StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:10-12-2019
Bijgewerkt op:11-12-2019 12:08

Raadsvergadering 9 en 10 december 2019

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Nadat de voorzitter deze laatste raadsvergadering van 2019 had geopend, kon begonnen worden met de start van de vergadering, nadat de agenda was vastgesteld. Er werd gestart met een aantal personele zaken. Zo werd allereerst afscheid genomen van het raadslid mevrouw J.E. de Wit (VVD) en de toelating van de heer C.A.J. Breedveld (VVD) als raadslid van deze gemeente.

Door deze wisseling kwam er ook een plaats vrij als forumlid voor de VVD en deze zal worden ingevuld door mevrouw A.J. Elsendoorn-Sieben.

Vervolgens kwam de benoeming tot wethouder van de gemeente Montfoort aan de orde. Hiervoor werd voorgesteld om mevrouw Y. Koster-Dreese voor deze taak aan te stellen. Hiervoor was een geheime schriftelijke stemming nodig. De uitslag hiervan was dat er 15 stemmen zijn uitgebracht. Er waren 13 stemmen voor en 2 stemmen blanco.

Tot slot moest er vanwege het vertrek van mevrouw de Wit een nieuwe voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter worden benoemd. Dit werd verwoord in navolgend raadsvoorstel:

Benoeming voorzitter en plv. voorzitter forum Samenleving

1. Benoem de heer C. Schrijver tot voorzitter van het forum Samenleving;

2. Benoem de heer G.B.W. Burgers tot plv. voorzitter van het forum Samenleving.

Het voorstel werd bij acclamatie unaniem besloten

Naar aanleiding van vragen gesteld in de raad van 4 november en de door D66, CDA en SGP ingediende schriftelijke vragen, is het verzoek gedaan dit onderwerp te agenderen.

Doel van agendering is het bespreken van de mogelijkheden en middelen om deze voorzieningen in stand te houden.

Dit agendapunt zal in een apart verslag worden weergegeven. Zie hiervoor

Raadsvergadering 9 december Bloesemhof en Vlinderhof

https://www.radiostadmontfoort.nl/cms/00014792.html

Het volgende bespreekpunt is de:

Raadsvoorstel: Ontwerp kadernota 2021 ODRU

Een zienswijze in te dienen op de (ontwerp) Kadernota 2021 van de ODRU.

De Kadernota 2021 van de ODRU is zo goed mogelijk afgestemd op nieuwe ontwikkelingen. Het is in het belang van gemeenten om tijdig geïnformeerd te worden over de aangekondigde begrotingswijzigingen als gevolg van nieuwe taken en de invoering van de Omgevingswet. Deze gevolgen zullen groot zijn, maar zijn nu nog niet inzichtelijk te maken.

Het voorstel werd unaniem aanvaard  

Raadsvoorstel:Belastingverordeningen 2020 Montfoort

1. Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2020;

1.1 De tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2020 te verhogen met 10.5% (inclusief 1,5%

prijsindexatie), tot € 168,- voor eenpersoons- en € 274,- voor meerpersoonshuishoudens.

1.2 De tarieven van de reinigingsrechten voor 2020 te verhogen met 10,5% (inclusief 1,5% prijsindexatie), tot € 455,- voor een container en € 168,- voor elke extra container.

2. Verordening Rioolheffing 2020;

2.1 De rioolheffing, naast de prijsindexatie van 1,5%, te verhogen met 4% tot € 241,-.

3. Verordening Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020;

4. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020;

5. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020;

6. Verordening Marktgelden 2020;

7. Rioolaansluitverordening 2020;

8. Afvalstoffenverordening 2020;

9. Legesverordening 2020 en de bijbehorende tarieventabel 2020.

9.1 Besluiten tot het hanteren van de wettelijk vastgestelde maximumtarieven 2020 zoals door het Rijk aangedragen ten aanzien van Hoofdstuk 2: “Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart” en Hoofdstuk 3: “Rijbewijzen”;

9.2 Besluiten tot het opnemen van een tarief voor het wijzigen van een kenteken zoals vermeld op het onderbord bij een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte € 45,-;

9.3 Besluiten om het tarief voor het verlengen van de gehandicaptenparkeerkaart indien een keuring vereist is, gelijk te trekken aan het tarief voor de eerste aanvraag inclusief keuring.

