StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:07-07-2021
Bijgewerkt op:07-07-2021 21:30

Raadsvergadering 5 en 6 juli 2021 (digitaal)

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
  

Raadsvergadering 5 en 6 juli 2021 (digitaal)

Nadat de voorzitter deze hopelijk laatste digitale raadsvergadering had geopend, wat wel de laatste vergadering is voor het zomerreces, kon begonnen worden met de agenda.

Nadat alle formele handelingen waren verricht inclusief een 4tal hamerstukken, kwam het eerste belangrijke bespreek punt aan de orde en wel:

Voorstel: Herontwikkeling Burgemeester de Geusplein/ zalencentrum De Vaa

In te stemmen met het niet slopen van zalencentrum De Vaart, totdat een wijzigingsplan/bestemmingsplan voor het Burgemeester de Geusplein is vastgesteld (2022).

Kernboodschap

Om duidelijkheid in Linschoten te creëren wordt de raad gevraagd in te stemmen met de keuze om duidelijk te maken wanneer het gebouw verwijderd wordt. Totdat het wijzigingsplan of het bestemmingsplan ten behoeve van sociale en middenhuur woningen is vastgesteld, kan (in samenspraak met SBML en Libel) het zalencentrum nog een functie hebben en zal het niet gesloopt worden.

Daarnaast wordt er samen met SBML en Libel invulling gegeven aan een plan voor verantwoorde en toekomstbestendige sociaal-culturele dorpshuisvoorzieningen.

Aanleiding

Aangezien de raad is altijd zeer betrokken geweest bij De Vaart én omdat er over dit onderwerp zoveel is gezegd, is het logisch de raad op dit punt te vragen in te stemmen met het voorgenomen traject.

Daarnaast is dit ook een update van het project tot nu toe en geeft het de richting aan voor het vervolg.

Er is grote noodzaak om in Linschoten betaalbare woningen te bouwen. Het burgemeester De Geusplein is hiervoor een uitstekende locatie. Vele jaren is al gesproken over herontwikkeling van zalencentrum De Vaart. Door samen met SBML en Libel nu uit te werken hoe de sociaal-culturele dorpshuisvoorzieningen gewaarborgd kunnen worden en door daarnaast samen met GroenWest de zo gewenste sociale en middenhuur woningen te realiseren, worden er échte stappen gezet.

Het zalendeel van De Vaart is van onvoldoende kwaliteit om grote investeringen te rechtvaardigen om het weer toekomstbestendig te maken. Daarom ligt het voor de hand om op deze plaats woningen te bouwen. Het plein moet een ontmoetingsplaats worden voor Linschotenaren, daarom wordt het plein gezamenlijk met de woningbouw ontworpen zodat deze beide functies op elkaar afgestemd kunnen worden.

Door nu een duidelijk besluit te nemen, ontstaat er de rust om aan de plannen voor de toekomst te werken. Slopen voordat de woningen gebouwd worden levert een kale lege plek op en zal voor veel van onze inwoners in Linschoten eerder als een provocatie dan als een oplossing gezien worden.

Vanzelfsprekend moeten er nog stappen gezet worden om tot dat (sloop-nieuwbouw) punt te komen. Naast de verdere uitwerking van plannen, moeten er procedures worden voorbereid en doorlopen, moet er uitgebreide communicatie plaatsvinden en moeten er besluiten worden genomen door college dan wel gemeenteraad.

Naast het voorgaande zijn wij intensief met SBML en Libel in gesprek om te komen tot een plan voor de sociaal-culturele dorpshuisje-voorzieningen. Daarbij wordt gekeken naar meer efficiënte inzet en indeling van De Brede Vaart, multifunctioneel gebruik van de sporthal en eventuele nieuwbouw.

