StartpaginaProgrammeringRSMRadiobingoRegionieuwsAgenda
Menu
Startpagina
Programmering
RSM
Radiobingo
Regionieuws
  Nieuws
  Sport
  Gemeente
  Reportage
  Info
Agenda

Reclame

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken

RSM Cartridge sponsoren

Adverteren op de website van RSMZoekenGeplaatst op:31-01-2017
Bijgewerkt op:31-01-2017 16:55

Raadsvergadering 30 januari 2017 te Montfoort

Bron: redactie RSM Aad van der Veen
    

Raadsvergadering 30 januari

Deze raadsvergadering vond plaats in de nieuwe raadszaal van de gemeente. Met excuses voor de luisteraars van RSM, maar helaas had de geluidsinstallatie nog wat kinderziektes. Gelukkig kon onze technicus de problemen verhelpen, zodat vanaf 21.00 uur de vergadering weer was te volgen.

De voorzitter opende de vergadering met haar dank uit te spreken voor de inzet m.b.t. het realiseren van de nieuwe raadszaal. Dhr. Bezuijen sprak ook als voorzitter van de werkgroep zijn dank uit aan vooral de inzet van de organisatie en gaf aan dat de verbouwing redelijk binnen budget was gebleven.

Hierna kon daadwerkelijk met de agenda worden gestart. Op verzoek van een aantal fracties werd het punt “Montfoort op de kaart” toegevoegd als bespreekpunt.

De voorzitter nam het woord en richtte zich daarna tot de heer Langerak en zijn familie. Dhr. Langerak had recent reeds tijdelijk afscheid genomen vanwege ziekte, maar nu had hij toch het besluit genomen om definitief te stoppen met zijn raadswerkzaamheden. De voorzitter keek met weemoed terug op het vertrek van Cor, daar hij beginnend als forumlid in 2006 daarna toetrad als raadslid en deze functie als een goed rentmeester vervulde.

De heer Bezuijen sprak over de achtergrond en afkomst van de naam Cornelius Langerak en benoemde een aantal historische feiten. Hij schetste dat Cor als regelmatig bezoeker van Israël toch altijd het thuisfront bleef volgen en dat hij recht door zee is vanuit geloof en bijbel.

De heer Timmerarends, die al tijdelijk de functie van Cor waar nam schetste het traject vanaf zijn aantreden als raadslid. Vooral de begonia’s tijdens de heisessie van de raad heten al gauw de begoniasessies.  We zullen je missen Cor als gewaardeerd raadslid.

Hierna kreeg Cor Langerak zelf het woord. Hij dankte iedereen voor de collegiale samenwerking, waaronder de griffie en 3 burgemeesters. Hierna werd er geschorst om Cor de hand te kunnen drukken.

Nadat de benodigde formaliteiten, het onderzoeken van de geloofsbrieven van Dhr. Timmerarends (SGP) en Dhr. Jonkers (Lokaal Montfoort) was gebeurd, kon de voorzitter overgaan tot het beëdigen van beide heren.

Hierna was het bespreekpunt “Focus-traject Rust, sturing en de basis op orde” aan de beurt.

Als eerste kreeg Mevr. Driesse (VVD) het woord. Zij vroeg zich af of het fundament wel op orde is. De verantwoordelijk aannemer (lees gemeentesecretaris IJsselstein/ directeur UW Samenwerking) is vertrokken en wat zijn nu de perspectieven. Een nieuwe organisatie en nieuw personeel, maar het kost de gemeente wel €600.000 en dit bedrag geeft geen garantie dat het voldoende is. In het belang van onze inwoners vraagt zij het college regelmatig verantwoording af te leggen aan de raad.

Dhr. de Koning (CDA) diende namens het PAK, D66, de VVD en het CDA een amendement in, waarin het college werd gevraagd om volgende maand met concrete voorstellen te komen over de voortgang en de griffie afstemming te laten zoeken met de raad van IJsselstein. Doelstelling van dit alles is om de kwaliteit van de organisatie veilig te stellen.

