StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenavondRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenavond
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:09-07-2018
Bijgewerkt op:09-07-2018 21:21

Extra Raadsvergadering 9 juli 2018

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Extra Raadsvergadering 9 juli 2018

De navolgende onderwerpen werden behandeld:

Onderwerp: Jaarstukken 2017

1. De jaarrekening 2017 van de gemeente Montfoort vast te stellen met als resultaat € 1.337.617 voor bestemming en verdeling;

2. Het bedrag van de winstnemingen van de grondexploitaties ad € 935.000 te storten in de algemene reserve;

3. Aan de reserve Sociaal Domein € 297.989 te onttrekken;

4. Een viertal budgetoverhevelingen vast te stellen met een totaalbudget van € 43.903, gespecificeerd als volgt:

a. Project Nuchter verstand en seksuele gezondheid, € 20.000;

b. Rekenkamercommissie, € 10.878;

c. Omgevingswet, € 3.500;

d. Stadsmarketing, € 9.525;

5. Een bedrag van € 114.008 vanwege niet bestede middelen groot onderhoud wegen te storten in de bestemmingsreserve Groot onderhoud wegen.

6. Een bedrag van € 36.075 vanwege hogere lasten groot onderhoud kunstwerken en bruggen ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Groot onderhoud kunstwerken/bruggen.

7. Een bedrag van € 18.938 vanwege hogere lasten groot onderhoud baggeren ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Baggeren.

8. Een bedrag van € 14.265 vanwege hogere lasten tractie ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Tractie.

9. Het resultaat na bestemming van de jaarrekening 2017 van € 611.973 te storten in de algemene reserve;

10. De volgende investeringskredieten af te sluiten:

a. Technische installaties raadszaal ad € 50.838;

b. Opstal brandweerkazerne Van Rietlaan ad € 533.452;

c. Modernisering methodiek van afvalinzameling ad € 388.756;

d. Aankoop Blokland 4 Peutercrèche Lodewijkje (niet aangewend);

e. Sportpark Rapijnen polsstokvereniging ad € 50.043.

Tot zover het voorstel.

De voorzitter van de audit-commissie Dhr. Modderman geeft een korte terugkoppeling over de jaarstukken en de voorjaarsnota. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd, wel is de toekomstige financiële situatie ongewis.

Het CDA diende een amendement in om het bedrag voor het sociale domein (€ 297.000, —) punt 3 te onttrekken aan de algemene reserve. Het amendement werd ingetrokken na de reacties van de overige fracties.

Wethouder van Wiggen reageerde op een aantal vragen. O.a.de risico’s op basis van het gebruik van de positieve uitkomsten van de grondexploitaties. Dit is wettelijk voorgeschreven volgens de wethouder. Hij spreekt n.a.v. de vragen zijn zorg over de financiële situatie van de gemeente. De inwoners zullen in de toekomst beter op de hoogte worden gesteld van de financiële situatie van de gemeente.

Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen

Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2018

1. De voorjaarsrapportage 2018 vast te stellen;

2. In te stemmen met de beleidsmatige en financiële bijstellingen, zoals toegelicht in de voorjaarsrapportage

3. In te stemmen met het verhogen van het subsidieplafond met € 117.039 naar € 1.697.898;

4. De financiële aanpassingen in de begroting 2018 te verwerken door het vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging

5. De resultaatsbestemmingen uit de jaarrekening 2017 daarin te verwerken onder voorbehoud van instemming met de jaarrekening 2017

Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2019 UW Samenwerking

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2019 UW Samenwerking. Dit was een hamerstuk en tevens het laatste agendapunt, hierna kon de voorzitter om 19.00 uur de vergadering te sluiten en wenst iedereen een prettige vakantie

 

    [ Terug ] [ © Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018 ]

Meer berichten in deze categorie:
Vervangen openbare verlichting (18-09-2018)
Raadsvergadering 24 september (14-09-2018)
Wegwerkzaamheden IJsselkade (04-09-2018)
Forumvergadering 10 september 2018 (30-08-2018)
Reconstructie M.A. Reinaldaweg duurt tot en met 7 september (29-08-2018)
De scholen zijn weer begonnen! (27-08-2018)
30 augustus gemeente vanaf 12.30 telefonisch niet bereikbaar (21-08-2018)
Nationaal hitteplan actief (23-07-2018)
Overlast door kauwen (16-07-2018)
Technisch probleem productieproces reisdocumenten (12-07-2018)
Concept subsidieoverzicht 2019 ter inzage (10-07-2018)
Ontwerp paraplubestemmingsplan ‘parkeernormen Montfoort’ (10-07-2018)
Begraafplaatsen Montfoort (10-07-2018)
Extra Raadsvergadering 9 juli 2018 (09-07-2018)
Extra raadsvergadering 9 juli 2018 Let op: aanvang 18.00 uur (03-07-2018)
Raadsvergadering 2 juli 2018 (03-07-2018)
Resultaten Gemeente Beleidsmonitor (02-07-2018)
Eikenprocessierups in Montfoort (27-06-2018)
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Johan de Ridderlaan (24-06-2018)
Start aanleg kunstgrasvelden 25 juni (24-06-2018)
Raadsvergadering 2 juli 2018 (23-06-2018)
Intensievere samenwerking voor een nog veiligere regio (23-06-2018)
Gemeente Montfoort pakt heling aan (23-06-2018)
Informatieavond fietsstraat Doeldijk (14-06-2018)


Kijken en luisteren

Reclame

Hoograven Traptechniek

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop muziek
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018