Er volgde een amendement van LM en CDA met de navolgende strekking:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het besluit komt te luiden:

 • In te stemmen met het niet slopen van zalencentrum De Vaart.
 • In gesprek te gaan met Libel en de SBML om het Dorpshuis “De Vaart” te renoveren en zelfstandig te exploiteren.
 • De raad dit plan voor te leggen in de tweede helft van 2021.
 • De woningen met GroenWest te realiseren binnen het extra contingent van 80 woningen en mee te nemen in de daarvoor nog op te stellen uitbreidingsplannen.

Dit amendement werd met 5 stemmen voor (LM, CDA en SGP) en 10 stemmen tegen verworpen

Het tweede amendement was van D66:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het beslispunt komt te luiden:

In te stemmen met het niet slopen van zalencentrum De Vaart, totdat een wijzigingsplan/ bestemmingsplan voor het Burgemeester de Geusplein en een plan voor verantwoorde en toekomstbestendige sociaal-culturele dorpshuis-voorzieningen is vastgesteld (2022).

Dit amendement werd met 1 stem voor (D66) en 14 tegen verworpen

Het voorstel werd met 9 stemmen voor (IBLM, PAK, SGP en VVD) en 6 stemmen tegen aanvaard

Het tweede bespreekstuk was:

Voorstel: Opslag OZB ten behoeve van het Ondernemersfonds

1. Te besluiten tot het in stand houden van de opslag op de onroerendezaakbelastingen;

2. Te besluiten om de afdracht van de opslag naar het ondernemersfonds te continueren;

3. Te besluiten om ten aanzien van de niet te restitueren gelden van de agrariërs nader beleid te maken;

4. te besluiten om de door de maatschappelijke instellingen opgebrachte opslag in de gemeentekas te houden.

Kernboodschap

De Vereniging Ondernemersfonds Montfoort (hierna: het ondernemersfonds) wordt gevoed door een opslag op de OZB voor 'niet-woningen'. De opbrengst van deze opslag wordt vervolgens als subsidie door de gemeente ter beschikking gesteld aan het ondernemersfonds. Het fonds voorzag via een restitutieregeling in teruggave van de ten behoeve van het ondernemersfonds geheven opslag van de agrarische ondernemingen en de maatschappelijke instellingen, omdat deze twee groepen niet met het fonds meedoen. Deze restitutieregeling bleek echter in strijd te zijn met wet- en regelgeving (zie hieronder), waardoor agrariërs en maatschappelijke instellingen de door hen gegenereerde deel van de opslag niet meer één op één terug kunnen krijgen. Nu de restitutieregeling niet langer mogelijk is, moet een keuze worden gemaakt voor de toekomst met betrekking tot de opslag OZB. Met dit voorstel stellen wij u voor om de opslag in stand te houden van behoeve van het ondernemersfonds.

Er volgde een amendement van de VVD:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waarbij het volgende wordt toegevoegd bij de beslispunten:

In te stemmen met de zienswijze op het concept Integraal Ruimtelijk Perspectief met daarbij de volgende aanpassingen:

 • Aan het eind van beslispunt 1: ‘niet woningen’ voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 januari 2022
 • Beslispunt 2, na het woord opslag,” gedurende deze vijf jaar,”

Dit amendement werd met 1 stem tegen (SGP) en 14 voor aanvaard

Het tweede amendement was van de SGP

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor:

 • Beslispunt 2 – 4 te laten vervallen.
 • Na beslispunt 1 een nieuw beslispunt toe te voegen.

   Over te gaan tot de oprichting van Bedrijfs-Investerings Zones (BIZ)

Dit amendement werd met 3 stemmen voor SGP, VVD (Andriessen) en IBLM (Verkaik) en 12 stemmen tegen verworpen

Het voorstel werd met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen IBLM (Verkaik), D66, SGP en VVD (Andriessen) aanvaard

Er volgde nog een motie van LM met de navolgende strekking: verzoekt het college:

