StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:15-12-2021
Bijgewerkt op:15-12-2021 21:26

Raadsvergadering 13 en 14 december 2021

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
  

Raadsvergadering 13 en 14 december 2021

 

Nadat de voorzitter de vergadering had geopend en de lopende zaken werden behandeld, zoals vragen aan het College, besluitenlijsten en 1 hamerstuk kon men beginnen met de daadwerkelijke bespreking van slechts 11, waaronder zeer belangrijke raadsvoorstellen.

Het eerste raadsvoorstel was:

1. Het bestemmingsplan ‘Scholencomplex Montfoort’ met kenmerk: NL.IMRO.03335.BPScholencomplex.ON01 ongewijzigd vast te stellen, inclusief de Nota Beantwoording Zienswijzen (ontwerp)bestemmingsplan Scholencomplex Montfoort;

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kernboodschap Het huidige Scholencomplex aan de G. van Damstraat in Montfoort is aan vervanging toe. Voor de huisvesting van de drie basisscholen die daar zijn ondergebracht, de Graaf Jan van Montfoort, de Howiblo en de Hobbitstee, wordt een nieuw complex gebouwd. In gemeenteraadsvergadering van 7 december 2020 is besloten over het programma, de locatie en de financiering. Het voorliggende bestemmingsplan ‘Scholencomplex Montfoort’ biedt het planologisch kader om een nieuw Scholencomplex te bouwen op de locatie van de voormalige Hoflandschool en om een veilige schoolomgeving te realiseren.

Amendement VVD, CU, CDA, LM, SGP, D66, IBLM en D66

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het raadsbesluit als volgt wordt aangepast:

Toevoegen van een extra beslispunt:

  • De raad wordt door het college nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van

verkeer en parkeren. Dat houdt in dat de raad geïnformeerd wordt over concrete plannen op dat gebied en bij grote of belangrijke ingrepen het college de plannen aan de raad ter goedkeuring voorlegt.

Dit amendement werd unaniem aanvaard

Amendement SGP, CDA, LM en CU

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het raadsbesluit als volgt wordt aangepast:

Beslispunten toe te voegen als volgt:

  • Een aanvullend verkeersonderzoek zsm uit te laten voeren naar het verkeer en parkeren bij het nieuw te bouwen scholencomplex .
  • In de Klankbordgroep te inventariseren welke problemen en oplossingen er voorzien worden.
  • De conclusies van het aanvullende verkeersonderzoek te delen met de raad.
  • Het bestemmingsplan Scholencomplex Montfoort opnieuw aan de raad voor te leggen en de conclusies van het aanvullend verkeersonderzoek in de besluitvorming mee te nemen.

Dit amendement werd met 6 stemmen voor (LM, CDA, CU en SGP) en 9 tegen verworpen

Amendement CDA, LM en CU

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het raadsbesluit als volgt wordt aangepast:

Toevoegen van een extra beslispunt:

  • Het besluit tot definitieve gunning van de bouw van het scholencomplex wordt pas genomen

totdat alle beroepen die worden ingesteld bij de Raad van State zijn afgewikkeld en een onherroepelijke uitspraak is gedaan.

Dit amendement werd met 6 stemmen voor (LM, CDA, CU en SGP) en 9 stemmen tegen verworpen

Het raadsvoorstel werd met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen (LM, CDA, CU en SGP) aanvaard

Motie D66

Roept het college op:

  • Het groen dat bij het realiseren van het nieuwe scholencomplex en de daarbij behorende infrastructurele aanpassingen verloren gaat, binnen de gemeente en zo dicht mogelijk in de buurt van waar het weggehaald is, te compenseren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd unaniem aanvaard

Voorstel Van Damstraat

1. De scenario’s 1 ‘extra sociaal’ en 2 ‘maatschappelijk’ voor de herontwikkeling van de locatie Van Damstraat naar een toekomstige woningbouwlocatie verder uit te werken;

