StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoHollandse ArtiestenmiddagRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Hollandse Artiestenmiddag
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Download de Radio Stad Montfoort app
Ontdek het op Google Play
Ontdek het in de Apple App Store

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:11-11-2020
Bijgewerkt op:11-11-2020 10:28

Begrotingsraad 9 en 10 november 2020

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Verslag digitale begrotingsraad van 9 en 10 november 2020

Het eerste bespreekstuk is de Najaarsrapportage 2020

De raad wordt voorgesteld om:

1. De Najaarsrapportage 2020 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen;

2. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 104.414 voor renovatie van het Oude Stadhuis

3. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 38.000 voor de aanschaf van een graafmachine met aanhangwagen:

4. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 53.000 voor de aanschaf van een Toyota Kipper;

5. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 62.000 voor de aanschaf van een Toyota met kraan;

6. Het krediet van de toplaag van de in 2018/2019 aangelegde kunstgrasvelden vast te stellen op € 625.000 (€ 25.000 meerkosten in 2020);

7. Het krediet van de onderlaag van de in 2018/2019 aangelegde kunstgrasvelden vast te stellen op € 859.987 (geen meerkosten in 2020).

Er werd door CDA, LM, CU en SGP een amendement ingediend met de navolgende strekking:

Aan de beslispunten van het raadsbesluit het volgende toe te voegen:

8. Voor de resterende maanden van 2020 een uitgavenstop in te stellen;

9. Een risicoanalyse op te stellen, zodat in het vervolg uitgaven zoals de aanschaf van bijvoorbeeld voertuigen tijdig in de begroting kunnen worden meegenomen.

Het amendement werd met 9 stemmen tegen (VVD, IBLM, PAK en D66) en 5 stemmen voor verworpen

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Er volgde nog een motie van treurnis van het CDA, inhoudende:

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de beraadslaging,

Constateert dat;

Het college er niet in slaagt de raad plannen voor te leggen waarin concrete voorstellen worden gedaan.

De raad hierdoor te laat wordt betrokken bij overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet

De raad regelmatig uitsluitend door een informatiebrief wordt geïnformeerd

De raad niet de gelegenheid krijgt conform een raadsvoorstel goedkeuring te verlenen omtrent

Herziening van het beschikbaar gestelde krediet

De raad als hoogste orgaan van de gemeente van oordeel is dat zij de bevoegdheid heeft kredieten goed te keuren

De raad veelal geen andere mogelijkheid rest dan, met de rug tegen de muur, in te stemmen met het voorstel voor het beschikbaar stellen van extra middelen

 Spreekt uit;

Zijn treurnis over de gang van zaken en roept het college op tot verbetering van het besluitvormingsproces en inhoudelijke informatie over begrotingswijzigingen, teneinde het tanende vertrouwen te herstellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd met 4 stemmen voor (CDA, CU en LM) en 10 stemmen tegen verworpen

Hierna kwam de begroting 2021 en verder aan de orde.

Voorstel

1. De Concept basisbegroting staand beleid 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024 vaststellen

Met daarin de volgende concrete beslispunten:

a. Instemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten voor investeringen in de jaarschijf 202 zoals opgenomen in programma 3 en 4;

b. Het vaststellen van het subsidieplafond 2021 op € 2.332.570, conform paragraaf 3.8 (subsidieverlening).