 • Opnieuw in gesprek te gaan met de sector (voor-en tegenstanders van deelname aan het Ondernemersfonds) en het bestuur van het Ondernemersfonds
 • Het overleg verder vorm te geven en daarbij een agenda van gespreksonderwerpen en tijdspad op te stellen eventueel door een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen.
 • Doel van het overleg is onder andere om uit de impasse te komen voor deelname en een passende regeling te treffen voor agrariërs met betrekking tot de opslag.
 • Daarbij eventueel ook andere vertegenwoordigers te betrekken indien die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een positief verloop van het proces

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd met 2 stemmen tegen (D66 en SGP) en 13 stemmen voor aanvaard

Het derde punt was:

Onderwerp: Jaarstukken 2020 gemeente Montfoort

De raad wordt voorgesteld om: 

 1. De jaarrekening 2020 vast te stellen met als resultaat € -1.347.157 (N) vóór bestemming en verdeling.  
 2. Een bedrag van € 399.000 (V) te onttrekken van bestemde reserve Sociaal Domein ter dekking van het exploitatietekort op Jeugd en WMO. 
 3. Een 13-tal budgetoverhevelingen vast te stellen met een totale omvang van € - 289.665 (N), als volgt gespecificeerd:  
 4. Na verwerking van bovenstaande mutaties ontstaat een resultaat ná bestemming van € -1.237.822 (N). Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

Het voorstel werd met 2 stemmen tegen (LM) en 13 voor aanvaard

De vergadering werd om 23.32 uur geschorst en voortgezet op 6 juli

Het laatste en zeker niet onbelangrijk agendapunt was:

Voorstel: Herstelplan 2021 2024

 1. a. de financiële mutaties Voorjaarsnota 2021, opgenomen in hoofdstuk 3 van het Herstelplan 2021-2024, en de daarbij behorende begrotingswijziging, van het Herstelplan 2021-2024, vast te stellen;
  1. Een krediet van € 18.500 beschikbaar te stellen voor een zoutstrooier;
  2. Een krediet van € 67.075 beschikbaar te stellen voor een nieuw zaaksysteem;
  3. Een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor vervanging website en intranet;
 2. Het Herstelplan 2021-2024, de in hoofdstuk 2 opgenomen visie, de in hoofdstuk 4 opgenomen financiële mutaties en de daarbij behorende begrotingswijziging, vast te stellen;
 3. In te stemmen met het voornemen van het college om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Odru wat betreft de niet-wettelijke taken;
 4. Bij de begrotingsbehandeling in november 2021 een integrale afweging te maken over de financiële consequenties van beheer- en onderhoudsplannen in het financieel meerjarenperspectief.

Kernboodschap

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2021 en het Herstelplan 2021-2024 aan. De Voorjaarsnota is de eerste tussentijdse voortgangsrapportage in 2021. In deze nota zijn de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2021 en de bijbehorende begrotingswijziging opgenomen.

Het Herstelplan 2021-2024 is nodig, omdat de gemeente Montfoort onder verscherpt financieel toezicht is geplaatst. Gezien de huidige minimale voorzieningen en de sobere dienstverlening, in combinatie met de diverse externe onzekerheden kiezen wij voor het vasthouden aan de gekozen strategie:

 • We streven voor de begrotingsjaren 2021 en 2022 naar een sluitende begroting, we temporiseren alle niet-noodzakelijke en waar mogelijk noodzakelijke uitgaven, teneinde de algemene reserve in stand te houden;
 • We nemen geen maatregelen voor de begrotingsjaren 2023 en 2024, dit in afwachting van meer duidelijkheid over een aantal variabele externe factoren;
 • We nemen geen onomkeerbare besluiten tot verschralen van de kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening en het nog verder verschralen van de (basis)voorzieningen voor onze inwoners.

Er volgde een amendement van de CU, LM, SGP en CDA inhoudende:

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort, heeft geconstateerd dat:

Het college aan de raad voorstelt

 • De voorjaarsnota 2021 en het Herstelplan 2021-2024 vast te stellen.

