StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:01-10-2019
Bijgewerkt op:01-10-2019 17:12

Raadsvergadering 30 september 2019

Bron: Redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 30 september

Nadat de voorzitter de vergadering had geopend werd een start gemaakt met de agenda. Eerst werden de hamerstukken en overige zaken behandeld. Daarna kon een start gemaakt worden met de bespreek-stukken.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023.

Wij stellen u voor:

1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 deel 1: gezamenlijk deel Montfoort-IJsselstein-Nieuwegein vast te stellen;

2. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 deel 2: individueel deel Montfoort vast te stellen;

3. De stijging van de tarieven met 4% per jaar te laten stijgen tot het niveau (€ 292,03) dat nodig is voor de financiering van het plan;

4. De financiële consequenties te verwerken in het begrotingsjaar 2020 en de meerjarenraming. Vervolgens de consequenties hiervan te betrekken bij het tarieven-voorstel gemeentelijke belastingen en heffingen 2020.

Het voorstel werd met 13 stemmen voor en 2 tegen (LM) aangenomen

Er volgde nog een motie van de coalitie samen met LM en D66 inhoudende:

verzoekt het college:

  • te bevorderen dat gemeente Montfoort zich aansluit bij stichting Steenbreek;
  • de kosten voor deelname in de stichting van €2.500,-- per jaar te dekken uit de                budgetten voor onderzoek en maatregelen in het kader van klimaatadaptatie;
  • met het instrumentarium van de stichting en in overleg met Duurzaam Montfoort en het lokale bedrijfsleven inwoners en organisaties actief voor te lichten over - en te ondersteunen bij - maatregelen om hun directe leefomgeving klimaat-adaptief     te maken;
  • als gemeente het goede voorbeeld te geven door de openbare ruimte waar mogelijk klimaat-adaptief in te richten en over deze voorbeelden actief te communiceren,

De motie werd unaniem aanvaard

Het CDA diende de navolgende motie in:

verzoekt het college:

  • in de gemeenteraadsvergadering van december 2019 de raad te informeren over de planning en strategie voor de ruimtelijke adaptatie, alsmede de uitvoeringsagenda;
  • vooruitlopende op de besluitvorming over de uitvoeringsagenda met de brandweer en andere deskundigen nu al een plan op te stellen hoe, wanneer Montfoort weer wordt geconfronteerd met extreme waterval, het water dat op de straten blijft staan snel kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater.

De motie werd met 6 stemmen voor (CU, SGP, CDA en LM) en 9 stemmen tegen verworpen

Deelname Regionale Energiestrategie UI6

1. De deelname aan de Regionale Energiestrategie U I6-regio te bekrachtigen;

2. Onder voorbehoud van ondertekening van het Nationaal Klimaatakkoord, de Startnotitie Regionale Energiestrategie regio U I6 vast te stellen, waarmee ingestemd wordt met het proces en de inhoudelijke uitgangspunten om te komen tot een Regionale Energiestrategie U16-regio.

3. Gedurende drie jaar €10.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor aansluiting bij de RES regio U I6 en deze bedragen te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energie.

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Cultuurhistorische waarden-kaart Montfoort

1. Instemmen met het opstellen van een cultuurhistorische waarden-kaart (CHWK) voor de gemeente Montfoort

2. Ten behoeve van het opstellen van een CHWK een investeringskrediet van € 25.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten hiervan in de begroting van 2020 op te nemen.

Een amendement ingediend door de SGP werd na een toelichting van de wethouder ingetrokken.

Het voorstel werd met 13 stemmen voor en 2 tegen (LM) aanvaard

Verbetering aansturing verbonden partijen.

1. in de maand januari 2020 de beleidsdoelen te formuleren voor de gemeenschappelijke regelingen ODRU en Ferm-werk.

2. per kwartaal de verbonden partijen ODRU en Ferm-werk te laten rapporteren over de voortgang van de beleidsdoelen.

3. In juni 2020 een raadsinformatieavond met de ODRU en Ferm-werk te organiseren met als doel de beleidsdoelen te evalueren en bij te stellen voor de begroting 2021.

4. in juli 2020, aan de hand van de inzichten onder 3, de beleidsdoelen voor de overige gemeenschappelijke regelingen voor 2021 te formuleren.

5. gezien de risico’s/ invloed en beperkte beleidsvrijheid

- de kadernota van de gemeenschappelijke regelingen,

- de begroting (inclusief wijzigingen) van de gemeenschappelijke regelingen,

- de jaarrekening van de gemeenschappelijke regelingen,

- de toetreding/ uittreding (m.u.v. de eigen toe/uittreding) van de gemeenschappelijke regelingen en

- de wijziging van een gemeenschappelijk regeling te delegeren aan het college

Er volgde een amendement van VVD, PAK, IBLM en het CDA met de navolgende toevoeging aan het raadsvoorstel:

6. als randvoorwaarden voor de te delegeren taken aan het college te benoemen:

a. de voorstellen moeten passen binnen het vastgestelde beleid van

de gemeente Montfoort;

b. de voorstellen moeten passen binnen de door de raad vastgestelde begroting c.q. goedgekeurde kadernota van de gemeente Montfoort;

c. het college informeert de raad (actief) over de genomen besluiten;

7. de werkgroep Verbonden Partijen van de raad in - samenspraak met de betrokken portefeuillehouder(s) - te belasten met het voorbereiden van de in beslispunten 1, 2 en 4 van dit raadsbesluit genoemde zaken.

Het amendement werd unaniem aanvaard

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Actualisatie Lange Termijn Agenda (LTA) augustus 2019

In te stemmen met de geactualiseerde Lange Termijn Agenda (LTA) augustus 2019, en deze als

Raadsagenda te gebruiken voor de meerjarenbegroting 2020 tot en met 2023.