Dhr. Jonkers (LM) stelt dat de doelstellingen niet zijn gehaald en dat de dienstverlening naar de inwoners achteruit gelopen is. Ook het personeel is zeer teleurgesteld volgens hem. Hij concludeert tevens dat de raad niet heeft opgelet en dat er ook geen antwoord komt, waar de tekorten zijn ontstaan. Hij spreekt tevens zijn zorg uit over de benchmark die IJsselstein wil houden om te kijken naar eventuele samenwerking met andere gemeenten en afscheid te nemen van Montfoort. Hij spreekt zich uit voor samenwerking maar is van mening dat dit traject is mislukt.

Dhr. Bezuijen (D66) betreurt het dat er nog steeds geen goede organisatie staat, maar spreekt zijn vertrouwen uit in het college. Er moet rust komen volgens hem binnen een werkbare sfeer en stoppen is dan ook geen optie. Hij hoopt het komende half jaar een zichtbare vooruitgang te zien.

Dhr. v.d. Heuvel (CU) vindt dat er niet moet worden gestopt met het traject, ondanks alle onrust op de werkvloer. Het college dient met ferme hand uitvoering te geven aan de voorgestelde werkwijze.

Dhr. Verkaik (IBLM) dient 2 amendementen in, die gaan over de financiële afwikkeling van de gevraagde gelden. Hij spreekt zijn verbazing uit dat er in Montfoort geen collegeleden zijn afgetreden. Uw samenwerking is volgens hem een zinkend schip en de transparantie is geweld aangedaan. Hij vraagt aan zijn mede raadsleden of ze dat willen. Hij gaat ook niet akkoord met de mededeling van wethouder Vlaar dat er ook geen jaarrekening 2016 komt en verzoekt hem om op te stappen.

Dhr. Bovens (PAK) schetst het traject vanaf het begin. Zijn partij was bij de start tegen en hij vraagt zich af of de ambtelijke/ politieke realiteit niet anders is als toen uitgesproken. IJsselstein kijkt er volgens hem toch anders naar. Hij spreekt zijn vertrouwen uit in de medewerkers die toch op dit moment in een overbelaste organisatie hun werk moeten doen.

Dhr. Timmerarends (SGP) vindt dat er daadkrachtig aan verbeteringen gewerkt dient te worden en vraagt daarom aan het college garanties, zodat wij hier geen Griekse toestanden krijgen. Het samenvoegen van processen kan volgens hem voordelen opleveren.

Hierna krijgt de portefeuillehouder burgemeester van Hartskamp het woord. Inmiddels heeft mevr. Driesse de voorzittershamer overgenomen. Zij geeft aan dat een MMO (medewerkers motivatie onderzoek) heeft geleid tot het inzetten van deze acties. De urgentie hiervoor was heel groot en dat heeft de directie ingezien. Zij heeft dan ook vertrouwen in hen, maar kan geen garanties geven en we moeten tevens concluderen dat de ingeboekte besparingen te ambitieus waren. Hopelijk blijft het incidenteel. Het verschil met IJsselstein is dat deze raad al in een vroeg stadium is meegenomen aldus de burgemeester en dat daarom het college van IJsselstein ook niet blij is met alle uitlatingen die zijn gedaan.

Dhr. Jonkers stelt dat een delegatie van de raad in IJsselstein met het dagelijks bestuur van UW samenwerking praat. Zou Montfoort daar niet in moeten participeren om consensus te verkrijgen?

Wethouder Vlaar is in ieder geval blij met de brede zorg voor de medewerkers en de gehele organisatie. Dhr. Verkaik interrumpeert en vraagt waarom hij geen antwoord krijgt op zijn vraag over het vertrek van de wethouder. Deze reageert dat er een wezenlijk verschil is tussen de wethouder IJsselstein die de portefeuille bedrijfsvoering had en dus rechtstreeks verantwoordelijk en zijn portefeuille Financiën. Wethouder Vlaar geeft tevens aan dat hij 2 jaar geleden al had gesignaleerd dat zaken niet goed gingen.

