StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:08-02-2022
Bijgewerkt op:08-02-2022 16:42

Raadsvergadering 7 februari 2022

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
  

Nadat de voorzitter deze digitale vergadering had geopend, werd eerst de agenda vastgesteld. Van de 5 bespreekpunten werden er 3 weer afgevoerd. Te weten: “Ruimtelijke kaders voor de Hippische sector”, “Initiatiefvoorstel Progressief Akkoord Woonwagenbeleid 2022 Montfoort” en Raadsvoorstel Adviesrecht onder de Omgevingswet.

Daarna werd er afscheid genomen van mevrouw Langerak-Oostrum (CU) als raadslid en werd de heer Kok (CU) als haar vervanger beëdigd. Hierna konden de overige standaardagendapunten en de hamerstukken worden behandeld.

Het eerste voorstel was het vaststellen bestemmingsplan Willeskop 77 en 77C

1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en vooroverleg:

2. Het bestemmingsplan “Willeskop 77 en 77c” gewijzigd vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. Kernboodschap

Het bestemmingsplan “Willeskop 77 en 77c” voorziet in een planologische regeling voor Het over nemen van de begripsomschrijvingen uit de VNG-richtlijn “Paardenhouderij in het omgevingsrecht” waardoor het toegestaan wordt te handelen in niet ter plaatse gefokte paarden; Het toestaan van activiteiten die aansluiten bij een gebruiksgerichte Paardenhouderij (niet zijnde een manege) op Willeskop 77c; Het legaliseren van bestaande bouwwerken voor de Paardenhouderij op het perceel Willeskop 77c, die zijn opgericht buiten het bouwvlak; • De landschappelijke inpassing van de bovengenoemde (bouw)activiteiten. Wij stellen voor om dit bestemmingsplan vast te stellen.

Er volgde een amendement met de navolgende strekking van LM:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het raadsbesluit komt te luiden:

1. Het gewijzigd bestemmingsplan 77 en 77c niet vast te stellen.

2. Het college dient eerst te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de privaatrechtelijke problemen op te lossen en de conclusies van het onderzoek te delen met de raad.

Het amendement werd met 8 stemmen tegen (SGP, VVD, PAK en D66) en 7 stemmen tegen verworpen

Het voorstel werd met 8 stemmen tegen (SGP, CU, LM, CDA en IBLM) en 7 stemmen voor verworpen

Het tweede voorstel was de 1e wijziging huisvestingsverordening regio Utrecht

Vaststellen van de 1ste wijziging van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 - Gemeente Montfoort;

Kernboodschap Met de vaststelling van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht in 2019 is er afgesproken dat de verordening in 2021 geëvalueerd zou worden. Dit is nu gebeurd en heeft geleid tot een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen. Daarnaast is ook van het moment gebruik gemaakt om een aantal juridische en technische wijzigingen door te voeren.

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Er volgde nog een motie van de VVD en LM met de navolgende strekking:

De ondergetekende (n), lid van de raad van de gemeente Montfoort,

Constaterende dat:

  • Een gemeente bepaalt zelf welke mensen recht hebben op voorrang bij een sociale huurwoning. Zoals mensen die mantelzorg krijgen of uit een GGZ-instelling komen.;
  • Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen horen sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch bij de groep die voorrang krijgt als een gemeente een huisvestingsverordening heeft.;
  • Wettelijk zijn wij verplicht om jaarlijks een aantal statushouders een huis toe te wijzen;
  • Het aantal betaalbare woningen in Montfoort en Linschoten voor veel problemen zorgt;

Van oordeel dat:

  • Naast de wettelijke toewijzing, statushouders in onze gemeente geen extra voorrang moeten krijgen op de woningmarkt

Deze motie werd met 14 stemmen voor en 1 tegen (D66) aangenomen

Hierna kon de voorzitter de vergadering sluiten, niet eerst nadat zij het woord richtte tot de griffier, de heer (Milan) Lucassen. Dit was namelijk zijn laatste raadsvergadering voor onze raad, daar hij binnenkort vertrekt naar het hoge noorden. Milan heeft een functie aanvaard als griffier in de gemeente Coevorden en verhuist daarom naar de gemeente Dalfsen.

De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet voor de gemeenteraad, waarvoor hij samen met een van de werkgroepen het reglement van orde heeft herzien. Ook dankzij zijn inzet heeft de raad nu de beschikking over een deugdelijk informatiesysteem. (IBabs) Hij toonde zich een groot belangenbehartiger voor de Raad.

Zij wenst hem en zijn gezin veel geluk in de toekomst en dit ging vergezeld van een prachtige bos bloemen. Hierna kon zij om 22.30 uur de vergadering sluiten

 

 

  


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nonstop muziek


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2024