Het Herstelplan nodig is, omdat de gemeente Montfoort onder verscherpt financieel toezicht is geplaatst;

 • Alle niet-noodzakelijke en waar mogelijk noodzakelijke uitgaven te temporiseren teneinde de algemene reserve in stand te houden;
 • Geen maatregelen voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 te nemen in afwachting van een aantal variabele externe factoren;
 • Geen onomkeerbare besluiten te nemen ten aanzien van de dienstverlening en de voorzieningen;
 • Op 28 april 2021 bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden met de gedeputeerde van de Provincie Utrecht, waarvan het verslag is gedeeld met de raad;
 • Dat uit het verslag blijkt dat de wethouder voor de jaren 2023 en 2024 haar hoop heeft gevestigd op de positieve uitkomsten van de herijking van het Gemeentefonds;
 • Dat de Provincie Utrecht het voorbarig vindt om rekening om te houden met de herverdelings-effecten (Dit is overeenkomstig de landelijk opgestelde begrotingsrichtlijnen);
 • Dat de gedeputeerde zijn zorgen uit over de terughoudendheid waar het gaat om het nemen van maatregelen om een structureel begrotingstekort te voorkomen;
 • Dat de gedeputeerde aangeeft dat als de middelen uit het Gemeentefonds er niet komen de gemeente in zwaar financieel weer verkeert;
 • Dat de gedeputeerde benadrukt dat hij vindt dat er alternatieven onderzocht moeten worden c.q. komen;
 • Dat de gedeputeerde nadrukkelijk vraagt rekening te houden met de meicirculaire;
 • De benchmark van Berenschot aangeeft dat Montfoort met name op het sociaal domein duidelijk minder uitgeeft dan vergelijkbare gemeenten
 • Dat het college in het Herstelplan aangeeft dat onze financiële stabiliteit in gevaar is en daarmee een duurzaam zelfstandige gemeente;

Overwegende dat:

 • Dat uit de meicirculaire blijkt dat er extra structurele middelen beschikbaar komen, maar deze nog niet voldoende zijn om te komen tot een sluitende begroting voor 2023 en 2024;
 • De vooruitzichten om extra middelen te ontvangen zijn wellicht realistisch maar daarover is nog geen zekerheid;
 • Dat de raad het dringende advies van de gedeputeerde zou moeten volgen;
 • Dat er alternatieven onderzocht moeten worden c.q. komen;
 • Dat het college niet alleen moet opteren op toekomstige middelen uit het Gemeentefonds;

Aan de beslispunten van het raadsbesluit toe te voegen een punt 5:

Dat het college, indien uit de septembercirculaire blijkt dat er niet voldoende structurele middelen beschikbaar komen om de begroting voor 2023 en 2024 sluitend te maken, vóór de begrotingsbehandeling in het najaar 2021 samen met de raad een alternatief Herstelplan uitwerkt. Uitgangspunt daarbij zijn alle tot nu toe uitgevoerde studies, zoals bezuinigingen aangegeven door de werkgroep Financiën, die op 14 oktober 2020 met de commissie/raad zijn gedeeld, de benchmark gemaakt door Berenschot en de studie van de provincie

En gaat over tot de orde van de dag.

Het amendement werd met 6 voor (SGP, CU, LM en CDA) en 9 tegen verworpen

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Er volgden nog diverse moties vreemd aan de orde van de dag:

Een motie van de VVD met de navolgende strekking:

Draagt het college op: om per ommegaande en voor de komende drie maanden tijdelijk cameratoezicht in te stellen op het burgemeester de Geusplein of zoveel langer als nodig is tot de meldingen van overlast stoppen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd met 4 stemmen voor IBLM (Verkaik) eb de VVD en 11 stemmen tegen verworpen

Een motie van Lokaal Montfoort over het vaststellen van bestemmingsplannen met de navolgende strekking:

Draagt het college op:

• Ontwerpbestemmingsplannen eerst aan de raad voor te leggen voor besluitvorming opdat de raad ook in volgende fases van besluitvorming de eindcontrole houdt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd aangehouden in verband met nader onderzoek geldende regels