2. Hiervoor een voorbereidingskrediet van € 85.000 beschikbaar te stellen;

3. Dit voorbereidingskrediet ten laste te brengen van de post ’immateriële vaste activa’

Kernboodschap Naar aanleiding van een aangenomen motie, met als onderwerp: ‘Bestemming locatie Van Damstraat’, spreekt uw raad uit dat het de voorkeur geniet om zeer betrokken te zijn bij de nieuwe bestemming van de huidige locatie aan de Van Damstraat. Het door uw raad vastgestelde woningbouwprogramma geeft een eerste richting aan de herbestemming van deze locatie. Binnen deze hoofdrichting zijn er echter meerdere scenario’s mogelijk die verder uitgewerkt dienen te worden. Hiervoor is een voorbereidingskrediet nodig.

Amendement VVD, SGP, CU, IBLM, PAK, D66 en CDA

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor beslispunt 1 komt te luiden:

1. Scenario

2 ‘maatschappelijk’ voor de herontwikkeling van de locatie Van Damstraat naar een toekomstige woningbouwlocatie verder uit te werken en de resterende (bouw)ruimte te gebruiken voor betaalbare woningen voor starters en woningen gericht op doorstroming

Dit amendement werd unaniem aanvaard

Het raadsvoorstel werd unaniem aanvaard

Voorstel Herinrichting Hofstraat

Ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte van de Hofstraat, Om ’t hof en Hofplein een krediet van €232.000 beschikbaar te stellen.

Kernboodschap De gemeenteraad heeft in 2020 ingestemd met de plannen om de binnenstad van Montfoort verkeersluw en toegankelijk te maken. Het opnieuw vormgeven van de Hofstraat, Om ’t Hof en Hofplein is nodig om uitvoering aan dit raadsbesluit te geven en is onderdeel van fase 1 van het uitvoeringsprogramma binnenstad.

Amendement IBLM

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor aan het raadsbesluit een beslispunt wordt toegevoegd dat luidt: - De aanleg van een voetpad op het Hofplein langs het stadskantoor op te nemen in de herinrichting Hofstraat-Om ’t Hof-Hofplein.

Het amendement werd unaniem aanvaard

Het raadsvoorstel werd unaniem aanvaard

Motie LM

roept het college op:

  • bij de herinrichting voor de hoofdingang van de Antoniushof een zebrapad aan te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd unaniem aanvaard

Motie CDA, CU, LM en SGP

draagt het college op:

  • De herinrichting van de openbare ruimte van de Hofstraat, Om ’t hof en Hofplein in samenhang te zien met de gewijzigde verkeerscirculatie in de Binnenstad (verbinding Hoogstraat- Hofstraat, Om ’t hof en Hofplein).

De evaluatie naar de gewijzigde verkeerscirculatie zsm plaats te laten vinden en in gesprek te gaan met de winkeliers over de uitkomsten van de enquête.

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd unaniem aanvaard

Het volgende raadsvoorstel ging over de omgevingsvisie

1. De Nota beantwoording van zienswijzen Ontwerp Omgevingsvisie Montfoort vast te stellen;

2. De Omgevingsvisie Montfoort (2021) ‘Vitale kernen in een waardevol landschap’ als structuurvisie vast te stellen, conform artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

3. De Totaalvisie 2030 en Dorpsvisie Linschoten in te trekken.

Kernboodschap De raad wordt gevraagd de Omgevingsvisie vast te stellen. De Omgevingsvisie is het strategische beleidskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente onder de Omgevingswet. Daarmee is het visie die lokaal van belang Is, maar ook regionaal. Het Is een belangrijke leidraad voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente, maar ook voor de regionale positionering van de gemeente bij de grote opgaven die er spelen. Ketenpartners en inwoners zijn de afgelopen twee jaar betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie.