Over deze Lange termijn agenda (LTA) werden diverse amendementen ingediend.

In volgorde van behandeling zijn het:

1ste amendement is van LM, CDA, CU en SGP en zij willen toevoegen:

Bij de eerstvolgende update van de LTA wordt deze uitgebreid met een financiële doorrekening van de punten uit het hoofdlijnenakkoord, gebaseerd op reële schattingen.

Stemming:

6 voor (Constructief 4, CDA, CU, SGP en LM) en 9 tegen (coalitie, PAK, VVD en IBLM) en D66

2ste amendement is van LM, CDA, CU en SGP en zij willen toevoegen:

In de LTA de volgende onderwerpen aan te merken als prioriteiten die niet  uitgesteld mogen worden:

a. Strategische woningbouwplanning (inbreiden-uitbreiden)

b. Ontwikkel-visie Van Damstraat (ATL Ruimte)

c. Procesnotitie De Vaart/ gebiedsontwikkeling Linschoten Zuidoost Aanpak

d. Project Scholencomplex, gebiedsvisie

e. Actualisatie nota Sociaal Domein (ATL Samenleving)

f. Aanpak preventie alcohol en drugs (ATL Samenleving)

Stemming:

6 voor (Constructief 4, CDA, CU, SGP en LM) en 9 tegen (coalitie, PAK, VVD en IBLM) en D66

3de amendement is van CU, LM, CDA en SGP en zij willen toevoegen:

Aan de LTA het volgende onderwerp toe te voegen:

Aanbesteding Jeugdhulp en WMO-begeleiding vanaf 2021: Voorstel kaders en programma van eisen voor de aanbesteding in Q1 2020.

Stemming: unaniem aangenomen

4de amendement is van LM, CDA, CU en SGP en zij willen toevoegen:

Aan de LTA het volgende onderwerp toe te voegen:

notitie Start Actief Grondbeleid – Q4 2019

Stemming:

6 voor (Constructief 4, CDA, CU, SGP en LM) en 9 tegen (coalitie, PAK, VVD en IBLM) en D66

5de amendement is van LM, CDA, CU en SGP en zij willen toevoegen:

Aan de LTA de volgende onderwerpen toe te voegen:

ontwikkelen voormalige Hofland-school (i.s.m. Obliek) – Q4 2019

Stemming: unaniem

6de amendement is van LM, CDA, CU en SGP en zij willen toevoegen:

Aan de LTA de volgende onderwerpen toe te voegen:

notitie verkenning OMNI-verenigingen – H1 2020

Stemming:

6 voor (Constructief 4, CDA, CU, SGP en LM) en 9 tegen (coalitie, PAK, VVD en IBLM) en D66

7de amendement is van LM, CDA, CU en SGP en zij willen toevoegen:

Aan de LTA de volgende onderwerpen toe te voegen:

informatienota uitvoering bestemmingsplan Voorvliet 2onder1 kap – Q4 2019

Stemming: unaniem

Het voorstel werd unaniem aanvaard

Hierna werd op 1 oktober om 00.02 door de voorzitter 

    Meer berichten in deze categorie:
Campagne gestart om jongeren in het zonnetje te zetten met het Jongerenlintje (18-11-2020)
Agenda commissie Ruimte 24 november 2020 (15-11-2020)
Agenda commissie Ruimte 23 november 2020 (15-11-2020)
Begrotingsraad 9 en 10 november 2020 (11-11-2020)
Alternatieve begroting van de gezamenlijke oppositiepartijen Lokaal Montfoort CDA ChristenUnie en SGP (07-11-2020)
Gemeente neemt regie op ruimtelijke ontwikkeling (07-11-2020)
Agenda Raadsvergadering 9 november 2020 Let op aanvang 19.30 uur (05-11-2020)
Begroting 2021: Montfoort net als andere gemeenten in financieel zwaar weer (29-10-2020)
Inventarisatie waardevolle bomen in Montfoort en Linschoten (28-10-2020)
Raadsvergadering 26 oktober 2020 (27-10-2020)
Agenda voor de digitale raadsvergadering 26 oktober (16-10-2020)
Denkt u mee tijdens een digitale inloopavond over opwekken van duurzame energie in gemeente Montfoort? (13-10-2020)
Handtekeningen verzamelen: Provincie en regio U10 werken samen aan beter regionaal fietsnetwerk (04-10-2020)
Raadsvergadering 28 en 29 september 2020 (30-09-2020)
Agenda digitale raadsvergadering 28 september 2020 (20-09-2020)
Randstad extra maatregelen te nemen om risicovolle groepsvorming tegen te gaan en wordt een verplichte sluitingstijd voor de horeca ingesteld. Deze maatregelen zijn vanaf zondag 20 september 18.00 uur van kracht. (20-09-2020)
Duurzame energie opwekken in Montfoort, denkt u mee? (20-09-2020)
Werkzaamheden Waardsedijk 23 t/m 29 september 2020 (16-09-2020)
Burgemeester Montfoort sluit woning en bijbehorend perceel na vondst drugslaboratorium (16-09-2020)
Raadsvergadering digitaal (13-09-2020)
Agenda commissie Samenleving 15 september (07-09-2020)
Agenda commissie Ruimte 14 september (07-09-2020)
Online voorlichting (webinar) Regionale Energiestrategie (RES) op woensdag 9 september (01-09-2020)
Corona besmettingen in Montfoort (01-09-2020)


Kijken en luisteren
          Live:        Gemist:
         RSM WebApp         RSM Uitzending gemist

        Foto's:
          RSM Fotoboek

Meer media mogelijkheden
Nieuws of tip opsturen

Reclame

in deze online winkel

Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Postbus 190 / Radiobingo


Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2020