2. Instemmen met de Aanvullende begrotingsvoorstellen, zijnde:

a. De contributie van het lidmaatschap van de U10 (ad. € 22.500) vanaf 2021;

b. Meerjarig (2021 t/m 2029) uitvoeren van de strategische woonagenda ad. € 200.000 per jaar;

c. De investering in de renovatie van de binnenstad vanaf 2022 (ad. € 60.000 in 2022, €120.000 in 2023 en € 165.000 in 2024 en verder);

d. Incidenteel budget voor en de investering in de renovatie van de gemeentewerf vanaf 2021 (ad. € 10.000 in 2021, € 7.000 in 2022 en € 4.000 in 2023 en verder);

e. Een reservering voor de extra investering in het scoutinggebouw vanaf 2022 (ad €7.000);

f. Een reservering voor de extra investering in het schoolgebouw vanaf 2023 (ad €170.000);

g. Een reservering voor de investering in de vervanging en grootonderhoud van kunstgrasvelden vanaf 2022 (ad. € 110.000);

h. Een reservering voor het continueren van het Huis van Ervaring vanaf 2022 (ad €125.000 in 2022 en € 120.000 in 2023 en verder);

i. Het bomenbeheerplan uit te voeren vanaf 2021 (ad. € 10.000 in 2021 en 2022, € 50.000 in 2023 en verder);

j. Een efficiencykorting op de bijdrage aan de ODrU van € 200.000 vanaf 2022 in te boeken;

k. Het eenmalig temporiseren van de uitgaven voor beheerplannen (ad. € 100.000) in 2021;

I. Het verwerken van het structurele effect van het verduurzamen van de openbare verlichting (ad. € 25.000) vanaf 2022;

m. De helft van de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling (ad. €60.000) vrij te laten vallen en toe te voegen aan de algemene reserve;

n. De bedrijfsvoeringskosten in 2021 te reduceren met € 55.000;

o. Het invoeren van een budget neutrale reclamebelasting vanaf 2021 als vervanging van de heffingsmaatstaf voor het Ondernemingsfonds bij de gebruikersbelasting

Onroerendezaakbelasting (OZB);

p. Het, in aanvulling op de basisbegroting, verhogen van de Onroerendezaakbelasting (OZB) met gemiddeld 6,8% per jaar in 2021 en 2022 en daarmee de onbenutte belastingcapaciteit (ad. € 300.000) volledig te benutten per 2022;

q. Het verhogen van de opbrengst uit de Afvalstoffenheffing met een bedrag van € 194.000 (90% kostendekkendheid) in 2021 en € 388.000 (100% kostendekkendheid) in 2022 en verder;

r. Het verhogen van de opbrengst uit het Reinigingsrecht met een bedrag van € 15.000 in 2021 en verder;

s. Het verhogen van de opbrengst uit de Leges omgevingsvergunning met een bedrag van €175.000 in 2021;

3. Het vaststellen van de mutaties in de reserves, voortvloeiend uit beslispunten 1 en 2.

Als eerste waren de Algemene beschouwingen van alle politieke partijen aan de beurt. Iedere fractievoorzitter kreeg de gelegenheid zijn of haar visie op de voorliggende begroting te geven. Ook kregen zij de gelegenheid om hun amendementen en moties toe te lichten.

Nadat alle fractievoorzitters hun visie op de begroting hadden gedeeld, werd om 23.05 uur de vergadering geschorst.

De voorzitter heropende op 10 november om 20.00 uur, waarna het college de gelegenheid kreeg te reageren op de reacties van de fractievoorzitters, waarna de inhoudelijke discussie plaats vond.

Wat vooral opviel was, dat de oppositie een alternatieve sluitende begroting aanbod, terwijl de begroting van het College niet sluitend is.

Zij dienden hiervoor het navolgende amendement in: Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor beslispunt 2 komt te luiden:

- In aanvulling op beslispunt 1 de alternatieve begroting vast te stellen.

Toelichting: De gezamenlijke oppositiepartijen Lokaal Montfoort, CDA, ChristenUnie en SGP bieden een alternatieve begroting aan. Deze begroting is een handreiking aan het college en de overige partijen om uit de impasse van een niet sluitende begroting te komen. De begroting is opgesteld vanuit de basisbegroting en de aanvullende voorstellen zoals die door het college zijn aangeleverd.

Uitgangspunten voor het opstellen van de alternatieve begroting zijn:

- Wettelijke taken.