Er volgden diverse amendementen:

Amendement VVD en CDA

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor beslispunt 2 komt te luiden:

2. De Omgevingsvisie Montfoort (2021) ‘Vitale kernen in een waardevol landschap’, conform artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), als structuurvisie vast te stellen met de volgende wijzigingen: a. op pagina 40 bij ‘Belangrijkste opgaven/uitgangspunten’ toevoegen na de laatste zin van de tweede bullet: (In de toekomst willen we verder inzetten op betere wandel- en fietsroutes die aansluiten op de kernen), zoals een fietsverbinding Cattenbroek – Blindeweg / Reijerscop; b. op pagina 34 wordt de verbinding ingetekend in het kaartje.

Dit amendement werd 14 stemmen voor en 1 tegen (SGP) aanvaard

Amendement VVD, IBLM, LM en CDA

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor beslispunt 2 komt te luiden:

2. De Omgevingsvisie Montfoort (2021) ‘Vitale kernen in een waardevol landschap’, conform artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), als structuurvisie vast te stellen met de volgende wijzigingen: a. op pagina 29 toevoegen bij ‘wat willen we niet’: De landschappelijke kwaliteit aantasten met hoge windturbines; b. op pagina 41 toevoegen bij ‘wat willen we niet’: Energie opwekken met hoge windturbines;

Dit amendement werd 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen (PAK, D66 en CU) aanvaard

Amendement PAK

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor beslispunt 2 komt te luiden:

2. De Omgevingsvisie Montfoort (2021) ‘Vitale kernen in een waardevol landschap’, conform artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), als structuurvisie vast te stellen met de volgende wijzigingen: a. Bij 4.2.4 Natuur - Waar? Groene buffer A12 b. Bij 4.4.5 – waar? Zoekgebieden energieopwekking, stapsgewijs in te vullen, beginnende bij het deel ten Oosten van de Cattenbroekerdijk

Dit amendement werd 9 stemmen voor en 6 tegen aanvaard

Amendement PAK

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor beslispunt 2 komt te luiden:

2. De Omgevingsvisie Montfoort (2021) ‘Vitale kernen in een waardevol landschap’, conform artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), als structuurvisie vast te stellen met de volgende wijzigingen:

a. Toevoegen aan hoofdstuk 4: 4,2,2 Landschap - doelen Behoud en versterking van de identiteit van het open, groene landschap en de karakteristieke landschapspatronen en natuurwaarden. Door behoud van het contrast tussen de open weidegebieden, de besloten linten, de halfopen oeverwallen van de Hollandsche IJssel. Dit doen we door in te zetten op het realiseren en duurzaam beheren van natuur en kleine landschapselementen en in standhouden van zichtlijnen in open gebied zonder dat dit beperkend werkt voor ondernemers.

b. Toevoegen aan hoofdstuk 4: 4.2.3 Landschap – waar -Zichtlijnen buitengebied-stadshart

Dit amendement werd 5 stemmen voor (PAK, D66 en CU) en 10 stemmen tegen verworpen

Amendement IBLM, VVD en LM

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor beslispunt 2 komt te luiden:

2. De Omgevingsvisie Montfoort (2021) ‘Vitale kernen in een waardevol landschap’, conform artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), als structuurvisie vast te stellen met de volgende wijzigingen: a. dat wordt toegevoegd als bijlage 3/ memo met aangepaste kaarten.docx. Geen deel van het besluit is het kaartje: Zoekgebied zonnevelden correcte kaart.

Dit amendement werd met 11 stemmen voor en 4 tegen (PAK, D66) aanvaard

Het raadsvoorstel werd unaniem aanvaard

Hierna werd om 23.39 uur de vergadering geschorst

Op 14 december om 20.00 uur werd de vergadering hervat

Het eerste punt deze avond was: Integraal Ruimtelijk Perspectief

In te stemmen met het IRP, exclusief de paragrafen die betrekking hebben op de RES. Kernboodschap De afgelopen periode heeft de U10 de stap gemaakt vanuit de Ruimtelijk-Economische Koers (2017), via een gezamenlijk uitgangspuntennotitie en beoordelingskader, de Contour, het concept IRP naar nu een definitief IRP voor de U10. Het definitieve IRP ligt nu ter besluitvorming voor, waarin de zienswijze van uw raad verwerkt is.

