StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:28-01-2020
Bijgewerkt op:28-01-2020 21:25

Raadsvergadering 27 januari 2020

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 27 januari 2020

Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, werden eerst de nodige formaliteiten, zoals het vaststellen van de agenda,  de besluitenlijst van 9 december, de ingekomen stukken en ingediende vragen behandeld. Het verzoek om agendapunt “Hervormde kerk” van de agenda af te voeren, ingediend door het CDA en Lokaal Montfoort werd met 4 stemmen voor (CDA en LM) en 10 stemmen tegen verworpen. Dhr. Burgers was afwezig.

Hierna volgden nog 2 hamerstukken, te weten “loon en prijscompensatie verbonden partijen” en de “verordening commissie Bezwaarschriften” goedgekeurd.

Hierna kon men beginnen aan de bespreek-stukken. Het eerste punt was:

Principeverzoek plannen Hervormde kerk Linschoten

Te besluiten om:

In principe in te stemmen met het initiatief van de Hervormde Kerk Linschoten, bestaande uit:

 • Het realiseren van een nieuwe pastorie-woning aan de Nieuwe Zandweg 9;
 • Het verplaatsen van de beoogde uitbreidings-locatie van de begraafplaats;
 • Renovaties en aanpassingen aan het kerkelijk centrum de Wingerd bestaande uit een foyer en rouwkamer;
 • Het aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de oost- en westzijde van de kerk ter vervanging van de bestaande verbinding.

Samenvatting

De hervormde kerk Linschoten heeft een principeverzoek ingediend voor aanpassingen binnen de driehoek Hoge Werf, Dorpsstraat en Nieuwe Zandweg in Linschoten. Dit verzoek is opgenomen in de bijlage van dit raadsvoorstel. Geadviseerd wordt in te stemmen met dit principe en het college de opdracht te geven deze verder uit te werken in (een of verschillende) bestemmingsplan(nen).

D66 dient een amendement in met de navolgende strekking:

principeverzoek plannen Hervormde kerk Linschoten

Stelt het volgende amendement voor, waarbij na beslispunt 1 in het raadsvoorstel een tweede beslispunt wordt toegevoegd dat luidt:

2. Initiatiefnemers op te dragen met financieel en inhoudelijk onderbouwde alternatieven te komen en een beschrijving van de gevolgen daarvan op het totaalplan voor:

a. Het realiseren van een nieuwe pastorie-woning aan de NieuweZandweg

b. De renovaties en aanpassingen aan het kerkelijk centrum de Wingerd bestaande uit een foyer en rouwkamer

Als alternatief voor het genoemde onder 2a in ieder geval mee te nemen een plan voor een pastorie-woning op perceel Nieuwe Zandweg 7.

Dit amendement werd ingetrokken na een toezegging van de wethouder om dit aan de initiatiefnemers mee te geven.

Ook het CDA kwam met een amendement met de navolgende strekking:

 • Aan dit principeverzoek kunnen geen rechten worden ontleend. Daarbij behoudt de raad het recht om bij toekomstige besluitvorming over dit onderwerp af te wijken, in welke vorm en omvang dan ook, van de in beslispunt 1 genoemde uitgangspunten van het initiatief van de Hervormde kerk Linschoten.

Dit amendement werd met 11 stemmen voor en 3 tegen (VVD) aanvaard

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Hierna volgde: Woningbouwprogrammering 2019-2030

Voorstel

1. Het integrale woningbouwprogramma 2019-2030 uit de bijgevoegde notitie met een kwantitatieve opgave van 430 woningen vast te stellen en de daarbij behorende consequenties zoals genoemd in dit voorstel te accepteren. Met dit besluit het integrale woningbouwprogramma 2019-2030 in de vastgestelde woonvisie te laten vervallen.

2. Een voorbereidingsbudget van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de start van de uitvoering van het integrale woningbouwprogramma 2019-2030 en deze te dekken uit de Algemene Reserve.

Samenvatting

Dit voorstel gaat in op de wens van de gemeenteraad de woningbouwprogrammering uit de woonvisie op te hogen met 180 extra woningen. Daarnaast wordt meteen een concrete doorvertaling voorgelegd naar een globale woningbouwplanning voor die uitgaat van realisatie van 430 woningen in de periode 2019 - 2030. Er wordt voorgesteld om een nieuw integraal woningbouwprogramma vast te stellen en een krediet vrij te geven om dit uit te voeren.

Lokaal Montfoort en het CDA dienden het navolgende amendement in:

Wijzigt het raadsvoorstel:

Beslispunt 1 als volgt te wijzigen door het schrappen van de zinsnede in lid 1: “en de daarbij behorende consequenties zoals genoemd in dit voorstel te accepteren”.

Waardoor punt 1 gaat luiden: integrale woningbouwprogramma 2019-2030 uit de bijgevoegde notitie met een kwantitatieve opgave van 430 woningen vast te stellen. Met dit besluit het integrale woningbouwprogramma 2019-2030 in de vastgestelde woonvisie te laten vervallen.

2.  Een voorbereidingsbudget van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de start van de uitvoering van het integrale woningbouwprogramma 2019-2030 en deze te dekken uit de Algemene Reserve.