Het voorstel werd met 13 stemmen voor en 2 tegen (LM) aanvaard

Het CDA en D66 dienden de navolgende motie in:

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de beraadslaging

Constaterende dat

 • In het collegeprogramma staat dat het wijzigen van de ophaal frequentie van het restafval van eenmal per vier weken naar twee wekelijkse ophalen zal worden geëvalueerd
 • Er nog geen evaluatie aan de gemeenteraad is aangeboden, maar vooruitlopend daarop nu al is geconstateerd dat de grijze kliko’s voor meer dan restafval worden gebruikt
 • Door het frequenter ophalen van restafval het scheiden van afval een terugval laat zien
 • Het aangeboden afval van PMD aanzienlijk is terug gelopen
 • Wanneer het huidige voorstel om de tarieven in 2020 weer te verhogen wordt aangenomen, in twee jaar tijd de afvalstoffenheffing met meer dan 30% zal zijn gestegen.

Overwegende dat

 • De inwoners gebaar zijn de kosten zo laag mogelijk te houden van de afvalstoffenheffing

Verzoekt het College

 • Zo snel mogelijk in overleg te treden met de Raad om de frequentie van het ophalen van rest- PMD en GFT afval te evalueren
 • Het tarievenbeleid van de Afvalstoffenheffing 2020 hierin te betrekken

De motie werd met 4 stemmen (CDA, D66 en CU) voor en 11 stemmen tegen verworpen

Er werd ook een motie ingediend door de coalitie inclusief D66

Stimuleren scheiden van huishoudelijk afval (verminderen restafval)

Constaterende dat:

 • de tarieven voor verwerking van afval steeds hoger worden, waardoor de afvalstoffenheffing voor inwoners verder zal stijgen;
 • het afvalscheidingspercentage in de gemeente Montfoort slechts langzaam toeneemt;
 • voorlichting over afvalscheiding op een laag pitje staat;
 • inwoners die weinig restafval aanbieden evenveel afvalstoffenheffing betalen als inwoners die veel restafval aanbieden;
 • in de Lange Termijn Agenda een Afvalnota gepland staat in de eerste helft van 2020.

Overwegende dat:

 • rijk, gemeenten en gemeentelijke afvaldiensten de ambitie hebben om in 2020 ten minste 75 % van het huishoudelijk afval te scheiden en per inwoner maximaal 100 kilogram restafval over te houden;
 • nascheiding nog in de kinderschoenen staat;
 • in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 aangegeven is dat in 2020 tenminste 75% van het afval is gescheiden en dat het afvalbeleid tussentijds geëvalueerd zal worden om eventuele verdere verbeter-maatregelen te kunnen nemen.

Van mening dat:

 • de gemeente meer inspanningen moet verrichten om inwoners te stimuleren om afval beter te scheiden en zodoende het aandeel restafval zo laag mogelijk te houden.

Roept het college op:

 • in de geplande Afvalnota mogelijkheden uit te werken om inwoners te stimuleren huishoudelijk afval beter te scheiden en zodoende zo weinig mogelijk restafval aan te bieden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen (LM) aanvaard

Raadsvoorstel: Aanpak zelfwerkzaamheid (sport)voorzieningen; n.a.v.Initiatiefvoorstel Rekenkamer-onderzoek

1. In te stemmen met de voorgestelde aanpak om tot kaderstelling over te gaan ten aanzien van zelfwerkzaamheid bij onderhoud en/of realisatie van sportvoorzieningen;

2. De lasten van deze aanpak zijnde € 42.000 (exclusief BTW) te dekken uit het huidige sportbudget.

Met betrekking tot dit voorstel werd een amendement ingediend door de CU, CDA en LM met de navolgende strekking:

verzoekt het college:

De huidige beslispunten 1 en 2 te schrappen en deze te vervangen door:

1. De drie fases inzake voorbereiding (fase 1 en 2) en kaderstelling (fase 3) te beperken en voordat tot uitvoering van het voorliggende voorstel wordt overgegaan een voorstel aan de raad aan te bieden waarin de kaders voor het op te stellen beleid worden weergegeven met de volgende uitgangspunten:

a. kaders te stellen voor de buitensport-voorzieningen;

b. de raad informeren over de wettelijke verantwoordelijkheden, die de gemeente heeft ten aanzien van de buitensport-voorzieningen;

c. alleen die buitensport-voorzieningen betrekken in het voorstel, waarvoor de gemeente wettelijk verantwoordelijk is;