Het voorstel werd met 13 stemmen voor en 2 tegen (LM) aanvaard

Er volgde nog een motie van de VVD

roept het college op:

bij de nadere uitwerking van het IRP en andere ruimtelijke plannen nadrukkelijk wel voldoende ruimte te bieden aan automobiliteit in en rond onze gemeente;

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen (PAK en D66) aanvaard

Het volgende voorstel was:

1. Het bestemmingsplan “Reparatie Ie herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012” vast te stellen:

2. Geen exploitatieplan vast te stellen;

3. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie Willeskop 85B zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart;

4. Te bepalen dat; a. het onder 3 genoemde voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van 22 december 2021; b. het vanaf inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken te wijzigen, nieuwe bouwwerken op te richten en bestaande bouwwerken uit te breiden, te vernieuwen ofte veranderen binnen het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt; c. het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van het onder b genoemde verbod, mits; i. de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en/of ii. de werken of werkzaamheden de grond in het gebied niet minder geschikt maken voor het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Er volgde een amendement van IBLM

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de beraadslaging, stelt het volgende amendement voor waardoor:

• beslispunten 3 en 4 en Bijlage 4 ‘Kaart voorbereidingsbesluit Willeskop 85B’ komen te vervallen

Het amendement werd 7 stemmen voor en 8 tegen (VVD, PAK, CU en D66) verworpen

Het raadsvoorstel werd met 1 stem tegen (Dhr. Verkaik, IBLM) en 14 stemmen voor aanvaard

Het volgende raadsvoorstel was:

1. Te besluiten om de onderstaande verordeningen vast te stellen:

a. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022;

b. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022;

b.1 De tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2022 te verhogen tot € 229,- voor eenpersoons- en € 374,- voor meerpersoonshuishoudens op basis van 100% kostendekkendheid;

b.2 Het tarief van de reinigingsrechten voor 2022 te verhogen tot € 623,- inclusief BTW en het tarief voor iedere extra beschikbaar gestelde container te bepalen op € 230,- op basis van 100% kostendekkendheid;

c. Verordening rioolheffing 2022;

c.1 De rioolheffing, naast de prijsindexatie van 1,6%, te verhogen met 4% tot € 269,-;

d. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022;

e. Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 met bijbehorende tarieventabel 2022;

f. Verordening marktgelden 2022; g. Legesverordening 2022 met bijbehorende tarieventabel 2022. 2.

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Het volgende voorstel was: Vaststellen wijzigingen APV

Vaststellen van de 3® serie wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Montfoort 2018

Kernboodschap Onze Algemene plaatselijke verordening is grotendeels geënt op het model van de Vereniging van Nederlandse gemeenten VNG). De VNG heeft in een ledenbrief van 14 juli 2020 een aantal wijzigingen voorgesteld voor de APV. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de APV die ter vaststelling voor u ligt. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om twee nieuwe artikelen in de APV op te nemen, te weten een artikel over lachgas en een artikel over carbidschieten.

Er volgde een amendement van LM

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor:

Aan het raadsbesluit tot vaststelling van de 3e serie wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Montfoort 2018 een tweede beslispunt toe te voegen dat luidt als volgt:

Aan artikel 2.29 zullen voor de toepassing en uitvoering van lid 6 objectieve toetsingscriteria worden toegevoegd, dan wel in een bijbehorende uitvoeringsnotitie worden opgenomen.

Dit amendement werd met 2 stemmen voor (LM) en 13 stemmen tegen verworpen

Het raadsvoorstel werd met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen (LM) aanvaard

Het volgende voorstel was:

1. Vaststellen van de Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (bijlage 1).

Kernboodschap De Regionale Agenda Jeugd is opgesteld door de Utrecht West-gemeenten (Woerden, Oudewater, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Montfoort). De Regionale Agenda Jeugd geeft helderheid hoe wij, in regioverband samenwerken om de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp te borgen en de hulp aan jongeren verder transformeren. Dit sluit aan bij de afspraak die Nederlandse gemeenten met elkaar gemaakt hebben in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO).

