StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:11-12-2020
Bijgewerkt op:11-12-2020 21:24

Raadsvergadering 7 en 8 december

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 7 en 8 december 2020

Nadat de voorzitter deze wederom via het digitale systeem kon men beginnen met deze vergadering, waarin naar verwachting een aantal belangrijke besluiten voor onze gemeente zullen worden genomen. Maar eerst worden de standaard agendapunten afgehandeld. Onder anderen waren er 2 hamerstukken, te weten de Cultuurhistorische waarden kaart en Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Mevrouw Koster.

Hierna volgde het eerste bespreekpunt:

Raadsvoorstel uitbreidingslocaties voor woningbouw Montfoort

1. Locaties De Bleek, Doeldijk, en IJsselvreugd aan te wijzen als uitbreidingslocaties voor woningbouw.

2. Deze drie uitbreidingslocaties voor te dragen in het regionaal overleg en bij de provincie Utrecht.

Kernboodschap

Om aan de ambitieuze woningbouwopgave in Montfoort te kunnen voldoen moeten nieuwe uitbreidingslocaties voor woningbouw worden aangewezen buiten de bestaande contour. Er zijn drie geschikte locaties voorhanden, te weten De Bleek, Doeldijk, en IJsselvreugd. Voorgesteld wordt om deze drie locaties aan te wijzen als beoogde uitbreidingslocaties, dit voornemen te bespreken met de regio en voor te leggen aan de provincie. Indien deze locaties in de vervolgprocedure akkoord worden bevonden ontstaan er ruim voldoende bouwmogelijkheden voor Montfoort tot 2030 en ook daarna.

Er volgde een amendement met de navolgende strekking ingediend door het PAK, IBLM en D66:

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor beslispunt 1 veranderd dient te worden in

1. Locaties De Bleek, Doeldijk, IJsselvreugd en Heeswijk-Tiendweg aan te wijzen als uitbreidings-locaties voor woningbouw.

En bij beslispunt 2 in plaats van drie locaties, vier locaties voor te dragen in het regionaal overleg en bij de provincie Utrecht.

Het amendement werd 12 stemmen voor en 2 tegen (LM) aanvaard

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Er volgde nog een motie van SGP, CDA, CU en LM met de navolgende opdracht aan het college:

Gezien de grote vraag naar woningen in Montfoort en Linschoten en om de vitaliteit van het dorp voor de toekomst te waarborgen woningbouw ook na 2030 van cruciaal belang is;

Verzoekt het college:

 • De mogelijkheid te onderzoeken om ook woningbouwlocaties in Linschoten aan te wijzen tot 2030 en de periode daarna;

De motie werd unaniem aanvaard

Hierna volgde het tweede belangrijke besluit over het scholencomplex

Voorstel: Aanvullend krediet Scholencomplex Hofland

1. Het programma voor het scholencomplex uit te breiden met opvang voor kinderen van 0-2 jaar;

2. De bouwlocatie voor het scholencomplex gewijzigd vast te stellen, zijnde de locatie van de voormalige Hoflandschool, en te vergroten door het tenniscomplex aan te passen;

3. Te onderzoeken of het hockeyveld gedraaid kan worden en hiermee in te stemmen indien haalbaar;

4. De bouwmethode voor het scholencomplex, in afwijking van het raadsvoorstel met zaaknummer 167864, niet voor te schrijven;

5. Het krediet voor de bouw van een nieuw scholencomplex tot € 12.450.000 incl. btw te verhogen;

6. De extra kapitaalasten in de begroting 2022 op te nemen.

7. Op grond van artikel 55, Ie lid Gemeentewet geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van de bijlagen In verband met de bescherming van de financiële belangen van de gemeente als bedoeld in artikel 10, 2e lid aanhef en onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur.

Kernboodschap

In 2015 heeft u besloten een nieuw scholencomplex te realiseren ter vervanging van het huidige scholencomplex aan de Van Damstraat. Hiervoor werd in 2017 een krediet vastgesteld dat in 2018

door verschillende oorzaken niet toereikend bleek te zijn. In 2019 heeft de gemeente het bouwheerschap van de scholen overgenomen met als doel te komen tot een realistisch plan.