- Keuzes maken bij onder andere niet wettelijke taken.

- Ontzien van de kwetsbare groepen in de samenleving.

De alternatieve begroting is sluitend voor de jaarschijven 2021 en 2022 en biedt nog wat ruimte om andere keuzes te maken.

Het amendement werd met 5 stemmen voor (CDA, SGP, CU en LM) en 9 tegen verworpen

De alternatieve begroting kunt u vinden onder: https://www.radiostadmontfoort.nl/cms/00015429.html

Hierna kwamen de overige amendementen en daarna de moties:

De amendementen:

2. Amendement 2 VVD_SGP_IBML_PAK_LM_D66_CDA inzake geen indexatie subsidies

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor beslispunt 1b. komt te luiden: Door te stoppen met de indexering van subsidies in plaats van € 2.332.570 het

Subsidieplafond 2021 vast te stellen op € 2.290.070.

Dit amendement werd unaniem aanvaard

3. Amendement 3 SGP schrappen verhoging van de OZB bij niet sluitende begroting

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor: beslispunt 2p. (verhogen van de Onroerendezaakbelasting (OZB) met gemiddeld 6,8% per jaar in 2021 en 2022) komt te vervallen.

Dit amendement werd met 5 stemmen voor (CDA, SGP, CU en LM) en 9 tegen verworpen

4. Amendement 4 LM_CDA halveren subsidie SWOM

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor aan beslispunt 2 een aanvullend begrotingsvoorstel wordt toegevoegd dat luidt: Vanaf 2022 een bedrag van € 211.058,

-- zijnde 50%, te korten op de subsidie van de SWOM, zijnde het onderdeel niet wettelijke taken voor Welzijn en het Doe Mee Huis.

Dit amendement werd met 5 stemmen voor (CDA, SGP, CU en LM) en 9 tegen verworpen

5. Amendement 5 LM_CU_CDA strategische woonagenda

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor aan beslispunt 2 een aanvullend begrotingsvoorstel wordt toegevoegd dat luidt: Het budget voor de Strategische

Woonagenda vaststellen op 100.000 euro per jaar voor de jaren 2021,2022 en 50.000 euro per jaar voor 2023 en 2024.

Dit amendement werd met 5 stemmen voor (CDA, SGP, CU en LM) en 9 tegen verworpen

Amendement 6 CU_SGP Ambtelijke organisatie

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor aan beslispunt 2 een aanvullend begrotingsvoorstel wordt toegevoegd dat luidt: Over de periode 2021-2024 een

Besparing van € 100.000, = op de ambtelijke organisatie op te nemen in de begroting.

Dit amendement werd met 3 stemmen voor en 11 stemmen tegen (VVD, IBLM, PAK, D66 en CDA) verworpen

7. Amendement 7 SGP_CDA schrappen extra investering voor scouting

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor aan beslispunt 2 een aanvullend begrotingsvoorstel wordt toegevoegd dat luidt: Een reservering voor de extra

Investering in het scoutinggebouw vanaf 2020 (ad. €7.000) te schrappen uit de voorstellen.

Dit amendement werd met 5 stemmen voor (CDA, SGP, CU en LM) en 9 tegen verworpen

8.. Amendement 8 VVD_PAK_IBML_D66 inzake digitale bekendmakingen

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor aan beslispunt 2 een aanvullend begrotingsvoorstel wordt toegevoegd dat luidt: Nog uitsluitend via digitale weg Bekendmakingen te publiceren vanaf 2021 en hiermee € 12.500 op jaarbasis te besparen.

Dit amendement werd met 5 stemmen tegen (CDA, SGP, CU en LM) en 9 stemmen voor aanvaard

9. Amendement 9 VVD_SGP_IBML_PAK_LM_CDA inzake stoppen e-loket

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor aan beslispunt 2 een aanvullend begrotingsvoorstel wordt toegevoegd dat luidt: Stoppen met het E-loket ‘Jouw huis Slimmer’ vanaf 2021 en hiermee € 3.300, - op jaarbasis te besparen.