Dit voorstel werd unaniem aanvaard

Het een na laatste voorstel was:

1. in te stemmen met de toepassing van de GVR binnen de gemeente Montfoort

2. het Model-bekostigingsbesluit en de Model - verordening te bekrachtigen.

Kernboodschap De Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR) is door De Woonpas en Erasmus (universiteit) Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden ontwikkeld en wordt gefaciliteerd door De Woonpas in samenwerking met gemeenten. Een duurzame wijkgerichte aardgasvrije transitie is alleen mogelijk wanneer alle in de wijk gelegen woningen vergaand verduurzaamd zijn. Een belangrijk aspect is dan ook om als gemeente de noodzakelijke voorzieningen aan elke individuele woning te kunnen laten treffen, die rand voorwaardelijk zijn om de realisatie van de uitvoeringsplannen wijkgerichte aanpak te laten slagen. De baatbelasting wordt hierbij door de gemeente als bekostigingsinstrument ingezet ten behoeve van de realisatie van de uitvoeringsplannen van het wijkgerichte warmtetransitie-plan en de onderliggende ambitie om woningen, indien nodig gefaseerd, naar C02 neutraal te brengen en gereed te maken om van het gas af te gaan.

Het raadsvoorstel werd met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen (LM, CDA, SGP en CU) aanvaard

Het laatste voorstel was:

1. De ‘Verordening VROM Starterslening gemeente Montfoort 2010’ in te trekken. 2. Geen andere SVn-leningen uit te geven. 3. Van de SVn-rekening courant een opname van € 150.000 te doen

Kernboodschap De ‘Verordening VROM Starterslening gemeente Montfoort 2010’ intrekken en ook geen andere, door het SVn aangeboden, leningen uitgeven. Gezien o.a. de lage rente op hypotheken hebben de SVn leningen beperkte meerwaarde en het fonds voor startersleningen is dermate klein dat slechts vijf leningen kunnen worden uitgegeven, in 2010 heeft Montfoort € 170.000 ais lening verstrekt aan het SVn-fonds voor het uitgeven van startersleningen. Dit bedrag is nagenoeg terug betaald. Montfoort neemt hiervan € 150.000 op.

Er volgde nog een amendement van CU, CDA, SGP en LM

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het raadsbesluit als volgt wordt aangepast:

Beslispunt 1 wijzigen in: De “Verordening VROM Starterslening gemeente Montfoort 2010” niet in te trekken;

Beslispunt 2 en 3 in te trekken; Een extra beslispunt toe te voegen als volgt: Te onderzoeken wat de financiële consequenties zijn van het in stand houden van de verordening en het ondersteunen van startersleningen aan startende inwoners van Montfoort en de raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

Dit amendement werd met 6 stemmen voor (LM, CDA, SGP en CU) en 9 stemmen tegen verworpen

Het raadsvoorstel werd met 6 stemmen tegen (LM, CDA, SGP en CU) en 9 stemmen voor aanvaard

Er volgde nog een motie vreemd aan de orde van de dag, die ondanks dat het weer na het officiële tijdstip van 23.00 uur plaats vond, toch werd behandeld.

De motie had de navolgende strekking ingediend door IBLM, VVD, LM, CDA en SGP:

De ondergetekenden, lid van de raad van de gemeente Montfoort, constaterende dat:

• de gemeenteraad van Montfoort zich heeft uitgesproken tegen windturbines binnen de eigen gemeentegrenzen;

• omliggende gemeenten als Woerden, Utrecht en mogelijk de andere grensgemeenten plannen hebben windturbines te plaatsen aan de grens van onze gemeente; overwegende dat:

• inwoners van Montfoort geen overlast mogen ondervinden van windturbines; • de gezondheidseffecten van windturbines op korte en lange termijn nog niet eenduidig wetenschappelijk zijn vastgesteld;