Dit raadsvoorstel beschrijft de optimalisaties van het plan, de keuzen die aan de raad worden voorgelegd en het verzoek een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om het gebouw in 2022 te kunnen realiseren.

De tekst van dit raadsvoorstel gaat in op de veranderde situatie na het vorige raadsvoorstel. Bij het onderdeel 'Argumenten’ wordt op ieder besluitvormingspunt ingegaan.

Dit raadsvoorstel bevat tevens de nodige bijlagen. Wij hechten eraan u te melden dat de schoolbesturen, kinderopvangorganisatie en gemeente op een prettige en constructieve manier samenwerken. De voorstellen en de verschillende producten, waaronder de bijlagen, zijn voortgekomen uit deze samenwerking. Ondanks dat het scholencomplex vertraging heeft opgelopen en aanvullend budget nodig is spreken wij de gezamenlijke hoop uit dat de plannen snel kunnen worden gerealiseerd.

Er werden diverse amendementen ingediend:

Amendement van de SGP, CDA, CU, D66 en LM

De bouwlocatie te handhaven op het perceel achter de Sporthal Hofland, conform het raadsbesluit in 2015.

Toelichting:

 • Bij nader inzien blijkt dat het perceel achter de Sporthal niet 4300m2 maar 4880m2 bedraagt

en daarmee over voldoende oppervlakte biedt voor het scholencomplex met toebehoren.

 • Door niet te hoeven voorzien in een nieuw hockeyveld & kleedruimten, zendmast en

verplaatsing van twee tennisvelden wordt verwacht dat het financieel risico bij de realisatie van het scholencomplex kleiner wordt.

 • Bij het niet voorzien in een nieuw gedraaid hockeyveld en toebehoren komt de school op de

Hofland locatie op een langgerekt perceel van 125 meter te liggen met smalle speelpleinen.

 • De extra fietsstroken die nodig zijn langs het scholencomplex (zie bijlage 7) leidt tot een tekort aan oppervlakte op deze locatie. Hiermee is deze locatie alleen geschikt voor 3 laagse bouw wat niet in het belang van scholen en omwonenden is.
 • Door niet te hoeven voorzien in extra parkeerparkeerplaatsen in de groene zone langs de

Parklaan en in de bosschages achter Appartementencomplex Parkzicht wordt onnodige verstening van Montfoort voorkomen.

 • Doordat minder bezwaren verwacht worden uit de omgeving op de beoogde locatie achter de Sporthal (raadsbesluit 2015), kan er eerder gebouwd worden en worden de scholen eerder opgeleverd.
 • Sloop van bestaande bouw is niet aan de orde, dit leidt tot lagere kosten en versneld de bouwfase en eerdere oplevering van de scholen.

Dit amendement werd met 7 stemmen voor (CDA, SGP, CU, LM en D66) en 8 stemmen tegen verworpen

Het volgende amendement werd ook ingediend door SGP, CDA, CU en LM

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor:

 • De huidige beslispunten 2 en 3 te schrappen en 3 nieuwe beslispunten op te nemen met de

navolgende strekking met betrekking tot het bepalen van de bouwlocaties:

 • Beslispunt 2: het nader bepalen welke bouwlocaties de voorkeur hebben, waarbij er gekozen wordt voor 2 opties:

• Optie 1: planontwikkeling op de locatie oude Hoflandschool

• Optie 2: planontwikkeling op of nabij sporthal

 • Beslispunt 3: In het kader van de Omgevingswet een participatietraject te starten met direct betrokkenen, omwonenden, tennisvereniging Montfoort en hockeyclub SBML en scholen.
 • Dit traject na 2 maanden af te ronden en de uitkomsten daarvan toe te voegen aan de analyse van ICS.
 • Beslispunt 4. Het raadsvoorstel m.b.t. beide locatiekeuzes voor te leggen in de raadsvergadering van 15 maart en hierover een definitief besluit te nemen.
 • De beslispunten 4 tot en met 7 te wijzigen in 5 tot en met 8
 • Toe te voegen aan beslispunt 6 (nieuw): het krediet van € 12.450.0

Dit amendement werd met 6 stemmen voor (CDA, SGP, CU en LM) en 9 stemmen tegen verworpen

Het volgende amendement was van de VVD

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor beslispunt 3 als volgt wordt gewijzigd:

 • Op korte termijn te bezien of het scholencomplex met twee bouwlagen (zoals beschreven in

bijlage 7) minder financieel risico oplevert en minder duur wordt dan de geoptimaliseerde variant in bijlage 8 en wanneer dit zo blijkt te zijn in te stemmen met het realiseren van het scholencomplex conform bijlage 7.