Dit amendement werd met 2 stemmen tegen (D66 en CU) en 12 stemmen voor aanvaard

Het gewijzigde raadsvoorstel werd aanvaard met 9 stemmen voor (VVD, IBLM, PAK en D66) en 5 stemmen tegen (CDA, SGP, CU en LM) aanvaard. Dhr. Herben (LM) was afwezig

Nu de moties:

1. Motie 1 VVD_PAK_IBML_CDA-verkenning niet wettelijke taken GGD verzoekt het college de volgende suggestie nader uit te werken en dienaangaande met voorstellen te komen voor 1 juli 2021: onderzoek naar besparingspotentieel op niet-wettelijke taken die in het kader van jeugdgezondheidszorg en opvoedondersteuning zijn belegd bij GGDrU;

Deze motie werd met alleen D66 tegen 13 voor aanvaard

2. Motie 2 VVD_PAK_IBML_SGP_CDA-verkenning zero based budgetting

Verzoekt het college de volgende suggestie nader uit te werken en dienaangaande met voorstellen te komen voor 1 juli 2021: zero based budgetting. Het verkennen van andere manieren van budgetteren en begroten zoals jaarlijks één programma opbouwen en zodoende doorlichten. Tevens nagaan of bij nieuw beleid, oud beleid kan vervallen;

Deze motie werd met de stemmen van CU en LM tegen en 12 voor aanvaard

3. Motie 3 VVD_PAK_IBML_D66 verkenning overdragen brandweerkazernes

Deze motie werd ingetrokken

4. Motie 4 VVD_PAK_IBML_D66_CDA-verkenning subsidiemogelijkheden

Verzoekt het college de volgende suggestie nader uit te werken en dienaangaande met voorstellen te komen voor 1 juli 2021: efficiënter beleggen verkennen van subsidiemogelijkheden;

Deze motie werd unaniem aanvaard

5. Motie 5 VVD_PAK_IBML_D66_CDA-verkenning Verbruiksafhankelijke rioolheffing (QuickScan)

Deze motie werd ingetrokken

Motie 6 PAK_VVD_D66 Herindeling

Verzoekt het college: te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een deelname aan een gemeente van meer dan 100.000 inwoners; de verschillende combinaties te onderzoeken op haalbaarheid en consequenties, waaronder de gevolgen op het gebied van baten en lasten, bestuurskracht, het voorzieningenniveau, en de positie van Montfoort en Linschoten in de combinatie; de resultaten van dit onderzoek zo spoedig mogelijk aan de raad te presenteren, uiterlijk het 2e kwartaal van 2021;

Deze motie leverde een gelijk aantal stemmen, CDA, IBLM, SGP, CU en LM waren tegen en VVD, PAK en D66 waren voor, dus 7 om 7, dat inhoud dat deze motie de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht

7. Motie 7 LM tijdsbestedingsnorm wethouders

Deze motie werd ingetrokken

8. Motie 8 LM_CDA-subsidie SOM

Roept het college op: om de subsidieaanvraag van de SOM opnieuw te beoordelen en -indien er wordt voldaan aan de bepalingen zoals opgenomen in de subsidieverordening- voor 2021 een subsidie van maximaal € 3.500 te verstrekken;

Deze motie werd met 9 stemmen tegen (VVD, IBLM, PAK en D66) en 5 stemmen voor verworpen

9. Motie 9 VVD_PAK_IBML_D66_CDA-verkenning besparingspotentieel ambtelijke organisatie

Verzoekt het college de volgende suggestie nader uit te werken en dienaangaande met voorstellen te komen voor 1 juli 2021: besparingspotentieel ambtelijke organisatie zoals de marktmeester, automatisering en/of uitbesteding processen en het niet invullen van vacatures als gevolg van verloop (pensionering). Ook kan gedacht worden aan de kostendekkendheid van Burgerzaken. De besparing zou voor een deel gebruikt kunnen worden om een additionele BOA te bekostigen;