• gezondheidsrisico’s zich niets aantrekken van gemeentegrenzen; • inwoners van Montfoort mogelijk gezondheidsrisico’s gaan ondervinden;

• een windturbine van 175 meter hoog, of zelfs hoger aan de andere kant van onze gemeentegrens een onherstelbare verminking toebrengt aan polder en landschap dat na vele eeuwen is uitgegroeid tot een uniek Nederlands landschap; concluderende dat:

• de gemeente daar waar zij invloed kan uitoefenen verantwoordelijk is voor de gezondheidsrisico’s en het welzijn van haar inwoners;

• het bekendmaken van de mogelijkheid tot zienswijze in andere gemeenten een minimale inspanning is die in schril contrast staat t.o.v. het besluit van de gemeenteraad van Montfoort om in de eigen gemeente windturbines uit te sluiten;

Draagt het college op: om aan de colleges en gemeenteraden van zowel Woerden, Utrecht, IJsselstein, Lopik, Bodengraven-Reeuwijk en Oudewater schriftelijk kenbaar te maken dat:

• de gemeente Montfoort windturbines om moverende redenen heeft uitgesloten als optie in haar zoekgebieden in het kader van de energietransitie;

• de gemeente Montfoort om dezelfde redenen tegenstander is van het plaatsen van windturbines door buurgemeenten aan gemeentegrenzen van Montfoort;

• de gemeente Montfoort, indien nodig of gewenst, open staat voor een constructieve samenwerking om de belangen van onze inwoners te kunnen behartigen en hierbij alle mogelijke middelen aanwendt;

• de gemeente Montfoort graag schriftelijk een reactie wenst te ontvangen; en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd met 10 stemmen voor en 5 tegen (PAK, CU en D66) aanvaard.

Hierna kon de voorzitter deze tweede en wederom zeer late avond om 23.23 uur sluiten met dankzegging aan de deelnemers en zij wenst iedereen hele fijne feestdagen.

 

 

 

 

 

 

 

  Meer berichten in deze categorie:
Bospad Montfoort tijdelijk afgesloten (25-05-2024)
Raadsvergadering 3 juni 2024 (23-05-2024)
Groot onderhoud A12 van Den Haag richting Utrecht in juni (23-05-2024)
Kleine Bospad tijdelijk afgesloten (21-05-2024)
Melding van vernieling of vandalisme? Geef het door. (17-05-2024)
Korte verkeershinder aantal wegen door werkzaamheden (17-05-2024)
Afwijkende openingstijden Stadskantoor (17-05-2024)
Raadsvergaderingen commissies mei 2024 (07-05-2024)
Vaccinatiesessie tegen meningokokkenziekte gaat van start (02-05-2024)
Filekans Leidsche Rijntunnel in weekenden mei (02-05-2024)
Aangehouden drugsdealer krijgt last onder dwangsom (02-05-2024)
Raad stemt in met aankoop IJsselveld 20/20A (02-05-2024)
Start bouw 210 woningen De Bleek fase 1 komt voorzichtig in zicht (26-04-2024)
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening (25-04-2024)
Buurtkamer in Montfoort (23-04-2024)
Verkeershinder door werkzaamheden Provincialeweg (23-04-2024)
Tijdelijke afsluiting fietspad tussen Blokland en Stuivenbergweg (20-04-2024)
Informatieavond dementie 2 mei (18-04-2024)
Burgemeester over ondermijnende criminaliteit (17-04-2024)
Zorg voor opvang nieuwkomers (17-04-2024)
Publicatie afvalkalender in gemeentenieuws stopt na juni (13-04-2024)
Raadsvergadering 22 april 2024 (10-04-2024)
Let op! Online oplichters actief (08-04-2024)
Arie Belo en Bonne Ren van Ringelesteijn benoemd tot ereburger (08-04-2024)
Start inloopspreekuur Welzijn in Linschoten (02-04-2024)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Bluestijd (herhaling)


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2024