Toelichting:

Door niet te hoeven voorzien in een nieuw hockeyveld en kleedruimten wordt verwacht dat het financieel risico bij de realisatie van het scholencomplex kleiner wordt.

Dit amendement werd met 9 stemmen voor (VVD, IBLM, PAK en D66) en 6 tegen aanvaard

Het volgende amendement was van de VVD en IBML

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waarbij na beslispunt 7 een nieuw beslispunt wordt toegevoegd dat luidt:

 • Te onderzoeken of woningbouw als onderdeel van de bouwplannen de stichtingskosten van de school verlaagd en indien dit zo blijkt te zijn hiermee in te stemmen.

Dit amendement werd met 9 stemmen voor (VVD, IBLM, PAK en D66) en 6 tegen aanvaard

Het gewijzigde raadsvoorstel werd met 8 stemmen voor en 7 tegen (CDA, LM, SGP, CU en D66) aanvaard

HIERNA WERD DE VERGADERING OM 23.05 UUR GESCHORST EN OP 8 DECEMBER 20.00 UUR VOORTGEZET.

Het volgende raadsvoorstel was:

Besluitvorming uitvoeringsprogramma en eindbeeld binnenstad

1. Vaststellen van bijgevoegd uitvoeringsprogramma binnenstad, inclusief het hierin opgenomen eindbeeld;

2. Voor de uitwerking van de eerste fase zoals beschreven in het uitvoeringsprogramma een voorbereidingsbudget van €70.000 beschikbaar te stellen.

Kernboodschap

Voorgesteld wordt het Uitvoeringsprogramma binnenstad vast te stellen inclusief het hierin opgenomen eindbeeld. Met het eindbeeld worden richtinggevende uitspraken voor verkeerscirculatie en parkeren vastgelegd, met het uitvoeringsprogramma wordt de volgordelijkheid van diverse uitvoeringsprojecten vastgelegd.

Het voorstel werd met 12 voor en 2 tegen (LM) aanvaard Mevr. Langerak was afwezig

Er volgde nog een motie van D66

draagt het college op:

 • in de gemeente geen groen op te offeren voor parkeerplaatsen

De motie werd met 3 stemmen voor (D66 en LM) en 11 stemmen tegen verworpen

Het volgende punt was:

Belastingverordeningen 2021

Te besluiten om de onderstaande verordeningen vast te stellen:

1. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021;

2. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021;

2.1 De tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2021 te verhogen tot € 205,- voor een persoons- en € 335,- voor meerpersoonshuishoudens op basis van 90% kostendekkendheid; 2.2 Het tarief van de reinigingsrechten voor 2021 te verhogen tot € 613,- en het tarief voor iedere extra beschikbaar gestelde container te bepalen op € 226,- op basis van 100% kos­tendekkendheid;

3. Verordening rioolheffing 2021;

3.1 De rioolheffing, naast de prijsindexatie van 1,8%, te verhogen met 4% tot€ 255,-;

4. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021 ;

5. Verordening lijk-bezorgings-rechten 2021 met bijbehorende tarieventabel;

6. Verordening marktgelden 2021;

7. Legesverordening 2021 met bijbehorende tarieventabel;

7.1 Besluiten tot het hanteren van de wettelijke vastgestelde maximumtarieven 2021, zoals door het Rijk aangedragen ten aanzien van hoofdstuk 2: “Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart” en Hoofdstuk 3: “Rijbewijzen”.

Er volgde nog een amendement van de VVD, PAK en IBLM

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor beslispunt 7 komt te luiden:

 • Legesverordening 2021 met bijbehorende tarieventabel, waarbij de leges voor gastouderopvang op € 0,- wordt gezet (hoofdstuk 5 tarieventabel; 3.5.2);

Het amendement werd met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen (CDA, SGP en LM) aanvaard

Het voorstel werd met met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen (CDA, SGP en LM) aanvaard

Daarop volgde:

Overname en verduurzamen openbare verlichting

Een krediet van € 3.055.000,- beschikbaar te stellen voor overname en verduurzamen van de openbare verlichting.