In de 2e termijn vraagt IBLM een schorsing aan, waarna de 3 amendementen worden besproken. Dhr. Verkaik citeert tevens uit datgene wat dhr. de Koning als voorzitter van de auditcommissie heeft gezegd en vraagt ook een reactie aan de raadsleden over het zinkende schip. De voorzitter (Mevr. Driesse) merkt op dat de meeste punten reeds zijn aangegeven en dat de raad in meerderheid wil doorgaan op de ingeslagen weg. Hierna wordt overgegaan tot stemming. Het amendement van de coalitie wordt met 10 voor en 3 tegen aangenomen. De heren de Jonge (D66) en Evers (IBLM) waren afwezig. 1 amendement van IBLM werd unaniem aanvaard en het 2de met 3 voor (IBLM en LM) en 10 tegen verworpen het raadsvoorstel werd met dezelfde stemverhouding aanvaard.

Hierna kwam nog het bespreekstuk Montfoort op de kaart. Hiervoor hadden het PAK en het CDA een amendement ingediend om te voorkomen dat er auto’s op Onder de Boompjes rijden tijdens de pilot met de terrassen. Na een korte tekstuele aanpassing wordt dit nu meegenomen in de proefperiode.

De meerderheid van de raad had toch wat moeite met de formulering en het leidde toch tot een discussie over het wel of niet autovrij verklaren van de binnenstad. Naar de mening van sommigen diende hier dan eerst conform de procedure een verkeersbesluit over genomen te worden en ook kwam het paaltje onder de poort (Dhr. Timmerarends) weer aan de orde. Volgens hem moest dat weg als er geen auto’s over de terraszijde mogen rijden.

Dhr. Jonkers maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de overige punten die o.a. door Mont Forum zijn ingebracht. Hiervoor kreeg hij kritiek van Dhr. Bezuijen (D66) die stelde dat een hamerstuk wat alleen vanwege een amendement tot bespreekstuk was geworden nu niet weer uitgebreid wordt besproken. Het amendement werd met 3 tegen (IBLM en LM) en 10 voor aangenomen. Alleen Dhr. Jonkers stemde tegen het raadsvoorstel.

Na deze toch wel lange raadsvergadering met de nodige hindernissen kon de voorzitter, na afhandeling van de overige punten, omstreeks 23.00 uur de vergadering sluiten.

 

    Meer berichten in deze categorie:
Raadsvergadering 14 mei te Montfoort (15-05-2018)
Raadsvergadering 14 mei 2018 (03-05-2018)
Marc van der Veer interim gemeentesecretaris Montfoort (03-05-2018)
Ontslagbrief Vlaar en Langerak (03-05-2018)
Wethouders Vlaar en Langerak afgetreden (20-04-2018)
Mooie bestemming kastanjeboom Kasteelplein (16-04-2018)
Forumvergadering 24 april (16-04-2018)
Raadsvergadering 12 april (13-04-2018)
Stagiaire Iris vraagt hulp van inwoners (12-04-2018)
Raadsvergadering donderdag 12 april (05-04-2018)
Nieuwe Gemeenteraad genstalleerd in Montfoort (29-03-2018)
Koninklijke Onderscheiding voor Ria Driesse en Amandus de Koning (27-03-2018)
Raadsvergadering 29 maart (23-03-2018)
Raadsvergadering 26 maart (23-03-2018)
Uitslagen referendum gemeente Montfoort (22-03-2018)
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen (22-03-2018)
Elektrisch rijden wordt nu nog makkelijker (20-03-2018)
Meepraten over nieuwe koers van Montfoort (20-03-2018)
Gemeenteraad Montfoort wil via arbitrage uit elkaar met IJsselstein (20-03-2018)
Extra raadsvergadering 19 maart (20-03-2018)
Stand van zaken beindiging UW Samenwerking (14-03-2018)
Extra raadsvergadering 19 maart (13-03-2018)
Montfoort sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie (12-03-2018)
Verkiezingsdebatten Montfoort en Linschoten (08-03-2018)
Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018 (08-03-2018)


Kijken en luisteren

Reclame


Ook hier adverteren? Klik hier!

Nu op RSM
Op de hollandse toer
Nu op RSM:

Regionieuws

Login

 
 Print
Radio Stad Montfoort, Montfoort (Nederland), 2018