Deze motie werd unaniem aanvaard

10. Motie CU sportaccommodaties

Verzoekt het college: bij de voorbereiding van het voorstel voor het sportacccommodatiebeleid onderzoek te doen naar het besparingspotentieel op de lasten verband houdend met de sportaccommodaties; de resultaten van dit onderzoek gelijktijdig met het voorstel voor het sportaccommodatiebeleid aan de raad voor te leggen;

Deze motie werd unaniem aanvaard

11. Motie 11 SGP_CDA_CU over kostendekkendheid van begraven

De motie werd ingetrokken

12. Motie 12 SGP oproep college om FTE terug te brengen

Roept het college op: om na te gaan, of de huidige extra FTE nog wel vereist is voor het uitvoeren van het raadsprogramma; een voorstel te doen aan de raad om het aantal FTE voor wethoudersposten in te perken en de overgebleven FTE’s te verdelen over de wethouders;

Deze motie werd met 6 voor (CDA, D66, SGP, CU en LM) voor en 8 tegen verworpen

Hierna kon de voorzitter deze 2de avond van de begrotingsraad gelijk aan gisteren om 23.05 uur sluiten en wenste zij iedereen nog een prettige avond

    Meer berichten in deze categorie:
Vernieuwing voetbalveldjes in Montfoort en Linschoten (17-03-2023)
Landelijke Opschoondag zaterdag 18 maart (17-03-2023)
Vraag uw structurele subsidie voor 2024 vóór 1 april aan (17-03-2023)
Woondeal regio Utrecht zorgt voor meer én betaalbare woningen (17-03-2023)
College wil versneld huisvesting mogelijk maken voor jongeren en nieuwkomers (17-03-2023)
Gemeente Montfoort en stichting SchuldHulpMaatje Montfoort-Linschoten ondertekenen samenwerkingsovereenkomst (17-03-2023)
Afsluiting Cattenbroekerdijk van 20 maart t/m 21 april door vernieuwen wegdek (13-03-2023)
Vragen over gemeentelijke belasting 2023 of over de WOZ-waarde? (13-03-2023)
Oproep aan de jeugd van Montfoort en Linschoten (09-03-2023)
Woningbouw, stikstof, windmolens, water, natuur (09-03-2023)
Gemeentewerf gesloten van 3 tot 9 april 2023 (09-03-2023)
Tijdelijk Noodfonds Energie biedt steun aan kwetsbare huishoudens (24-02-2023)
Gemeente-cao is afgerond, stakingen opgeschort (24-02-2023)
Ophalen grof tuinafval: geef het uiterlijk 1 maart door (23-02-2023)
MBO Carrière festival woensdag 8 maart 2023 (23-02-2023)
Medewerking van provincie Utrecht voor de realisatie van 200 woningen in De Bleek (23-02-2023)
Raadscommissie vergaderingen 7 maart 2023 (22-02-2023)
Rijkswaterstaat hijst draaibrug Montfoort op 25 februari in en renovatiewerkzaamheden lopen uit (18-02-2023)
Alle kinderen een zwemdiploma (16-02-2023)
Raadsvergadering 13 februari 2023 (16-02-2023)
Samen met Oudewater en Woerden werken we aan het behoud en uitbouwen van een bibliotheekvoorziening (16-02-2023)
Alle 61 speelplekken rookvrij in gemeente Montfoort (16-02-2023)
Verkeersmaatregelen Carnavalsoptocht 19 februari (08-02-2023)
Verkeerswijziging rijrichting oostelijk deel Hoogstraat tussen Hofstraat en Keizerstraat (02-02-2023)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Bluestijd (herhaling)


Regionieuws

Login

 
 Print
© Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2023