Toe te voegen:

3.   De raad halfjaarlijks over het woningbouwprogramma te informeren

4.   Ervoor zorg te dragen dat in beide kernen Montfoort en Linschoten een goed onderhouden sporthal blijft

Het amendement werd met 6 stemmen voor (CDA, LM, SGP en CU) en 7 tegen verworpen. Dhr. Snoek had inmiddels de vergadering verlaten

Het voorstel werd met 11 voor en 2 tegen (LM) aanvaard

Er werden 7 moties ingediend, te weten:

 • Motie 1 Onderzoek mogelijkheden woningbouw op voormalig terrein H.C. de Goederen

Ingediend door Progressief Akkoord, de VVD,Inwoners-belangen, CDA en ChristenUnie

verzoekt het college:

 • om in contact te treden met de huidige eigenaar om te bespreken of deze bereid is om het betreffende industrieterrein te verkopen en om mee te werken aan het uitplaatsen van de betreffende industriekavels
 • te onderzoeken hoe de andere industriële bedrijven rondom dit terrein staan t.o.v. uitplaatsing
 • overleg te hebben met de provincie om voor het bovenstaande doel medewerking te krijgen
 • te onderzoeken welke (rijks)subsidieprogramma’s mogelijk kunnen bijdragen aan gestelde doel
 • daar waar zinvol in overleg te treden met bewoners-initiatieven om te onderzoeken waar en hoe we elkaar kunnen versterken
 • te zoeken naar investeerders die bereid zijn om het terrein te kopen en hier een woonwijk, conform de woonvisie, te realiseren

Deze motie werd unaniem aanvaard

 • Motie 2 Onderzoek mogelijkheden uitplaatsen sportvelden in Montfoort 
 • Ingediend door Progressief Akkoord, de VVD, Inwoners-belangen, CDA en ChristenUnie

Verzoekt het college:

 • om te onderzoeken wat de voor en nadelen zijn van het uit plaatsen van de
 • sportlocatie, aan de rand van Montfoort.
 • Bij voorkeur als geheel (voetbal, hockey, tennis en sporthal), of delen hiervan als hier
 • goede argumenten voor zijn.
 • overleg te hebben met de provincie om te bepalen in hoeverre een dergelijk plan op ondersteuning van de provincie kan rekenen
 • een indicatie te geven van de financiële consequenties van een dergelijke keuze
 • te onderzoeken wat de consequentie van een dergelijk plan is op de planning bij zowel de realisering van de woonvisie als ook bij de plannen voor de sportverenigingen.
 • welke mogelijke oplossingen er zijn om eventuele negatieve effecten op te vangen.
 • de resultaten van deze studie begin kwartaal 2 aan de raad voor te leggen

Deze motie werd met 10 stemmen voor en 3 stemmen tegen (LM en SGP) aanvaard

 • Motie 3 Woningbouwprogrammering 2019-2030

Ingediend door de SGP, Lokaal Montfoort, CDA en ChristenUnie

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in Montfoort tijdelijke woningbouw te realiseren,
 • Op korte termijn in overleg te gaan met betrokken partijen eigenaren van grond, projectontwikkelaars uitvoerders,
 • Een plan te maken om woningen te realiseren voor een koopprijs van maximaal €150.000.00
 • Deze motie werd met 6 stemmen voor (LM, CDA, SGP en CU) en 7 stemmen tegen verworpen
 • Motie 4 Woningbouwprogrammering 2019-2030

Ingediend door de SGP, Lokaal Montfoort, CDA en ChristenUnie

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de kern Montfoort op de plaats van Kosters goederenhandel een woongelegenheid te laten bouwen,
 • Op korte termijn in overleg te gaan met betrokken partijen eigenaren van grond, projectontwikkelaars, zorgverleners,
 • Een plan te maken om een woning te realiseren voor tenminste 24 zorg-plaatsen,
 • Binnen 100 dagen een plan te presenteren met draagvlak uit de omwonenden, zorgbehoevenden en zorgverleners,

Deze motie werd ingetrokken

 • Motie 5 Raadsvoorstel tot ontwikkelen kernrand-zone-visie

Ingediend door SGP, ChristenUnie en Lokaal Montfoort

verzoekt het college:

 • Z.s.m. in overleg te treden met de provincie om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om een gemeentelijke kernrand-zone-visie te ontwikkelen voor de doelgroep starters en senioren;
 • bepalen in hoeverre een dergelijk plan op ondersteuning van de provincie kan rekenen;
 • bij de ontwikkelen van de kernrand-zone-visie de sportvoorzieningen zoveel mogelijk te behouden voor de kernen Montfoort en Linschoten;
 • de resultaten van deze studie begin kwartaal 2 aan de raad voor te leggen;       

Deze motie werd met 6 stemmen voor (LM, CDA, SGP en CU) en 7 stemmen tegen verworpen

 • Motie 6 Woningbouwprogramma 2019-2030

Ingediend door D66

draagt het college op:

 • De gemeentelijk capaciteit te verhogen en daarmee het (op creatieve wijze) zoeken naar mogelijkheden voor het aankopen van particuliere gronden ten behoeve van woningbouw en/of het mogelijk maken van woningbouw op particuliere gronden, de hoogste prioriteit te geven.
 • Zo spoedig mogelijk de gemeenteraad met een voorstel te komen hoe het college dit gaat bewerkstelligen en tegen welke kosten.

Deze motie werd met 4 stemmen voor (CDA, D66 en SGP) en 9 stemmen tegen verworpen

 • Motie 7: Heroverwegen bouw appartementen complex Voorvliet Noord
 • Ingediend door Progressief Akkoord en D66

verzoekt het college:

 • het destijds 15-01-2018 gedane plan voor Voorvliet te herbezien en daar waar nodig aan te passen.
 • Het participatietraject op correcte wijze te doorlopen.
 • Daarna met het bijgewerkte voorstel aan de raad voor te leggen

Deze motie werd met 3 stemmen voor (PAK en D66) en 10 stemmen tegen verworpen

Hierna schorste de voorzitter om 23.58 uur de vergadering en deze werd op 28 januari voortgezet met het onderstaande punt.

    


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

Profipack

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Nachtprogramma


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2022