samenhang daarmee een fonds/voorziening sociale woningbouw in het leven te roepen waarin de financiële compensatie wordt gestort, zodat deze gelden weer aangewend kunnen worden ten bate van sociale woningbouw (huur en koop).
 • Over de uitkomsten van dit onderzoek binnen 3 maanden te rapporten aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd met 2 stemmen tegen (LM, dhr. Herben en VVD dhr. Van Rooijen) en 13 stemmen voor aanvaard

Motie PAK en CU:

Verzoekt het college om:

 • Bij nieuwe koopwoningen te realiseren op grond van de gemeente standaard in de voorwaarden een zelfbewoningsplicht op te nemen;
 • Bij nieuwe projecten op grond van private partijen, indien juridisch mogelijk, een zelfbewoningsplicht op te nemen in een anterieure overeenkomst;
 • In de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties op te nemen dat bij verkoop van woningen een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht worden opgenomen in de verkoopovereenkomst;
 • Voor 1 september 2021 de huisvestingsverordening aan te passen m.b.t de invoering van zelfbewoningsplicht van 3 jaar voor alle nieuw te bouwen koopwoningen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd met 12 stemmen voor en 3 tegen (VVD) aanvaard

De vergadering werd deze tweede dag om 22.40 uur door de voorzitter gesloten.

 

 

 

    Meer berichten in deze categorie:
Waarschuwing blauwalgen Cattenbroek Woerden (13-08-2022)
Woonruimte voor Oekraiense vluchtelingen in Woerden (09-08-2022)
Willie Wortels gezocht die bodemdaling remmen door innovatie (03-08-2022)
Bij brand in Mijdrecht hennepkwekerij ontdekt (01-08-2022)
Fotowedstrijd Oude Hollandse Waterlinie (01-08-2022)
Geen trampolines in Cattenbroekerplas (29-07-2022)
Waterschap houdt rekening met verdere daling rivierwater (25-07-2022)
Na Assen nu ook tijgermuggen bij bandenbedrijven in Lelystad en Montfoort (22-07-2022)
Groeiend tekort aan beveiligers in Midden-Utrecht (21-07-2022)
Waarschuwing voor gevaarlijk zwemwater (20-07-2022)
Buddygezinnen helpen Oekraense gezinnen (20-07-2022)
Hondenstrand Cattenbroekerplas moet blijven (13-07-2022)
CarProf de Goey Montfoort steunt jonge verkeersslachtoffers (12-07-2022)
Regentonactie Duurzaam Montfoort succesvol (07-07-2022)
n miljoen euro voor verplaatsen Nieuwkoopse boeren (01-07-2022)
Eerst afbreken, maar de nieuwbouw zal u aanspreken. (28-06-2022)
Zonne-energie combineren met andere opgaven (27-06-2022)
Vmbo-ers Minkema lopen sponsortocht voor waterproject Oeganda (21-06-2022)
Op 17-18 en 19 juni het 1e IJsselweekend Montfoort! (17-06-2022)
Fly by met historische Spitfire (16-06-2022)
Invallen na grootschalig onderzoek naar verdovende middelen in Mijdrecht (12-06-2022)
Weer 7 jaar cel en tbs voor pakketbezorger Woerden (09-06-2022)
Rijkswaterstaat start renovatie draaibrug Montfoort najaar 2022 (07-06-2022)
Presentatie Memorials Montfoort (26-05-2022)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022