Er was ook nog een motie van de coalitie m.b.t. de doorsteek vanaf de Stuivenberg, inhoudende:

 • Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het wandelpad door te trekken naar de hoek van de Th. Elsenstraat en de J.B. Kemmestraat en zodoende het ‘ommetje Stuivenberg’ af te maken;
 • Daarbij de verschillende subsidiemogelijkheden op het gebied van recreatie te betrekken;
 • Indien dit mogelijk is binnen de begroting, de aanleg van deze aansluiting onverwijld ter hand te nemen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd met 10 stemmen voor (IBLM, PAK, D66, SGP en VVD) en 5 stemmen tegen aanvaard

Een motie van het PAK met betrekking tot Lokale inclusie

 • Inclusiviteit tot een vast onderdeel te maken in het denken en handelen over alle gemeentelijke plannen en taken op alle beleidsdomeinen, en hiertoe
 • Om de bewustwording van de lokale overheid voor dit onderwerp op de agenda te krijgen, vanaf september 2021 te starten om bij ieder raadsvoorstel een paragraaf toe te voegen voor een ‘toets inclusiviteit’ (zoals nu al gebruikelijk is voor duurzaamheid) om
 • Op deze manier inclusiviteit een wezenlijk onderdeel te laten worden in het denken en handelen op alle aspecten van het gemeentelijk beleid.

En gaat over tot de orde van de dag

Deze motie werd met 2 stemmen tegen (LM) en 13 voor aanvaard

En tot slot nog een motie van Lokaal Montfoort over invalide parkeerplaats bij de AH

Draagt het college op:

 • De oorspronkelijke invalidenplek te herstellen en een andere plek te zoeken voor een inzamelpunt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd met 3 stemmen voor (LM en CU) en 12 stemmen tegen verworpen

Ondertussen was het deze tweede avond ook weer 23.22 uur en kon de voorzitter deze twee wel hele lange raadsvergaderingen sluiten met iedereen een fijne vakantie te wensen en dat we elkaar hopelijk tijdens de eerste commissievergadering op 13 september weer zullen ontmoeten.

 

 

  Meer berichten in deze categorie:
Informatieavond dementie 2 mei (18-04-2024)
Burgemeester over ondermijnende criminaliteit (17-04-2024)
Zorg voor opvang nieuwkomers (17-04-2024)
Publicatie afvalkalender in gemeentenieuws stopt na juni (13-04-2024)
Raadsvergadering 22 april 2024 (10-04-2024)
Let op! Online oplichters actief (08-04-2024)
Arie Belo en Bonne Ren van Ringelesteijn benoemd tot ereburger (08-04-2024)
Start inloopspreekuur Welzijn in Linschoten (02-04-2024)
Maak de kans op vallen kleiner (02-04-2024)
3 workshops van vullen naar voeden (02-04-2024)
Werkzaamheden aan oevers Korte Linschoten Westzijde zijn bijna klaar (28-03-2024)
Fietsontdekdag in Montfoort 20 april (28-03-2024)
Raadscommissie vergaderingen april 2024 (27-03-2024)
Stemmingen en besluiten raadsvergadering 18 maart (26-03-2024)
Vraag structurele subsidie 2025 aan voor 12 april (26-03-2024)
Melding openbare ruimte? Geef het aan ons door! (22-03-2024)
Waardevolle bomenlijst (22-03-2024)
Energietoeslag 2023 aanvragen (22-03-2024)
Informatieavond dementie 4 april 2024 (19-03-2024)
Tijdelijke antikraakbewoning in leegstaande school Van Damstraat (19-03-2024)
Tijdelijk antikraakbewoning in leegstaande school Van Damstraat (16-03-2024)
Informatieavonden over verduurzaming goed bezocht (15-03-2024)
Stadspark Montfoort en Ecopark Linschoten krijgen natuurspeelplaats (11-03-2024)
Illegale gasaftap en bewoning Linschoten (07-03-2024)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2024