d. de financiële kaders stellen voor de gemeentelijke bijdragen ten aanzien van de buitensport-voorzieningen, rekening houdend met het toekomstig financieel perspectief van de gemeente Montfoort;

e. de verantwoordelijkheid voor de realisering van buitensport-voorzieningen vooral te leggen bij de buitensportverenigingen zelf;

f. een uitwerking van hoe om te gaan met zelfwerkzaamheid conform eerdere aanbevelingen uit het Rekenkamer-onderzoek;

g. het opnemen van welke rol de initiatiefnemers van de gemeente kunnen verwachten;

h. per initiatief bepalen wie de projectleiding op zich neemt bij projecten;

i. de verenigingen zelf de ruimte te geven te overleggen met collega-verenigingen om synergie effecten te bewerkstelligen

2. Voor de uitwerking van het voorliggende voorstel voor zelfwerkzaamheid een budget beschikbaar te stellen van maximaal € 10.000,= en deze te dekken uit het huidige sportbudget.

Het amendement werd met 5 stemmen voor (CDA, CU en LM) en 10 tegen verworpen

Het voorstel werd met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen (CDA, CU en LM) aanvaard

De vergadering werd om 23.41 uur geschorst en zal 10 december worden voortgezet.

Aanvang 20.00 uur.

 

Nadat de voorzitter de vergadering op 10 december had heropend, kwam het laatste bespreekstuk:

Raadsvoorstel: Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022

Vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022.

Voor de komende ruim drie jaar gaat het Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022 (IvP) de basis vormen van onze aanpak om de veiligheid in Montfoort op het gewenste niveau te houden.

Naast de klassieke veiligheidstaken bevat dit IvP nadrukkelijk het nieuwe beleidsveld ondermijning.

Jaarlijks zullen er plannen van aanpak worden opgesteld te beginnen met die voor het jaar 2020.

Deze plannen zullen het college worden voorgelegd.

Nieuw en belangrijk fenomeen wordt de aanpak van ondermijning. Dit betekent nieuwe taken en forse inspanningen van onze organisatie in nauwe samenwerking met vele partners. Dit gaat in ieder geval om meer capaciteit voor toezicht en handhaving vragen.

Hierbij moet zeker vermeld worden een programma om de zorgelijk ontwikkeling van toename van het drugs- en alcoholgebruik bij met name 18-minners een halt toe te roepen.

Het voorstel werd unaniem aanvaard

De SGP diende samen met de VVD nog een motie vreemd aan de orde in met de navolgende strekking:

Compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningen

 • De Rijksoverheid heeft bepaald dat de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen per 1 januari 2019 is vastgesteld op maximaal € 17,50 per vier weken;
 • Daarmee de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is vervallen;
 • Dit in de gemeente Montfoort en veel andere gemeenten een stijging van het aantal WMO-aanvragen heeft veroorzaakt;
 • Ook veel andere gemeenten hierdoor met nadelige financiële gevolgen worden geconfronteerd;
 • Voor 2019 het de verwachting is dat de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief € 190.000,- bedraagt, terwijl er in de begroting rekening is gehouden met € 50.000.-

Overwegende dat:

 • Het door de Rijksoverheid voor dit deel toegekende budget onvoldoende is om de stijging van het aantal WMO-aanvragen te kunnen bekostigen;
 • Het niet wenselijk is dat gemeenten hierdoor structureel in financiële problemen kunnen komen en daardoor steeds meer genoodzaakt zijn om op de zorg van hun inwoners te moeten bezuinigen;
 • Deze ontwikkeling onwenselijk is en leidt tot een ondermijning van de noodzakelijke zorg;

Spreekt uit:

 • Dat het wenselijk en noodzakelijk is om een volledige compensatie van de extra kosten, die een gevolg zijn van de gewijzigde wetgeving op het terrein van WMO-voorzieningen, te ontvangen van de Rijksoverheid;

Draagt de griffie op:

 • Een afschrift van deze motie te versturen aan de VNG en de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken

De motie werd unaniem aanvaard

Hierna volgden nog de afhandeling van 5 hamerstukken, te weten Afval-vrije school, Jongerenlintje Montfoort 2019, begrotingswijziging 2019 en 2020 Afvalverwijdering, Begrotingssubsidie 2020 De Thuisbasis en de zienswijze ontwerpbegroting GGDrU

Tot slot kon worden afgesloten met een aantal reguliere zaken en kon de voorzitter om20.44 uur de vergadering sluiten. Zij wenste eenieder hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

 

 

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020