De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor het overnemen van de openbare verlichting en het verduurzamen daarvan. Hiermee worden de kosten voor openbare verlichting uit de onrechtmatigheid gehaald en wordt een kostenbesparing van €25.000 per jaar begroot.

Het voorstel werd met 12 tegen 2 (LM) aanvaard

Er volgde nog een motie van de VVD, IBLM en het PAK met de navolgende strekking:

verzoekt het college:

 • te bevorderen dat lantaarnpalen in het buitengebied worden voorzien van bewegingssensoren;
 • te bevorderen dat dubbelgebruik van lantaarnpalen met anderen functies bij nieuwe gebiedsontwikkeling en nieuwbouwprojecten het uitgangspunt is, mits de financiële risico’s daarvan beheersbaar zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd met 12 tegen 12 (LM) aanvaard

Het daarop volgende voorstel was:

Nota Parkeernormen Montfoort 2020

Instemmen met de inhoud van de Nota Parkeernormen Montfoort 2020.

De gemeente Montfoort stelt een geactualiseerde Parkeernormennota vast, de Nota Parkeernormen 2020, die als uitgangspunt gaat gelden bij het opstellen van bestemmingsplannen, het toetsen van omgevingsvergunningen en bij het beoordelen van parkeervraagstukken binnen de gemeente. De laatste versie van de Parkeernormennota dateert uit 2015. In 2018 en 2019 zijn door het CROW de parkeernormen respectievelijk voor de auto en de fiets herzien, waarbij rekening is gehouden met nieuwe ontwikkelingen op de mobiliteitsmarkt. De actualisatie van de parkeernormen wordt hierbij aan de raad voorgesteld.

Er volgde nog een amendement van de VVD en IBLM

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het besluit komt te luiden:

In te stemmen met de inhoud van de Nota parkeernormen Montfoort 2020 met in acht name van de volgende wijziging:

 • Voor Tiny houses de parkeernorm, zoals aangegeven in bijlage 2 ‘parkeernormen auto

gemeente Montfoort’, te zetten op 1 per woning voor alle drie de woongebieden (centrum, rest- en buiten de bebouwde kom).

Het amendement werd met 5 stemmen voor (VVD en IBLM) en 9 stemmen tegen verworpen

Het voorstel werd met 1 stem tegen (D66) en 13 voor aanvaard

Hierop volgde het laatste raadsvoorstel:

Proedure wijziging begroting 2020; afzien van zienswijze.

Instemmen met het afzien van het formuleren van een zienswijze op de gewijzigde begroting 2020 van Ferm Werk. (wordt opgesteld o.b.v. Q3, november 20)

Kernboodschap

Door de Covid crisis ontstaat er een onregelmatigheid in de begroting 2020 van Ferm Werk van meer dan 1%. Daarom moet nog in 2020 de Ferm Werkbegroting worden gewijzigd. Dat gebeurt zo laat mogelijk, op basis van de cijfers van het derde kwartaal 2020. Normaal gesproken gaat een begrotingswijziging voor een zienswijze naar de raad. Omdat een begrotingswijziging in het lopende jaar moet worden vastgesteld ontbreekt de tijd om dit volgens de normale procedure te laten verlopen. Vandaar het voorstel af te zien van de zienswijze mogelijkheid door de raden.

Dit voorstel werd unaniem aanvaard

Restte er nog een motie uit de begrotingsraad van 9 november:

verzoekt het college:

 • te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een deelname aan een gemeente van meer dan 100.000 inwoners;
 • de verschillende combinaties te onderzoeken op haalbaarheid en consequenties, waaronder de gevolgen op het gebied van baten en lasten, bestuurskracht, het voorzieningenniveau, en depositie van Montfoort en Linschoten in de combinatie;
 • de resultaten van dit onderzoek zo spoedig mogelijk aan de raad te presenteren, uiterlijk het 2e kwartaal

Deze motie ingediend door het PAK, VVD en D66 werd nu op basis van artikel 32 van de gemeentewet als zijnde niet aanvaard beschouwd

Tot slot kon de voorzitter deze vergadering om 22.33 uur sluiten. Zij wenste iedereen fijne feestdagen.

 

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Ochtendgloren


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022